Press kit

Agronomická fakulta MENDELU je zakládající fakultou Mendelovy univerzity v Brně. Zřízena byla roku 1919 jako Hospodářský odbor tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně (VŠZ). V současnosti nabízí absolventům široké uplatnění. Studenti se věnují moderní zemědělské produkci, péči o krajinu, potravinám a výživě člověka, zpracování odpadů, mechanizaci v zemědělství a také molekulární biologii a biotechnologiím. Důraz se klade na praktickou výuku. Studenti mají k dispozici specializované laboratoře, skleníky, technické zkušebny, vlastní pole a školní statek, ale také pekárnu, pivovar a masný i mlékárenský poloprovoz přímo v kampusu. Fakulta nabízí téměř 50 studijních programů a specializací.

  • AF MENDELU tvoří 15 odborných ústavů
  • Na AF MENDELU studuje 2 100+ studentů
  • Řešíme témata, která souvisí například s klimatickou změnou, precizním zemědělstvím a dalšími.
  • V Brně studuje skoro 65 tisíc vysokoškoláků a tradičně se řadí mezi nejlepší studentská města.

Kontakty

doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
Proděkan pro vnější vztahy a internacionalizaci
Bc. Romana Jalůvková
Vedoucí oddělení vnějších vztahů
Děkanát AF, budova C – přízemí
Mgr. Ivana Chatrná
Referentka Public Relations
Děkanát AF, budova C – přízemí

Databáze expertů AF MENDELU

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
E-mail: vojtech.adam@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 285, +420 545 133 350
Ústav chemie a biochemie (AF)

Zaměřuje se na aplikaci moderních bioanalytických metod a pokročilých materiálů pro biochemické a biologické účely. Vyvíjené materiály aplikuje pro řešení globálních výzev, v nynější době jako nástroje pro překonávání antibiotické rezistence.

doc. Mgr. Markéta Vaculovičová, Ph.D.
E-mail: marketa.vaculovicova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 290
Ústav chemie a biochemie (AF)

Zaměřuje se na návrh a vývoj nových bioanalytických metod pro diagnostické a analytické aplikace, a to především s optickou, fluorescenční nebo vzdálenostní detekcí. Navržené metody využívají excelentních schopností molekulově imprintovaných polymerů jako syntetických rozpoznávacích prvků a nanočástic jako signálních prvků. Důraz je kladen na miniaturizaci, jednoduchost a využití mimo laboratoř.

doc. Ing. Pavel Hanáček, Ph.D.
E-mail: pavel.hanacek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 343
Ústav biologie rostlin (AF)

Odborný poradce pro nakládání s geneticky modifikovanými organismy.

Ing. Petr Kalousek, Ph.D.
E-mail: petr.kalousek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 027
Ústav biologie rostlin (AF)

Odpovědná osoba pro nakládání s omamnými a psychotropními látkami.

doc. Mgr. Jan Zouhar, Ph.D.
E-mail: jan.zouhar@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 344
CEITEC MENDELU

Expert v oblasti buněčné biologie rostlin.

RNDr. Ing. Marek Klemš, Ph.D.
E-mail: marek.klems@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 296, +420 545 133 299, +420 519 367 394
Ústav biologie rostlin (AF)

Expert v oblasti dohledu nad radiační ochranou.

Ing. Jozef Balla, Ph.D.
E-mail: jozef.balla@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 020
Ústav biologie rostlin (AF); CEITEC MENDELU

Expert v oblasti fytohormonů.

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.
E-mail: bretislav.brzobohaty@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 359
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF); CEITEC MENDELU

Zabývá se oblastí rostlinných hormonů a abiotického stresu.

doc. Mgr. Martin Černý, Ph.D.
E-mail: martincerny83@gmail.com
Tel.: +420 545 133 374
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)

Expert v oblasti proteomiky, metabolomiky a systémové biologie.

Pavel Kerchev, Ph.D.
E-mail: pavel.kerchev@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 298
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)

Odborně se zaměřuje na oxidační stres.

Mgr. Jan Novák, Ph.D.
E-mail: jan.novak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 294
Ústav molekulární biologie a radiobiologie (AF)

Expert na fotobiologii.

doc. Ing. Pavel Horký, Ph.D.
E-mail: pavel.horky@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 164, +420 731 454 364
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Zaměřuje se na výživu hospodářských zvířat, sestavování krmných dávek a uplatnění chytrých technologií ve výživě hospodářských zvířat.

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.
E-mail: leos.pavlata@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 166
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Zaměřuje se na výživu, metabolismus a zdraví zvířat. Věnuje se především problematice produkční a preventivní medicíny (Herd Health Management) v chovech přežvýkavců, ale i vztahům výživy a zdraví u dalších druhů hospodářských, zájmových či exotických zvířat (např. velbloudovitých).

doc. Ing. Daniel Falta, Ph.D.
E-mail: daniel.falta@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 214, +420 727 908 755
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Specializuje se na chovy přežvýkavců, zejména skotu a na farmě chovaných zvířat. Je spoluautorem několika užitných vzorů a zabývá se inovacemi v živočišné výrobě. Podílí se i na vývoji nových smart zařízení. V rámci rozvojové pomoci působil v zemích jako Zambie, JAR, Ghana, Filipíny, Bosna a Hercegovina.

doc. Ing. Radek Filipčík, Ph.D.
E-mail: radek.filipcik@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 231, +420 777 166 291
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice chovu a welfare hospodářských zvířat. Zaměřuje se především na reprodukci zvířat, na hodnocení a zvyšování růstového potenciálu skotu a věnuje se zvyšování kvality hovězího masa. Zabývá se rovněž problematikou chovu volně žijících zvířat držených v lidské péči.

prof. Dr. Ing. Jan Kuchtík
E-mail: jan.kuchtik@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 230
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Dlouhodobě se zabývá problematikou chovu ovcí a koz, a to především jejich mléčnou produkcí. V rámci této produkce se zaměřuje převážně na kvalitu mléka a jeho složení a zpracování ovčího a kozího mléka na finální produkty. Dlouhodobě se také věnuje problematice masné produkce ovcí a koz. V rámci této produkce se především zaměřuje na problematiku kvality a složení masa.

prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
E-mail: martina.lichovnikova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 229, +420 774 477 016
Ústav chovu a šlechtění zvířat (AF)

Více než 20 let se věnuje chovu drůbeže se zaměřením na produkci konzumních vajec a produkci kuřecího masa. Soustřeďuje se na technologie chovu včetně alternativních způsobů chovu, kvalitu vajec a kuřecího masa, líhnutí drůbeže a welfare v chovech drůbeže.

prof. Dr. Ing. Jan Mareš
E-mail: jan.mares@mendelu.cz
Tel.: +420 545 135 004, +420 545 133 270
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Expert v oblasti chovu ryb a rybářství.

doc. Ing. Radovan Kopp, Ph.D.
E-mail: radovan.kopp@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 268
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Expert v oblasti hydrobiologie a vodní toxikologie.

doc. Ing. Antonín Přidal, Ph.D.
E-mail: antonin.pridal@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 248
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Odborně se zaměřuje na oblast včelařství a problematiku opylovatelů.

prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.
E-mail: josef.suchomel@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 273
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Odborně se zaměřuje na savce.

prof. RNDr. Zdeněk Laštůvka, CSc.
E-mail: zdenek.lastuvka@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 245
Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (AF)

Odborně se zaměřuje na bezobratlé a hmyz.

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
E-mail: milada.stastna@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 459, +420 606 580 412
Ústav aplikované a krajinné ekologie (AF)

Expertka v oblasti agroekologie, ochrany životního prostředí, environmentální etiky, rozvoje venkova a zemědělské krajiny, krajinné ekologie, zmírňování dopadů změny klimatu do zemědělství, závlah a odvodnění, využívání krajiny a udržitelného rozvoje, kulturního cestovního ruchu ve venkovské krajině.

prof. Ing. Mgr. Miroslav Trnka, Ph.D.
E-mail: miroslav.trnka@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 080, +420 725 950 927
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Dlouhodobě se věnuje dopadům změny klimatu.

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
E-mail: zdenek.zalud@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 083, +420 725 950 925
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Expert v oblasti agrometeorologie a bioklimatologie.

Ing. Milan Fischer, Ph.D.
E-mail: milan.fischer@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 092
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Zabývá se problematikou vodní bilance.

Ing. Lenka Bartošová, Ph.D.
E-mail: lenka.bartosova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 094
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Expertka v oblasti fenologie.

Mgr. Martin Čermák, Ph.D.
E-mail: martin.cermak.utad@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 127
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Profesně se zaměřuje na numerické simulování fyzikální dějů a analytická řešení matematické deskripce v rozličných oblastech fyziky. Soustřeďuje se také na optické vlastnosti tenkých vrstev ve spolupráci s Masarykovou univerzitou. Je expertem i v oblasti astrofyziky.

prof. MVDr. Zbyšek Sládek, Ph.D.
E-mail: zbysek.sladek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 151
Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (AF)

Dlouhodobě se zabývá patofyziologií mléčné žlázy skotu. Zejména studiu akutní zánětlivé reakce a její rezoluce, která je předpokladem pro zabránění přechodu do chronického stavu. Věnuje se také problematice imunologické kastrace prasat s přihlédnutím k výskytu strukturálních změn na svalovině a pohlavních orgánech na makroskopické a mikroskopické úrovni. Vedle toho se rovněž zabývá detekcí účinků anabolických hormonů na svalovině a pohlavních orgánech prasat.

Dlouhodobě je také aktivní v problematice ochrany zvířat proti týrání.

doc. Mgr. Zbyněk Heger, PhD.
E-mail: zbynek.heger@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 285
Ústav chemie a biochemie (AF)

Věnuje se problematice nanomateriálů v biomedicínských aplikacích, především pak jejich využití pro zvýšení efektivity terapie a diagnostiky nádorových onemocnění. Zaměřuje se na transportní systémy na bázi rekombinantních proteinů a hybridních lipidových nanočástic. Zabývá se též nanotoxikologií materiálů s potencionálním využitím v průmyslové praxi či medicíně.

doc. RNDr. Ondřej Zítka, Ph.D.
E-mail: ondrej.zitka@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 285
Ústav chemie a biochemie (AF)

Specializuje se na využití bioanalytických metod pro analýzu biomolekul (biomarkerů). Zabývá se technikami, jako jsou kapalinová chromatografie, elektrochemie a hmotnostní spektrometrie, a také využitím nanotechnologií v diagnostice. Je autorem řady publikačních a aplikovaných výzkumných výsledků.

RNDr. Lukáš Richtera, Ph.D.
E-mail: richtera@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 311
Ústav chemie a biochemie (AF)

Věnuje se přípravě a charakterizaci nanočástic a nanomateriálů. K jeho zájmu patří i aktivní hledání aplikačního potenciálu těchto specifických materiálů, např. k ochraně rostlin a nebo k ochraně povrchů různých materiálů. Dále se zabývá také sofistikovanou elektrochemickou charakterizací materiálů, ultrastopovým stanovením těžkých kovů pomocí polarografie se rtuťovou elektrodou, ale i nedestruktivními analýzami archeologického materiálu, především středověkých mincí a jejich dobových falz.

Ing. Dalibor Húska, Ph.D.
E-mail: dalibor.huska@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 280
Ústav chemie a biochemie (AF)

Specializuje se na testování polutantů na mikrořasy a rostliny, zároveň také na možnosti jejich remediace a biodegradace. Zkoumá především nanomateriály, azo barviva a kovy.  Dále se jeho výzkum soustřeďuje na moderní biotechnologie z pohledu sekundárních metabolitů, bioaktivních látek.

prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D.
E-mail: tomas.vitez@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 382
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Zabývá se odpadovým hospodářstvím, technologií vody, obnovitelnými zdroji energie a bioplynovými transformacemi.

Ing. Lubomír Neudert, Ph.D.
E-mail: lubomir.neudert@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 109
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Věnuje se technologiím zpracování půdy.

Ing. Jana Šimečková, Ph.D.
E-mail: jana.simeckova.uapmv@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 064
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Věnuje se sledování změn půdních vlastností v důsledku aplikace hnojiv a látek do půdy (digestát, biouhel, plazmou aktivovaná voda) v laboratorních i v polních podmínkách. Zabývá se také charakteristikou půdních vlastností s ohledem na problematiku zemědělské praxe a popisu půdního prostředí.

Ing. Helena Dvořáčková, Ph.D.
E-mail: helena.dvorackova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 056
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Zaměřuje se na problematiku aplikace karbonizované organické hmoty (biouhlu) na zemědělské půdy, v poslední době také na produkci vermikompostu z gastro-odpadů. Věnuje se i oblasti testování zemědělských postupů vhodných pro podmínky ČR s ohledem na nastupující změnu klimatu, k čemuž využívá spolupráci s pracovištěm ve Španělsku.

Ing. Vítězslav Vlček, Ph.D.
E-mail: vitezslav.vlcek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 063
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Věnuje se faktorům a podmínkám vzniku půdy, klasifikaci a bonitaci půdy a indikátorům její kvality a zdraví. Dále se zaměřuje na analytické charakteristiky jedné z frakcí organické hmoty, glomalinu. Ve spolupráci s externími zadavateli zabezpečuje školení pro agronomy v oblasti půdoznalství.

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.
E-mail: petr.skarpa@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 345
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Odborně se věnuje problematice výživy a hnojení rostlin pěstovaných na orné půdě. Zaměřuje se na vývoj a testování nových hnojiv, pomocných půdních látek a rostlinných biostimulantů a postupů jejich aplikace, především u obilnin, olejnin a pícnin. Specializuje se na výživu rostlin v podmínkách sucha a mimokořenovou aplikaci živin.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
E-mail: pavel.ryant@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 102
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Dlouhodobě se zaměřuje na výživu polních plodin a zelenin, zejména obilnin a olejnin, s akcentem na výživu dusíkem a sírou. Zabývá se také monitoringem výživného stavu rostlin, zejména pšenice a řepky a tvorbě doporučení. V rámci výzkumu se podílí také na vývoji a testování nových druhů hnojiv a snižování environmentální zátěže aplikací hnojiv.

prof. Ing. Jan Křen, CSc.
E-mail: jan.kren@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 106
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Zabývá se systémy rostlinné produkce a optimalizacemi pěstitelských opatření.

Ing. Helena Pluháčková, Ph.D.
E-mail: helena.pluhackova@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 131, +420 777 576 166
Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství (AF)

Expertka v oblasti léčivých, aromatických a kořeninových rostlin.

doc. Ing. Vladimír Smutný, Ph.D.
E-mail: vladimir.smutny@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 116
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Zabývá se plevely, jejich regulací, meziplodinami a ekologickým zemědělstvím.

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D.
E-mail: jiri.skladanka@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 079, +420 731 454 366
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Dlouhodobě se věnuje problematice pěstování jednoletých a víceletých pícnin na orné půdě a trvalých travních porostů. Zaměřuje se především na problematiku kvality a zdravotní bezpečnosti píce travních a jetelotravních porostů, obnovu travních porostů a stabilizaci produkce objemných krmiv v souvislosti se změnou klimatu. Zabývá se rovněž problematikou produkčních a mimoprodukčních funkcí travních porostů v oblasti tropů a subtropů.

doc. Ing. Stanislav Hejduk, Ph.D.
E-mail: stanislav.hejduk@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 077, +420 731 454 363
Ústav výživy zvířat a pícninářství (AF)

Specializuje se zejména na pícniny na orné půdě, kvalitu půdy a trávníky. Zabývá se rovněž kvalitou a množstvím podzemních a povrchových vod ze zemědělské půdy.

doc. Ing. Libor Kalhotka, Ph.D.
E-mail: libor.kalhotka@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 028
Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (AF)

Dlouhodobě se věnuje mikrobiologii potravin a potravinářských surovin. Zabývá se i problematikou výzkumu a využití přírodních látek s antimikrobiálními a protektivními vlastnostmi využitelnými například v potravinářském průmyslu a zemědělství. Věnuje se také problematice mikrobiologie zemědělských produktů, a to především krmivům (např. zelená píce, siláže apod.).

doc. Ing. Miroslav Jůzl, Ph.D.
E-mail: miroslav.juzl@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 264
Ústav technologie potravin (AF)

Je vedoucím výzkumné laboratoře MeatLab, kde se věnuje kvalitě a technologii zpracování masa, masných výrobků a inovuje tradiční receptury. Zabývá se nutričními, hygienickými a senzorickými jakostními charakteristikami v kontextu technologie zpracování masa a výroby masných výrobků. I když je činnost MeatLabu zaměřena zejména na oblast masa, věnuje se i dalším komoditám, jako jsou potraviny živočišného i rostlinného původu. Díky laboratornímu vybavení a zázemí také posuzuje jejich kvalitativní parametry, včetně instrumentálního měření barvy.

prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc.
E-mail: tomas.komprda@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 261
Ústav technologie potravin (AF)

Působí jako vedoucí laboratoře Nutraceuticals & Food Toxicology Lab a výzkumné skupiny Functional Food, kde propojuje profesi veterinárního lékaře-hygienika, chemika a fyziologa. Výzkumně se zabývá především metabolizmem polynenasycených mastných kyselin n-3 s dlouhým řetězcem a toto výzkumné zaměření propojuje do výuky předmětů v oblasti humánní výživy. Je garantem navazujícího magisterského studijního programu Potravinářství a výživa člověka. V roce 2019 mu byla u příležitosti 100. výročí založení AF udělena Medaile Agronomické fakulty za přínos pro rozvoj vědy a vzdělávání a šíření dobrého jména fakulty.

doc. Dr. Ing. Vladimír Kebo
E-mail: vladimir.kebo@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 377
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Věnuje se kybernetice a smart technologiím v zemědělství a průmyslu.

doc. Ing. Vojtěch Lukas, Ph.D.
E-mail: vojtech.lukas@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 081, +420 605 835 253
Ústav agrosystémů a bioklimatologie (AF)

Expert v oblasti precizního zemědělství.

prof. Ing. František Bauer, CSc.
E-mail: frantisek.bauer@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 085
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Celou svojí profesní kariérou je spjat s hodnocením trakčních vlastností zemědělských traktorů. Věnuje se problematice tahových vlastností traktorů, jejich správné agregaci a hodnocení kritérií výkonnosti souprav traktorů a strojů. Dále se intenzivně věnuje hydraulickým soustavám zemědělské techniky a jejich regulaci.

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.
E-mail: jiri.cupera@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 942
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Dlouhodobě se věnuje metodikám zkoušení vozidel včetně zemědělských strojů. Odborně se zaměřuje na komunikační platformy vozidel a v širším kontextu i elektronicky regulovaných soustav motorových vozidel. Programuje aplikace v prostředí NI LabVIEW, zejména FPGA a RT.

doc. Ing. et Ing. et Ing. Petr Junga, Ph.D.
E-mail: petr.junga@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 366
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Expert v oblasti staveb a technologických zařízení pro zemědělství a průmysl, trvale udržitelných výstaveb a energetického managementu.

doc. Ing. Petr Trávníček, Ph.D.
E-mail: petr.travnicek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 374
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Expert na bezpečnostní inženýrství, prevenci závažných havárií a prevenci rizik.

doc. Ing. Jiří Fryč, CSc.
E-mail: jiri.fryc@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 308
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Zabývá se technikou pro chov hospodářských zvířat, dojení a úpravu mléka.

doc. Dr. Ing. Petr Marada
E-mail: petr.marada@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 380
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Zabývá se technikou pro rostlinnou produkci a environmentálním managementem a auditem.

doc. Ing. Martin Fajman, Ph.D.
E-mail: martin.fajman@mendelu.cz
Tel.: +420 545 133 327
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Profesně se zaměřuje na alternativní zdroje energie, zejména pak na spalování biomasy. Je expertem v oblasti datových analýz a pokročilých statistických analýz. Programuje ve vývojovém prostředí NI LabVIEW aplikace pro oblast signálové analýzy a databázových systémů.

Ing. Michal Šustr, Ph.D.
E-mail: michal.sustr@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 118
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Odborně se zaměřuje na oblast elektromobilty a autonomních systémů vozidel a zemědělské techniky. Věnuje se oblasti 3D tisku a vývoji materiálů pro 3D tisk. Je registrován na Úřadu pro civilní letectví z důvodu zájmu o oblast bezpilotních prostředků pro konvenční obrazové záznamy a termografii.

Ing. Marek Žák, Ph.D.
E-mail: marek.zak@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 129
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Odborník v oblasti konstruování strojních částí a celků v prostředích Autodesk Inventor, Solidworks. Je expertem v oblasti spalovacích motorů a programuje systémy řízení zážehových a vznětových motorů. Zaměřuje se na aplikace elektropohonů v oblasti vozidel.

Ing. et Ing. Petr Dostál, Ph.D.
E-mail: petr.dostal@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 093
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Je odborníkem v nedestruktivních metodách testování materiálů, resp. konstrukcí. Specializuje se na akustickou emisi a její užití nejen ve strojírenské oblasti, ale i při interakci biologických a technických systémů. Je také expertem v oblasti managementu kvality.

doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D.
E-mail: vojtech.kumbar@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 128
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Zaměřuje se na tokové vlastnosti kapalin včetně aplikace v potravinářství. Je certifikovaným odborníkem v tribodiagnostice, kde provádí analýzy na laserovém čítači a analyzátoru částic, užívá Infračervenou spektrometrii (FTIR) a energo-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr (ED-XRF).

doc. Ing. Jiří Votava, Ph.D.
E-mail: jiri.votava@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 965
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Specialista v oblasti korozních zkoušek materiálů a jejich ochran. Profesně se zabývá strojírenskými technologiemi a zkouškami materiálů, odborně se profiluje v metodách svařování a navařování. Vede metalografickou laboratoř.

prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
E-mail: jan.marecek@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 306
Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky (AF)

Expert v oblasti technického znalectví, oceňování majetku a technického auditu.

Ing. Adam Polcar, Ph.D.
E-mail: adam.polcar@mendelu.cz
Tel.: +420 545 132 123
Ústav techniky a automobilové dopravy (AF)

Soudní znalec pro následující obory: ekonomika, odvětví ceny a odhady, specializace oceňování vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, strojírenství, odvětví strojírenství všeobecné, specializace posuzování technického stavu vozidel, strojů a zařízení, zemědělské a manipulační techniky, autoopravárenství, doprava, odvětví doprava městská, odvětví doprava silniční, se shodnou specializací u obou odvětví, a to technické posudky o příčinách silničních nehod.

AF v médiích

Výběr toho nejzásadnějšího, co se o Agronomické fakultě řeklo v médiích.

Přehled mediálních výstupů

Více aktualit

Všechny aktuality

Časopis af.magazín

Dvakrát ročně vydáváme na Agronomické fakultě časopis. Představujeme v něm naše studenty, absolventy, zajímavé vědecké projekty i akce.

Archiv čísel

Podcast V zorném poli

Podcast Agronomické fakulty představuje hravou formou témata z univerzitního prostředí, výzkumy a jejich dopady na náš každodenní život.

Přehled dílů

Děkan Agronomické fakulty

Od 1. května 2022 vede Agronomickou fakultu profesor Leoš Pavlata. Děkan se narodil 24. června 1971 v Jilemnici. V roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Výživa a krmení hospodářských zvířat. Na Agronomické fakultě působí od roku 2013, mezi lety 2018-2022 zastával post proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia. Ve vědecko-výzkumné činnosti se nový děkan věnuje zejména poruchám výživy, metabolismu a zdraví zvířat. Většina jeho publikací se týká problematiky minerálního metabolismu zvířat.

Galerie AF MENDELU