Základní informace

Statutes of the Faculty of AgriSciences, Mendel University in Brno Jednací řád Akademického senátu AF MENDELU Jednací řád Vědecké rady AF MENDELU Volební řád Akademického senátu AF MENDELU Statut AF MENDELU Disciplinární řád pro studenty AF MENDELU

(2022) Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně na rok 2022 (2021) Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně na rok 2021 Strategický záměr Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně na období od roku 2021 (2020) Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020 (2019) Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (2018) Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2018 (2017) Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 (2016) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2016 (2016) Dlouhodobý záměr AF MENDELU pro období 2016-2020 (2015) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2015 (2013) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2013 – vyhodnocení (2014) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2014 (2012) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2012 – vyhodnocení (2013) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2013 (2012) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2012 (2011) Dlouhodobý záměr AF MENDELU – aktualizace pro rok 2011 (2010) Dlouhodobý záměr AF MZLU v Brně – aktualizace pro rok 2010
(2021) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2021 (2020) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2020 (2019) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2019 (2018) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2018 (2017) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2017 (2016) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2016 (2015) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2015 (2011) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2011 (2010) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2010 (2009) Výroční zpráva o činnosti AF MENDELU za rok 2009 (2008) Výroční zpráva o činnosti AF MZLU v Brně v roce 2008 (2007) Výroční zpráva o činnosti AF MZLU v Brně v roce 2007 (2006) Výroční zpráva o činnosti AF MZLU v Brně v roce 2006 (2005) Výroční zpráva o činnosti AF MZLU v Brně v roce 2005

(2022/08) NAŘÍZENÍ DĚKANA 3/2022 – Vyhlášení, pravidla a časový harmonogram grantové soutěže Interní grantové agentury AF MENDELU pro rok 2023 (2022/07) NAŘÍZENÍ DĚKANA 2/2022 o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendií v akademickém roce 2021/2022 (2022/06) NAŘÍZENÍ DĚKANA 1/2022 – Harmonogram akademického roku 2022/2023 na Agronomické fakultě MENDELU (2022/06) Aktualizace Rozhodnutí děkana AF č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům AF a jeho podmínky (2022/1) Metodický pokyn děkana – Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu AP AF MENDELU dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2021 do 30. 11. 2022 (2021/5) NAŘÍZENÍ DĚKANA 5/2021 – AKTUALIZACE – Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie – 1.změna – účinné od 1. 4. 2022 (2021/5) NAŘÍZENÍ DĚKANA 5/2021 – Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie (2021/4) NAŘÍZENÍ DĚKANA 4/2021 o požadavcích na bakalářské a diplomové práce na Agronomické fakultě (2021/3) NAŘÍZENÍ DĚKANA 3 / 2021 o požadavcích na vedoucí a oponenty kvalifikačních prací (2021/01) Metodický pokyn děkana – Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2020 do 30. 11. 2021 (2021/02) Nařízení děkana AF č. 2/2021 o ověřování znalostí studentů Agronomické fakulty v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v letním semestru 2020/2021 (2021/01) Nařízení děkana AF č. 1/2021 – Ověřování znalostí studentů Agronomické fakulty v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech (2020/01) Nařízení děkana AF č. 1/2020 – Struktura a ceník služeb Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (2020/01) Metodický pokyn děkana – Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dle směrnice děkana č.1/2019 pro období od 1. 12. 2019 do 30. 11. 2020 (2015/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2015 o mimořádném motivačním stipendiu doktorandům AF a jeho podmínky
(2019/02) Směrnice děkana AF č. 2/2019 – -Implementace Mzdového předpisu Mendelovy univerzity v Brně pro akademické pracovníky Agronomické fakulty (2019/02) Nařízení děkana AF č. 2/2019 – Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie (2019/03) Nařízení děkana AF č. 3/2019 – Struktura a ceník služeb Ústavu výživy zvířat a pícninářství (2019/01) Nařízení děkana AF č. 1/2019 o požadavcích na vedoucí oponenty kvalifikačních prací (2019/01) Směrnice děkana AF č. 1/2019 – Motivační program akademických pracovníků AF MENDELU (2019/01) Dean’s Directive 1/2019 – Motivational programme for academic workers of the Faculty of AgriSciences at Mendel University in Brno (2019/01) Metodický pokyn děkana AF č. 1/2019 – Vyhlášení kritérií pro udělování finančních pobídek motivačního programu akademických pracovníků AF MENDELU (2017/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2017 – Motivační program akademických pracovníků Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (2018/01) Nařízení děkana AF č. 1/2018 o stanovení nejvyššího počtu vedených kvalifikačních prací (2017/01) Nařízení děkana AF č. 1/2017 o aplikaci novelizovaného Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně (2017/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2017 – Struktura a ceník služeb Ústavu chemie a biochemie pro rok 2017 (2016/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2016 o podmínkách zajišťování odborných exkurzí na Ústavu technologie potravin AF MENDELU (2016/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2016 o aplikaci vybraných ustanovení Studijního a zkušebního řádu Mendelovy univerzity v Brně (2015/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2015 – o podmínkách výdeje kapalného dusíku ze zásobníku AF a jeho ceně (2014/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2014 – výplata mimořádného stipendia doktorandům za měsíc červen 2014 (2011/04/15) Vyhláška děkana AF o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendií (2007/03) Rozhodnutí děkana AF č. 03/2007 – Opakovaný zápis již absolvovaného předmětu (2013/04) Rozhodnutí děkana AF č. 04/2013 – Stanovení výše minimálního zisku u zakázek doplňkové činnosti (2013/01) Rozhodnutí děkana AF č. 01/2013 – o podmínkách výdeje kapalného dusíku ze zásobníku AF a jeho ceně (2011/02) Rozhodnutí děkana AF č. 2/2011 – k realizaci projektu CEITEC (2008/01) Rozhodnutí děkana AF č. 1/2008 – Výše stipendia doktorandů (2018/01) Směrnice děkana AF č. 1/2018 – Statut Interní grantové agentury Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Doručování veřejnou vyhláškou (Nevyzvednuté zásilky)

 • Oznámení o možnosti převzít písemnost najdete zde.
 • Rozhodnutí o vyměření poplatku za studium je možné si po předchozí dohodě vyzvednout u tajemnice fakulty.
 • Všechny ostatní písemnosti je možné si vyzvednout v úředních hodinách na studijním oddělení fakulty.
 • Písemnost je považována za doručenou po 15 dnech od zveřejnění. Pokud nebyla písemnost vyzvednuta, je oznámení automaticky sňato 20 dnů po zveřejnění.

Informace související se studiem

Další informace

 • Odborný/á asistent/ka, Ústav agrosystémů a bioklimatologie – pro bližší informace navštivte stránku OŘZL

Ve volebním kole bylo odevzdáno 248 hlasovacích lístků z 2034 možných, volební účast byla tedy 12,19 %.

Počet platných lístků 198.

Studentskými senátorkami a senátory jsou zvoleni:

Ing. Petra Melezínková

Lenka Svobodová

Ing. Jan Slováček

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

předseda volební komise

V Brně dne 10. 6. 2022 

KANDIDÁTNÍ LISTINA sestavená na základě výsledků návrhového kola voleb kandidátů doplňovacích voleb do Studentské komory AS AF MENDELU konaného ve dnech 23. 5. až 26. 5. 2022 – ke stažení ZDE.

Volební kolo proběhne v termínu od 6. 6. 2022 (7:00) do 9. 6. 2022 (12:00) opět prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.

Vážené studentky a studenti, využijte svého práva a jděte volit, vyberte ze svého středu ty nejvhodnější zástupce, jejichž prostřednictvím budete mít možnost podílet se na rozhodování o důležitých záležitostech na fakultě.

S pozdravem

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.

předseda volební komise

V Brně dne 27. 5. 2022

Oznámení výsledků volby kandidáta na funkci děkana

v rámci tajného hlasování dle podmínek čl. 6 odst. 8 Jednacího řádu AS AF zvolili členové Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vítězného kandidáta ze dvou níže uvedených. 

Vítězným kandidátem na funkci děkana naší fakulty se stal

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.,

a to ve druhém kole hlasování, kdy získal 11 hlasů z 19 přítomných senátorů.

V čele fakulty nahradí od 1. května prof. Dr. Ing. Jana Mareše, který od dubna zastává post rektora univerzity. 

V Brně dne 25.4.2022

Oba kandidáti, kteří vyslovili svůj souhlas s nominací, dodrželi termíny stanovené volební komisí a do 19. 4. 2021 dodali v písemné podobě své vize a cíle pro výkon funkce děkana.

V souladu s čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu AS AF jsou tyto vize zveřejněny níže a budou prezentovány jednotlivými kandidáty na veřejném jednání AS AF dne 25. 4. 2022.

Vize a cíle jednotlivých kandidátů:

V Brně dne 19. 4. 2022

Souhlas s nominací do volebního kola na funkci děkana Agronomické fakulty vyslovili dva kandidáti (dle abecedy):
 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. 
 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

Termín uvedení vizí a cílů na webu fakulty obou kandidátů pro výkon funkce děkana fakulty je 19. dubna 2022.Představení kandidátů na funkci děkana proběhne 25. 4. 2022 (9:00 – 12:00) v posluchárně C01.Představování kandidátů bude možné sledovat on-line prostřednictvím MS Teams. Link pro připojení ZDE. 

V Brně dne 13. 4. 2022

Výsledky návrhového kola pro volbu kandidáta na funkci děkana AF MENDELU pro funkční období 2022 – 2026

Pořadí podle počtu obdržených hlasů:

1.            doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.                       148

2.            prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D                    91

3.            prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.                     22

4.            doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.                          18

5.            Ing. Tomáš Krajíček                                      14

6.            doc. Ing. Hana Středová, Ph.D.                     8

Celkové výsledky jsou k nahlédnutí volební komise.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
předseda volební komise 

V Brně dne 7. 4. 2022

Vážené členky a členové akademické obce Agronomické fakulty MENDELU,

vzhledem k tomu, že děkan Agronomické fakulty prof. Dr. Ing. Jan Mareš byl zvolen rektorem, je nutné provést novou volbu děkana AF. Proto Akademický senát AF MENDELU vyhlašuje nové volby.

Návrhové kolo na kandidáta na funkci děkana proběhne v termínu 4. 4. 2022 (od 9:00) – 7. 4. 2022 (do 13:00) prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS.

Hlasování bude řešeno společně pro komoru akademických pracovníků a pro komoru studentů.

Představení kandidátů na funkci děkana a následná volba děkana proběhne 25. 4. 2022 (9:00 – 12:00) v posluchárně C01. Představování kandidátů bude možné sledovat on-line prostřednictvím MS Teams.Link pro připojení ZDE.
Vážené členky a členové akademické obce, využijte svého práva a jděte volit.

S pozdravem

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
předseda volební komise V Brně dne 30. 3. 2022

Setkání akademické obce Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

Vedení Agronomické fakulty a Akademický senát AF MENDELU zvou všechny členy akademické obce fakulty na setkání, které se uskuteční v pondělí 21. 2. 2022 od 10 h v posluchárně C01 a současně bude setkání akademické obce přenášeno prostřednictvím MS Teams.

Členy akademické obce AF jsou akademičtí pracovníci a studenti AF MENDELU.

Setkání Akademické obce bude možné navštívit i on-line formou, a to v týmu v MS Teams „Setkání AO AS AF MENDELU 2022“ (link pro připojení: ZDE, kód pro přístup: wssimo2).

Program: 

1. Informace o činnosti Akademického senátu AF.

2. Informace vedení Agronomické fakulty.

3. Diskuse.

Předpokládaná doba jednání 10 – 12h, po dobu setkání AO je vyhlášeno děkanské volno.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.                                                          prof. Dr. Ing. Jan Mareš

      předseda AS AF                                                                                 děkan AF

Pozvánka ke stažení: ZDE

Výsledky návrhového kola doplňovacích voleb do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty

Ve dnech 7. – 9. února 2022 proběhlo návrhové kolo doplňovacích voleb do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty.

Volební účast: 58,6 %.

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 130.

Počet platných hlasovacích lístků: 130.

Počet neplatných hlasovacích lístků: 0.

Seznam kandidátů v pořadí dle hlasů, kteří obdrželi více než 5 % hlasů, je uveden v tabulce 1. Kompletní výsledky návrhového kola jsou k dispozici na vyžádání u volební komise.

PořadíKandidátPočet hlasůPodíl z platných hlasů (%)
1.Ing. Dalibor Húska, Ph.D.3325,4%
2.doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D2620,0%
3.prof.Dr. Ing. Luděk Hřivna1511,5%
4.doc. Ing. Petr Sláma, Ph.D.118,5%
5.doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D.118,5%
6.doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.107,7%
Tabulka 1 – Pořadí kandidátů vzešlých z návrhového kola

Ing. Zuzana Lacková, Ph.D.

Předsedkyně volební komise

Vážené akademické pracovnice a pracovníci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně,

od pondělí 7. února 2022 (od 9:00) bude možné volit v návrhovém kole doplňovacích voleb do AS za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty. Tato aplikace bude otevřena nepřetržitě do středy 9. února 2022 (do 12:00).

V návrhovém kole je možné volit pouze jednoho kandidáta/ku, a to zápisem příjmení, jména a osobního čísla v příslušném poli formuláře.

Odkazy na platný Volební řád a seznam akademických pracovníků jsou uvedeny přímo v ePrůzkumu.

Volební komise

Vážení akademičtí pracovníci Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, 

dne 1. 2. 2022 byly vyhlášeny předsedou AS MENDELU prof. Skládankou doplňovací volby do Akademického senátu Mendelovy univerzity v Brně za komoru akademických pracovníků Agronomické fakulty, a to v souvislosti s ukončením členství současného děkana AF prof. Mareše. Volby budou probíhat on-line prostřednictvím aplikace ePrůzkumy v UIS. 

Harmonogram voleb:

 • Návrhové kolo: 7. 2. 2022 (od 9:00) – 9. 2. 2022 (do 12:00)
 • Volební kolo: 14. 2. 2022 (od 9:00) – 16. 2. 2022 (do 11:00)

 Volební aplikace bude v uvedených termínech spuštěna nepřetržitě tak, aby akademičtí pracovníci měli možnost volit i mimo prostory MENDELU. 

Další informace v souvislosti s volbami budou průběžně uveřejněny na webových stránkách Agronomické fakulty. 

Volební komise

Oznámení výsledků volby kandidáta na funkci děkana

V rámci tajného hlasování dle podmínek čl. 6 odst. 8 Jednacího řádu AS AF zvolili členové Akademického senátu Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně vítězného kandidáta ze tří níže uvedených. 

Vítězným kandidátem na funkci děkana naší fakulty se stal

prof. Dr. Ing. Jan Mareš,

a to ve druhém kole hlasování, kde již vybírali členové senátu pouze ze dvojice kandidátů prof. Mareš a prof. Skládanka, poměrem hlasů 12:8, přičemž jeden hlas ze všech 21 možných a odevzdaných byl neplatný.

Všichni kandidáti, kteří vyslovili svůj souhlas nominací, dodrželi termíny stanovené volební komisí a do 5. 11. 2021 dodali v písemné podobě své vize a cíle pro výkon funkce děkana.

V souladu s čl. 6 odst. 6 Jednacího řádu AS AF jsou tyto vize zveřejněny níže a budou prezentovány jednotlivými kandidáty na veřejném jednání AS AF 15. 11. 2021.

Vize a cíle jednotlivých kandidátů

S nominací vyslovili souhlas následující kandidáti:

 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (142)
 • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (131)
 • prof. Dr. Ing. Jan Mareš (72)

Souhlas kandidátů na funkci děkana s jejich nominací

Volební komise na základě výsledků hlasování voličů v návrhovém řízení sestavila listinu kandidátů na funkci děkana AF. Listinu tvoří sedm kandidátů, kteří získali nejvyšší počet hlasů. Nyní budou mít prostor vyjádřit se, zda se svou nominací souhlasí. 

Na základě výsledků hlasování volební komise sestavila kandidátní listinu ve složení:

 • prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. (142)
 • prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. (131)
 • prof. Dr. Ing. Jan Mareš (72)
 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. (16)
 • doc. Ing. Tomáš Vyhnánek, Ph.D. (13)
 • doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D. (8)
 • prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. (8)

Volby v návrhovém řízení se zúčastnilo 474 oprávněných voličů z řad akademických pracovníků a studentů AF z celkových 2 556 oprávněných voličů. Volební účast tak dosáhla 18,5 %.

Výsledky návrhového kola volby děkana AF

Mendelova univerzita v Brně (MENDELU) je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti. Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působení MENDELU, poskytne univerzita žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete na MENDELU doručit:

Prosíme, uveďte své jméno a příjmení, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádosti o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a lze je v souladu s § 14, odst. 2 tohoto zákona odložit.

 1. Mendelova univerzita v Brně je oprávněna žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informace žadateli.
 2. Pro uhrazení nákladů spojených s poskytováním informací platí tento sazebník (ceny jsou uvedeny bez DPH, DPH bude připočtena v zákonné výši).
  1. Náklady spojené s pořízením kopií a výstupů z tiskárny
   černobíláformát A4jednostranná kopie1,50 Kčoboustranná kopie2,50 Kčformát A3jednostranná kopie3,00 Kčoboustranná kopie5,00 Kčbarevnáformát A4jednostranná kopie12,00 Kčoboustranná kopie24,00 Kčformát A3jednostranná kopie18,00 Kčoboustranná kopie36,00 Kč
  2. Náklady spojené s pořízením technického nosiče
   CD — R, DVD – Rdle pořizovacích nákladů
  3. Náklady na odeslání informací žadateli
   náklady na odeslánídle sazebníku poštovních služeb
  4. Osobní náklady
   každá půlhodina výkonu, tj. jednání, vyhledávání informace, zpracování apod. 120 Kč
  Celková úhrada je stanovena součtem jednotlivých nákladů uvedených v bodě 2.

Přehled žádostí a poskytnutých informací