STARTUP MENDELU

Více o předmětu a soutěži

Další soutěže pro studenty

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí aneb #studenti pro přírodu 2022.
Kdo se může přihlásit?
Každý, kdo od 1. října 2021 úspěšně obhájil (nebo do konce září 2022 obhájí) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu.
Proč se přihlásit?
Autor(ka) nejlepší práce si odnese 30 000 Kč.
Kdo se může přihlásit?
Každý, kdo od 1. října 2021 úspěšně obhájil (nebo do konce září 2022 obhájí) svou bakalářskou nebo diplomovou práci zabývající se životním prostředím ze společenskovědního pohledu.
Do kdy se přihlásit?
Přihlas se do 30. 9. 2022. Na začátku listopadu se dozvíš, jak tvá práce dopadla v prvním kole. Pět nejlepších se představí na finále 1. 12. 2022.

www.czechenvithesis.cz

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea a získat tak finanční odměnu. V roce 2022 jsou preferovaná dvě aktuální témata: Tradiční rybolov a akvakultura Běžné i netradiční obiloviny

Termín pro přihlašování účastníků: 1. 3. – 30. 6. 2022
Hodnocení prací: 1. 7. – 31. 8. 2022
Vyhlášení a veřejná prezentace výsledků: září 2022

https://www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi-2022

Družstevní Asociace ČR vyhlašuje pro studenty vysokých škol Soutěž o nejlepší studentskou odbornou práce s DRUŠTEVNÍ TÉMATIKOU – v tomto roce se jedná již o 21. ročník soutěže. 
Podmínky soutěže:
Vysoké školy zašlou vybrané studentské práce na adresu: Družstevní Asociace ČR, Ing. Lenka Fremutová Týčová (222 312 494, sekretariat@dacr.cz) Těšnov 5, Praha 1. Do soutěže je třeba zaslat jeden výtisk studentské práce (rigorózní, diplomové, bakalářské, příp. seminární), dále zpracované posudky (oponenta a vedoucího práce) a kontaktní údaje na autora (pro oznámení výsledku soutěže a navrácení práce). Studentské práce se do soutěže přijímají do 30. 6. 2022.

Školské zařízení Lipka pořádá každoročně soutěž diplomových prací (Bc. a Mgr.), které se tematicky vztahují k životnímu prostředí a ekologii v JMK. 

https://www.lipka.cz/soutez-diplomovych-praci?idm=193

Vyhlášen 3. ročník soutěže pro studenty bakalářského a magisterského studijního programu pro školní rok 2021/2022

TÉMATA KATEGORIÍ:
– Výroba potravin a technologie
– Kvalita potravin včetně systémů jejího řízení a kontroly
– Marketing v potravinářském průmyslu

Termín pro přihlášení: do 22. 4. 2022 na email miroslav.juzl@mendelu.cz (poslat název práce, abstrakt, jméno školitele). Prezentace před komisí: 29. 4. 2022, učebna M1.03 v 10:00 h

Program Jumpstarter je pre-akcelerační program, který se zaměřuje zejména na ty, kdo chtějí ověřit svůj obchodní koncept, vypracovat obchodní plán a prezentovat své nápady potenciálním budoucím investorům. Program Jumpstarter je otevřen vědcům a projektovým týmům, inovátorům, magisterským studentům, doktorandům. Uchazeči mohou předložit své inovativní nápady v šesti tematických kategoriích: potravinářství a zemědělství, zdravotnictví, suroviny, energie, výroba a městská mobilita.

Cílem programu je podpořit začínající inovátory, aby své nápady proměnili v byznys. Účastníci se naučí jak přeměnit svůj nápad na životaschopný obchodní model, jak si ho ověřit, jak si uvědomit přínosy svého produktu či služby pro zákazníka, a dále se dozví základní informace o finančních a právních procesech spojených s podnikáním.

Během programu získáte podporu na cestování a ubytování a nejlepší týmy v každé kategorii budou mít šanci vyhrát finanční odměnu 10 000 EUR. Žádosti o účast v programu je nutné podat nejpozději do 10. dubna 2022.

Proč se vyplatí zúčastnit se programu EIT Jumpstarter?
Účast v programu otevírá dveře na evropské trhy a spojuje nejlepší týmy s velkými průmyslovými partnery společenství EIT, jako jsou např. GE Healthcare, Siemens, Philips, Roche, Bosch, Nestlé, Pepsico a Maspex.

https://eitjumpstarter.eu/

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium: 20. března 2022.

https://www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.
Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí. 

Nominace jsou právě otevřeny ve třech kategoriích:
1) Za dlouhodobý přínos v oblasti životního prostředí a udržitelného rozvoje.
2) Za výjimečný počin v ochraně životního prostředí a pro udržitelný způsob života se vztahem k životnímu prostředí České republiky.
3) Za Ekozásek roku pro mladé, kteří dospěli maximálně do 26 let včetně, za individuální nebo skupinovou akademickou či mimoškolní činnost, do které lze zařadit i občanskou iniciativu, případně aktivismus, vedoucí k ochraně a péči o životní prostředí.

Nominovat můžete do 1. 4. 2022.

https://www.cenajosefavavrouska.cz/Nominujte

Nejužitečnějších 20 vědeckých (konkrétně přírodovědných či technických) návrhů projektů studentů prvního ročníku doktorského studia na některé z brněnských škol (MU, VUT, MENDELU, VFU) bude oceněno štědrým stipendiem 100 000 Kč ročně po dobu 3 let. Další kolo soutěže bude otevřeno v srpnu / září 2022. 

https://www.jcmm.cz/

Každoročně vyhlašuje šlechtitelská společnost SELGEN soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Pro studenty středních škol, vysokých škol a univerzit, doktorandy. 

http://selgen.cz/studentska-cena/

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. 

https://www.cenasiemens.cz/

Vydavatel časopisu Agromanuál vyhlašuje soutěž pro studenty závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních diplomových prací, které odpovídají náplni časopisu Agromanuál a budou v něm publikovány. Článek musí být odeslán do redakce na e-mail talich@agromanual.cz do 1. 3. 2022.

https://www.agromanual.cz/cz/studentska-soutez

Bližší informace najdete na 

https://www.ceskahlava.cz/

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory. 

https://www.nadaceunipetrol.cz/CS/Programy/Stranky/Stipendijni-program-.aspx

Soutěž je určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou.

https://www.uroda.cz/