StartUp MENDELU

Další soutěže pro studenty

Smyslem Ceny Josefa Vavrouška je ocenit konkrétní činy pro zdravé životní prostředí a udržitelný rozvoj. Josef Vavroušek byl jako federální ministr životního prostředí jedním z hlavních představitelů konceptu trvale udržitelného života nejen u nás, ale i v rámci celé Evropy.
Jeho odkaz zůstává dodnes inspirací k většímu respektu vůči životnímu prostředí. 

Nominace jsou právě otevřeny ve třech kategoriích:
1) Za dlouhodobý přínos.
2) Za výjimečný počin.
3) Pro mladé: Ekozásek roku.

Nominovat můžete do 31. 3. 2024.

www.cenajosefavavrouska.cz/Nominujte

Nejlepší studentské nápady v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit.

Mezi vítěze bude rozdělena finanční odměna ve výši 100 000 Kč.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT? V roce 2024 se mohou projektu zúčastnit studenti a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech vysokých škol České republiky. A to jak jednotlivci, tak týmy – týmové projekty mohou mít maximálně tři účastníky. Nemohou se účastnit držitelé ocenění (třetí, druhé a první místo) z roku 2023.

ftvs.cuni.cz

Agentura pro rozvoj Broumovska vyhlašuje výzvu k podávání žádostí o stipendium v 7. otevřeném grantovém kole programu Amos!
Amos – Vzdělávací fond Broumovska je tu pro studenty z Broumovska (nebo se silnou vazbou na Broumovsko) na podporu získání zkušeností v zahraničí.

Uzávěrka příjmu žádostí pro školní rok 2024/2025 je 31. května 2024
Pohovory s vybranými žadateli proběhnou v průběhu června 2024. Seznam vybraných žadatelů s termínem, místem a časem konání bude včas oznámen emailem.
Výsledek výběrového řízení bude zveřejněn nejpozději do 26. června 2024.
Úspěšným žadatelům bude nejpozději do konce června 2024 vystaven příslib o poskytnutí stipendia a po splnění veškerých podmínek budou vyzváni k podpisu smlouvy o udělení stipendia, na jehož podkladě bude poskytnuto jeho samotné plnění.

Formulář žádosti a více informací najdete na webu APRB:
www.aprb.cz/nase-cinnost/vzdelavani/amos-vzdelavaci-fond-broumov

Stipendijní program Nadace ORLEN Unipetrol je tu pro studenty, kteří mají výborné studijní výsledky a nadání v oblasti přírodních věd s důrazem na chemii a techniku O stipendium se mohou ucházet vysokoškoláci a středoškoláci z celé České republiky. Studijní výsledky jsou hlavní, ale nikoli jedinou podmínkou k získání finanční podpory. 

Přihlášky do stipendijního vzdělávacího grantového programu jsou přijímány v termínu červenec až srpen.

www.nadaceorlenunipetrol.cz/vzdelavani/stipendijni-grantovy-program

Stipendia Nikoly Tesly je projekt Výboru dobré vůle, jehož realizaci podporuje Nadace ČEZ a Advokátní kancelář Kocián Šolc Balaštík. Cílem projektu je poskytnout stipendia nadaným studentům ze sociálně slabých rodin, z dětských domovů nebo příp. se zdravotním znevýhodněním, kteří studují technický obor na vysoké škole v ČR.

Uzávěrka pro přijímání žádostí o stipendium 25. 9. 2024.

www.vdv.cz/programy/stipendia-nikoly-tesly/

Nejužitečnějších 20 vědeckých (konkrétně přírodovědných či technických) návrhů projektů studentů prvního ročníku doktorského studia na některé z brněnských škol (MU, VUT, MENDELU, VFU) bude oceněno štědrým stipendiem 100 000 Kč ročně po dobu 3 let.

www.jcmm.cz/projekt/brno_phd_talent/prihlaseni

Cena Wernera von Siemense má za úkol nejen motivovat výjimečné talenty z řad studentů a výzkumníků, ale také upevňovat pozitivní vztah studentů a širší veřejnosti k vědě a v neposlední řadě vyzdvihnout neúnavnou práci pedagogů, která je často neprávem opomíjená. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří naše soutěž mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice. 

Přihlašování do ročníku 2023 je ukončeno. Slavnostní vyhlášení se uskuteční 13. 3. 2024 v Betlémské kapli v Praze.

Veškeré informace, přihlášky a detailní znění pravidel naleznete na webu www.cenasiemens.cz/

Každoročně vyhlašuje šlechtitelská společnost SELGEN soutěž pro vynikající studentské práce s výsledky v oblasti genetiky, šlechtění a pěstování polních plodin. Pro studenty středních škol, vysokých škol a univerzit, doktorandy. 

selgen.cz/studentska-cena/

Celostátní soutěž bakalářských a diplomových prací v oblasti životního prostředí.

czechenvithesis.cz/o-soutezi/

Věda pro zemi je soutěž pořádaná Národním zemědělským muzeem o nejlepší bakalářskou, diplomovou nebo doktorskou práci na téma související se zemědělstvím. Autoři vítězných prací pak mohou své výsledky publikovat pod hlavičkou muzea a získat tak finanční odměnu.

www.nzm.cz/veda-a-vyzkum/veda-pro-zemi

Školské zařízení Lipka pořádá každoročně soutěž diplomových prací (Bc. a Mgr.), které se tematicky vztahují k životnímu prostředí a ekologii v JMK a a byly obhájeny v akademickém roce 2022/2023.

www.soutezdiplomek.cz

Vydavatel časopisu Agromanuál vyhlašuje každoročně soutěž pro studenty závěrečných ročníků zemědělských vysokých škol ve vytvoření zajímavých článků z výsledků vlastních diplomových prací, které odpovídají náplni časopisu Agromanuál a budou v něm publikovány. 

www.agromanual.cz/cz/studentska-soutez

MUNISS je studentská soutěž, ve které se potkávají studenti z různých oborů a univerzit, aby po přibližně dobu jarního semestru pracovali na studiích zaměřených na rozvoji města Brna. Soutěž je otevřená pro všechny studenty Masarykovy univerzity, VUT a Mendelovy univerzity v Brně.. Na oboru vůbec nesejde. Hlavním partnerem studentské soutěže je Magistrát města Brna, který bedlivě sleduje vyvíjející se projekty. Pokud se mu nějaká studie bude zdát dost dobrá, dají na ni zelené razítko a možná se tvůj projekt začne realizovat.

TÉMA PRO BRNO – TECHNOLOGICKÝ PARK BRNO JAKO MĚSTSKÁ LABORATOŘ

Může město fungovat jako laboratoř pro testování nových nápadů? Jak mohou technologie a inovace ovlivňovat prostředí kolem nás? Zapojte se do meziuniverzitní studentské soutěže a spolupracujte s odborníky z Technologického Parku Brno a z Magistrátu města Brna na návrzích pro zdokonalení fungování areálu této městské organizace. Cílem úzké spolupráce po dobu několika měsíců bude návrh konkrétních inovativních a chytrých řešení, která budou moci být reálně otestována a v případě úspěchu i realizována.

www.muniss.cz

Bližší informace najdete na 

www.ceskahlava.cz/projekty

Cílem studentské soutěže Nakladatelství Academia je upozornit širokou veřejnost na nejlepší magisterské práce a jejich talentované autory. Vedoucí mohou přihlašovat diplomové práce z kategorií: Vědy o živé přírodě a chemické vědy, Vědy o neživé přírodě, Humanitní a společenské vědy.

soutez.academia.cz/cs/

Soutěž je určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou.

www.uroda.cz/

Nejlepší studentské nápady v oblasti zdravého životního stylu, pohybu a sportovních aktivit.

KDO SE MŮŽE ZÚČASTNIT?

V roce 2024 se mohou projektu zúčastnit studenti a studentky bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů všech vysokých škol České republiky. A to jak jednotlivci, tak týmy – týmové projekty mohou mít maximálně tři účastníky. Nemohou se účastnit držitelé ocenění (třetí, druhé a první místo) z roku 2023.

ftvs.cuni.cz