O Interní grantové agentuře AF

Interní grantová agentura AF je odborný orgán fakulty, který se podílí na formování její výzkumné politiky, podporuje především zapojení studentů do vědy a výzkumu a finančně podporuje rozvoj vědy a výzkumu a propagaci jejich výsledků udělením interních grantů v rámci grantové soutěže.

Grantová rada

Kontakt

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Projektová manažerka a tajemnice IGA AF
Technická podpora IGA AF
zajišťuje Referát IT a technické podpory

Návody pro navrhovatele a řešitele IGA projektů

IGA AF 2024

Dle NR 15/2020 by veškeré změny v projektech měly být uskutečněny tak, aby byly v každé fázi projektu v souladu se všemi ustanoveními relevantních obecně závazných předpisů, vnitřních a dalších předpisů univerzity. Podstatnou změnou projektu se rozumí:  

 • změna položkového členění rozpočtu spočívající v přesunu finanční podpory mezi položkami projektu, 
 • změna řešitele, spoluřešitele, garanta projektu, … 

Vyplněné žádosti o změnu na projektu doručte do kanceláře Projektového oddělení AF.

Z NR 15/2020 vyplývá, že v rámci IGA projektu je možné pořizování položek do max. výše 80 000 Kč. Pokud však z IGA projektu plánujete pořízení majetku v částkách od 3 000 Kč bez DPH, je dle interních pravidel nezbytné provést průzkum trhu a vytvořit výběrové řízení s alespoň třemi nabídkami. Před realizací nákupu je třeba, aby byly cenové nabídky zaslány ke kontrole tajemnici IGA AF (dagmar.hegerova@mendelu) a až po jejich schválení může být daný předmět koupen. Toto je nezbytné z důvodu povinnosti archivace nabídek na projektovém oddělení po dobu 10 let. Cenové nabídky mohou mít formu screenu z e-shopů, ze kterých však musí být patrné: 

 1. název, 
 1. cena, 
 1. datum pořízení tohoto screenu, 
 1. kterou z nabídek jste zvolili k uzavření smlouvy a proč.  

Z pravidla jsou zvoleny takové nabídky, které garantují nejnižší pořizovací cenu. 

Pokud se jedná o koupi položky, která je předmětem Rámcové smlouvy MENDELU, musí být koupě přes Rámcovou smlouvu vždy upřednostněna.

V rámci IGA projektů je možné využít finančních prostředků z položky cestovného. K tomu, aby bylo možné v rámci projektu vycestovat, je však nezbytné, aby řešitel, tedy student (a to i v případě, že je student zároveň zaměstnancem), uzavřel tzv. Dohodu student. Dohodu lze uzavřít na celou dobu řešení projektu IGA, tedy od 1. 1. daného roku do 31. 12. daného roku, nebo na konkrétní výjezd. Tyto informace je nutno v dohodě specifikovat v bodě „Název akce, výkon práce“ a „Termín a místo konání“. Náklady, které jsou s pracovní cestou spojeny, musí být označeny ve článku II. s tím, že lze tyto body i modifikovat (např.: přidání položky „vložné“). Ve článku II., bod d) je nutno uvést zdroj (obvykle SPP prvek projektu) a středisko (číslo ústavu), ze kterého bude pracovní cesta hrazena. Dále je pro tento účel řešitel, resp. student povinen při každé pracovní cestě v rámci IGA projektu vyplnit tiskopis “Cestovní příkaz“, kde vyúčtuje náklady spojené s účastí na předmětné akci.

IGA AF 2023

Závěrečné oponentní řízení grantových projektů IGA AF 2023 se koná ve dnech 23. a 24. 1. 2024 v zasedací místnosti děkanátu Agronomické fakulty (N1011).

Oponentské posudky Závěrečných zpráv projektů IGA AF 2023 budou v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ zpřístupněny dne 16. 1. 2024. Oponentský posudek lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Exporty“ – „Hodnotící protokol – AF“.

Závěrečnou zprávu projektu s přílohami vložte nejpozději do 5. ledna 2024 do 23:59 do aplikace pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek), a to do záložky „Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA AF“. 

Dle NR 15/2020 by veškeré změny v projektech měly být uskutečněny tak, aby byly v každé fázi projektu v souladu se všemi ustanoveními relevantních obecně závazných předpisů, vnitřních a dalších předpisů univerzity. Podstatnou změnou projektu se rozumí:  

 • změna položkového členění rozpočtu spočívající v přesunu finanční podpory mezi položkami projektu, 
 • změna řešitele, spoluřešitele, garanta projektu, … 

Vyplněné žádosti o změnu na projektu doručte do kanceláře Projektového oddělení AF.

Z NR 15/2020 vyplývá, že v rámci IGA projektu je možné pořizování položek do max. výše 80 000 Kč. Pokud však z IGA projektu plánujete pořízení majetku v částkách od 3 000 Kč bez DPH, je dle interních pravidel nezbytné provést průzkum trhu a vytvořit výběrové řízení s alespoň třemi nabídkami. Před realizací nákupu je třeba, aby byly cenové nabídky zaslány ke kontrole tajemnici IGA AF (dagmar.hegerova@mendelu) a až po jejich schválení může být daný předmět koupen. Toto je nezbytné z důvodu povinnosti archivace nabídek na projektovém oddělení po dobu 10 let. Cenové nabídky mohou mít formu screenu z e-shopů, ze kterých však musí být patrné: 

 1. název, 
 1. cena, 
 1. datum pořízení tohoto screenu, 
 1. kterou z nabídek jste zvolili k uzavření smlouvy a proč.  

Z pravidla jsou zvoleny takové nabídky, které garantují nejnižší pořizovací cenu. 

Pokud se jedná o koupi položky, která je předmětem Rámcové smlouvy MENDELU, musí být koupě přes Rámcovou smlouvu vždy upřednostněna.

V rámci IGA projektů je možné využít finančních prostředků z položky cestovného. K tomu, aby bylo možné v rámci projektu vycestovat, je však nezbytné, aby řešitel, tedy student (a to i v případě, že je student zároveň zaměstnancem), uzavřel tzv. Dohodu student. Dohodu lze uzavřít na celou dobu řešení projektu IGA, tedy od 1. 1. daného roku do 31. 12. daného roku, nebo na konkrétní výjezd. Tyto informace je nutno v dohodě specifikovat v bodě „Název akce, výkon práce“ a „Termín a místo konání“. Náklady, které jsou s pracovní cestou spojeny, musí být označeny ve článku II. s tím, že lze tyto body i modifikovat (např.: přidání položky „vložné“). Ve článku II., bod d) je nutno uvést zdroj (obvykle SPP prvek projektu) a středisko (číslo ústavu), ze kterého bude pracovní cesta hrazena. Dále je pro tento účel řešitel, resp. student povinen při každé pracovní cestě v rámci IGA projektu vyplnit tiskopis “Cestovní příkaz“, kde vyúčtuje náklady spojené s účastí na předmětné akci.

V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek – https://grantovesouteze.mendelu.cz) byly zpřístupněny odborné posudky návrhů projektů do grantové soutěže IGA AF MENDELU rok 2023.

Hodnotící protokol lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Exporty“ – „Hodnotící protokol – AF“.

IGA AF 2022

Závěrečné oponentní řízení grantových projektů IGA AF 2022 se koná ve dnech 24. a 25. 1. 2023 v zasedací místnosti děkanátu Agronomické fakulty (N1011).

Oponentské posudky Závěrečných zpráv projektů IGA AF 2022 budou v aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (https://grantovesouteze.mendelu.cz) zpřístupněny dne 17. 1. 2023. Oponentský posudek lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Exporty“ – „Hodnotící protokol – AF“.

 • Závěrečnou zprávu projektu s přílohami vložte nejpozději do 5. ledna 2023 do 15.00 hod. do aplikace pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek – https://grantovesouteze.mendelu.cz), a to do záložky „Závěrečná zpráva o řešení projektu IGA AF“. Vkládání závěrečných zpráv projektů je v aplikaci otevřeno.
 • Předvyplněný Protokol o závěrečném oponentním řízení grantového projektu IGA zašlete do 5. ledna 2023 do 15.00 hod. na e-mail: klara.kamlerova@mendelu.cz, a to jako soubor ve formátu .doc.
 • V aplikaci pro podávání a správu grantových projektů EPZ (Evidence projektů a zakázek – https://grantovesouteze.mendelu.cz) byly zpřístupněny odborné posudky návrhů projektů do grantové soutěže IGA AF MENDELU rok 2022.
 • Hodnotící protokol lze stáhnout v návrhu projektu přes ikonu „Zobrazit hodnotící protokoly“ – „Hodnotící protokol – AF“.

IGA AF 2021

Archiv