StartUp MENDELU

Další soutěže pro studenty

Nejužitečnějších 20 vědeckých (konkrétně přírodovědných či technických) návrhů projektů studentů prvního ročníku doktorského studia na některé z brněnských škol (MU, VUT, MENDELU, VFU) bude oceněno štědrým stipendiem 100 000 Kč ročně po dobu 3 let.

www.jcmm.cz/projekt/brno_phd_talent/prihlaseni

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. 

Právě je možné nominovat studenty do 26. ročník Ceny Wernera von Siemense. Podávání přihlášek bude ukončeno k 30. listopadu 2023.

Zvláštní ocenění za překonání překážek při studiu s prémií 50 000,- Kč je otevřeno všem studentům přírodovědných a technických oborů, a to od bakalářského po doktorský stupeň (vč. absolventů uplynulého akademického roku, kteří letos ukončili studium).

Nominace probíhá skrze pracoviště/univerzity, které účastníka nominuje, a to ve spolupráci se studentem.

Seznámit se s loňským vítězem této kategorie můžete zde: https://www.youtube.com/watch?v=SCRDUuzTAQA

O Ceně

Celkově je v Ceně Wernera von Siemense je připraveno 8 kategorií s celkovou finanční dotací ve výši 1 000 000 Kč. Staňte se součástí příběhu: Sestřih záznamu slavnostního vyhlášení Ceny Wernera von Siemense 2022 – YouTube

Vítěze určí nezávislé odborné poroty, složené z cca 60 zástupců vysokých škol, univerzit, Akademie věd, neziskových organizací a dalších vědeckých pracovišť.

Slavnostní vyhlášení je plánováno na 13. 3. 2024 v Betlémské kapli v Praze.

Veškeré informace, přihlášky a detailní znění pravidel naleznete na webu https://www.cenasiemens.cz/

Každoročně vyhlašuje šlechtitelská společnost SELGEN soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Pro studenty středních škol, vysokých škol a univerzit, doktorandy. 

Práce z let 2022 a 2023 je nutné zaslat ve formátu PDF do 30. 12. 2023 na e-mail jehnatova@selgen.cz

http://selgen.cz/studentska-cena/

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí.
www.czechenvithesis.cz

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea a získat tak finanční odměnu.

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 5. – 31. 8. 2023
Hodnocení prací: září 2023
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: 6. 10. 2023

https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi

Školské zařízení Lipka pořádá každoročně soutěž diplomových prací (Bc. a Mgr.), které se tematicky vztahují k životnímu prostředí a ekologii v JMK a a byly obhájeny v akademickém roce 2022/2023.

Přihlašování probíhá prostřednictvím odkazu https://forms.gle/XhqCeZnutRaFaqGE7 do 30. 6. 2023 a veškeré doplňující informace lze nalézt na www.soutezdiplomek.cz

Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o stipendium v 7. otevřeném grantovém kole programu Amos!
Amos – Vzdělávací fond Broumovska je tu pro studenty z Broumovska (nebo se silnou vazbou na Broumovsko) na podporu získání zkušeností v zahraničí.

Formulář žádosti a více informací najdete na webu APRB:
https://www.aprb.cz/nase-cinnost/vzdelavani/amos-vzdelavaci-fond-broumov

Uzávěrka příjmu žádostí pro školní rok 2023/2024 je 31. května 2023. Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn nejpozději do 26. června 2023.

Rada NÚJH vypisuje veřejnou soutěž o získání individuálního nadačního příspěvku (stipendia) k vytvoření nebo dokončení původních badatelských prací, které překračují rámec již dosažených poznatků o českém národním hospodářství, jeho historických i společenských souvislostech a problémech s ním souvisejících.

Tématické okruhy a více informací na webu Nadace „Nadání J., M. a Z. Hlávkových“

Vydavatel časopisu Agromanuál vyhlašuje soutěž pro studenty závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních diplomových prací, které odpovídají náplni časopisu Agromanuál a budou v něm publikovány. Článek musí být odeslán do redakce na e-mail: talich@agromanual.cz do 31. března 2023.

https://www.agromanual.cz/cz/studentska-soutez

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.
Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí. 

Nominace jsou právě otevřeny ve třech kategoriích:
1) Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
2) Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.
3) Za Ekozásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do 26 let včetně, za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Nominovat můžete do 31. 3. 2023.

https://www.cenajosefavavrouska.cz/Nominujte

MUNISS je studentská soutěž, ve které se potkávají studenti z různých oborů a univerzit, aby po přibližně dobu jarního semestru pracovali na studiích zaměřených na rozvoji města Brna. Soutěž je otevřená pro všechny studenty Masarykovy univerzity, VUT a Mendelovy univerzity v Brně.. Na oboru vůbec nesejde. Hlavním partnerem studentské soutěže je Magistrát města Brna, který bedlivě sleduje vyvíjející se projekty. Pokud se mu nějaká studie bude zdát dost dobrá, dají na ni zelené razítko a možná se tvůj projekt začne realizovat.

TÉMA PRO BRNO – TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO JAKO MĚSTSKÁ LABORATOŘ

Může město fungovat jako laboratoř pro testování nových nápadů? Jak mohou technologie a inovace ovlivňovat prostředí kolem nás? Zapojte se do meziuniverzitní studentské soutěže a spolupracujte s odborníky z Technologického Parku Brno a z Magistrátu města Brna na návrzích pro zdokonalení fungování areálu této městské organizace. Cílem úzké spolupráce po dobu několika měsíců bude návrh konkrétních inovativních a chytrých řešení, která budou moci být reálně otestována a v případě úspěchu i realizována.

www.muniss.cz

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: bude upřesněno.

https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

Bližší informace najdete na 

https://www.ceskahlava.cz/

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory. 

https://www.nadaceunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/Stipendijni-program-.aspx

Cílem studentské soutěže Nakladatelství Academia je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Vedoucí mohou přihlašovat diplomové práce z kategorií: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

https://soutez.academia.cz/cs/

Soutěž je určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou.

https://www.uroda.cz/