Nabídka služeb

 • Konzultace, spolupráce a vývoj metod molekulární biologie pro aplikace v agrárním sektoru (studium variability/diverzity rostlin, vývoj markerů pro šlechtění, detekci patogenů).
 • Množení rostlin in vitro (užitkových, hospodářských, ovocných, okrasných) a také optimalizace multiplikačních technologií in vitro.

Ústav biologie rostlin

Expertní poradenství týkající se zemědělsky využívané a venkovské krajiny v následujících oblastech:

 • Revitalizace krajiny (např. po těžbě)
 • Problematika brownfieldů
 • Změn krajiny na okraji velkých měst (suburbanizace)
 • Problematika zaniklých sídel a krajinné paměti
 • Degradace mokřadních biotopů
 • Závlahy a odvodnění
 • Protierozní ochrany půdy
 • Kvality vod
 • Územního plánování a pozemkových úprav
 • Environmentální bezpečnost
 • Cirkulární ekonomika a oběhové hospodářství
 • Skládkování odpadů – vliv na životní prostředí
 • Biomonitoring (těžké kovy, fytoremediace)
 • Hodnocení průsakových a dešťových vod ze skládky
 • Bioplasty (biologická rozložitelnost polymerních materiálů)
 • Kompostování a hodnocení kvality kompostů
 • Zpracování gastroodpadů a jejich optimalizace
 • Pneumatiky a jejich vliv na životní prostředí
 • Stavební a demoliční odpad
 • Posouzení fytotoxicity a rizik na půdách
 • Světlo a fytotoxicita
 • Vliv požárů na ekosystémy

Ústav aplikované a krajinné ekologie

 • Identifikace abiotických rizik na úrovni farmy  
 • Testování biologické účinnosti POR v rámci registračního řízení (pesticidy a pomocné přípravky) pro firmy
 • Pěstitelská doporučení u obilnin a máku
 • Návrh osevních postupů, systémů zpracování půdy a využití meziplodin na úrovni farmy.
 • Zpracování systémů regulace plevelů v zemědělském podniku
 • Hodnocení plošné variability půdních podmínek a stavu porostů pro precizní zemědělství
 • Příprava podkladů pro variabilně prováděné pěstební zásahy (hnojení, setí, aplikace POR)

Ústav agrosystémů a bioklimatologie

 • Poradenství v oblasti determinace patogenů polních, zahradních a okrasných rostlin a možnostech ochrany. Kontakt: doc. Šafránková, dr. Víchová
 • Diagnostika škůdců a poradenství při volbě ochrany proti nim. Kontakt: doc. Šefrová, doc. Hrudová
 • Po dohodě čištění a třídění laboratorních vzorků obilovin, počítání semen, stanovení HTS, objemové hmotnosti, vlhkosti vážkově, klíčivosti a další rozbory pevných vzorků pomocí FT NIR přístroje na základě předchozí kalibrace analytickou metodou (např. olejnatost ostropestřece, silice v kmínu, dusíkaté látky v ječmeni a pšenici). Kontakt Ing. Bradáčová
 • Po dohodě přesné maloparcelní pokusy s polními plodinami pro zjištění vlastností odrůd a ověření účinku přípravků na ochranu rostlin. Kontakt doc. Smutná, dr. Elzner
 • Stanovení laboratorní sušiny
 • Stanovení popele
 • Stanovení celkového dusíku dle Kjeldahla
 • Stanovení hrubého tuku
 • Stanovení hrubé vlákniny (CF)
 • Stanovení acido-detergentní vlákniny (ADF)
 • Stanovení neutrálně detergentní vlákniny po úpravě vzorku amylázou (aNDF)
 • Stanovení acido-detergentního ligninu (ADL)
 • Stanovení celulózy
 • Stanovení celkového škrobu
 • Stanovení stravitelné organické hmoty (OMD)
 • Stanovení stravitelné sušiny (DMD)
 • Úprava vzorku pro následné analýzy v laboratoři Ústavu výživy zvířat a pícninářství

Struktura a ceník služeb Ústavu výživy zvířat a pícninářství ke stažení

Agrogenomická laboratoř:

 • činnosti nabízené v rámci akreditace – viz přílohy

Hematologie a klinická biochemie:

 • činnosti nabízené v rámci Nařízení děkana 1/2022 – viz příloha

Histologie:

 • zpracování a vytvoření mikroskopických preparátů tkání a orgánů.
 • zhodnocení a diagnostika strukturálních změn svaloviny a dalších orgánů při použití růstových akcelerátorů.

Problematika ochrany zvířat v akademických institucích – poradenství.

Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat

 • Expertízy a konzultace ohledně synantropních a nežádoucích druhů živočichů (škůdci a obtížné druhy v zahradách, budovách, domácnostech, skladech a zemědělských provozech)
 • Základní fyzikální a chemické rozbory vod
 • Analýzy planktonu
 • Živinové rozbory sedimentů
 • Testy toxicity na vodních organismech
 • Produkce násadových ryb
 • Expertízy v oboru včelařství
 • Základní analýza medu
 • Mikroskopie medy – pylová analýza
 • Determinace středoevropských včel a čmeláků
 • Průzkum apidofauny   

Od roku 2017 vydává KLAS AF tištěný časopis AgRozhled s periodicitou dvakrát do roka. V rubrice Absolvent je dám prostor zajímavým kariérním příběhům absolventů Agronomické fakulty. Tištěný newsletter je po vydání distribuován na univerzitě, rozesílán na partnerské střední školy, potencionálním zaměstnavatelům a je také jedním z PR materiálů fakulty.

Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství

 • Analýza proteinů, identifikace, profilování proteomu a pokročilé analýzy
 • Cílená i necílená analýza primárních metabolitů, sekundárních metabolitů a lipidů
 • Cílená analýza nukleových kyselin
 • Stanovení přítomnosti radionuklidů a jejich aktivity

Ústav molekulární biologie a radiobiologie

 • Konzultace a odborná školení, ověřování účinnosti stávajících BAT technologií a navrhování nových vhodných technik
 • Chemické analýzy vstupních surovin zpracovávaných v zemědělství, potravinářství, asanačních podnicích
 • Chemické a mikrobiologické analýzy odpadů, odpadních vod, ropy a ropných produktů
 • Měření hladiny akustického tlaku a vibrací strojního a technologického zařízení dotčených podniků
 • Určování reologických vlastností kapalin, odpadních vod a kapalných odpadů
 • Měření tepelných toků objektů zpracovatelských podniků

Analýzy vstupních surovin:

 • sušina, ztráta žíháním, pH, CHSK, BSK, C:N, TOC, FOS/TAC
 • obsah tuků, vlákniny
 • prvkové složení 

Analýzy produkce bioplynu:

 • test produkce bioplynu (metanu)
 • testy zbytkové produkce bioplynu
 • testy anaerobní toxicity

Analýza kvality bioplynu:

 • složení bioplynu (CH4, CO2, H2S, H2, O2)

Analýzy fermentačního zbytku:

 • prvkové složení
 • mineralogické složení 

Další nabízené služby:

 • stanovení spalného tepla
 • reologické vlastnosti substrátu
 • měření vnitřního prostředí budov (mikroklima, mikročástice-prach aerosol, hluk, elektromagnetické záření)
 • aplikace infračervené termografie v zemědělství, průmyslu a na stavbách

Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky

Ústav techniky a automobilové dopravy

 • Vývoj nových receptur pekárenských výrobků, včetně jejich odzkoušení v poloprovozu,
 • Nové receptury týkající se vývoje a výroby těstovin z bezlepkových i klasických surovin. odzkoušení různých zlepšujících přípravku a droždí v pekařství
 • Vývoj, výzkum, optimalizaci a odladění varního procesu při výrobě sladiny, mladiny a piva a s tím související operace, jako je propagace a příprava kvasnic, aplikace chmelových výrobků, optimalizace kvasného procesu za různých podmínek
 • Konzultace technologického procesu výroby masných výrobků (vývoj, kontrolu a ověření včetně zprávy)
 • Mikrobiologický rozbor vody a orientační stanovení obsahu dusičnanů, tvrdosti a pH vody
 • Hodnocení hygieny a účinnosti sanitace v pracovním prostředí potravinářských podniků metodami mikrobiologickými (klasické metody, hygicult) i nemikrobiologickými (ATP-bioluminiscence, proteinový test)
 • Analýza potravin a surovin plynovou a kapalinovou chromatografií

Konkrétní služby a možnosti spolupráce naleznete na odkazech pod jednotlivými laboratořemi na http://foodtechmendelu.cz/

 • Výdej kapalného dusíku
 • Detekce aminokyselin – po hydrolýze
 • Detekce sirných aminokyselin – po oxidaci a hydrolýze
 • Detekce taurinu (v rostlinném i živočišném vzorku)
 • Detekce obsahu glutathionu – GSH a GSSG (ve vzorku plné krve, jakékoliv buněčné suspenzi, rostlinném i živočišném vzorku)
 • Detekce mastných kyselin – po derivatizaci
 • Detekce biogenních aminů (rostlinný i živočišný vzorek)
 • Příprava vzorku pomocí mikrovlnného rozkladu (rostlinný i živočišný vzorek)
 • Kvantifikace prvků
 • Detekce prvků C, H, N, S, O
 • Identifikace proteinů
 • Identifikace bakteriálních kmenů
 • Analýza biochemických parametrů

Struktura a ceník služeb ke stažení

 • Konfokální mikroskop Zeiss LSM700 (pouze pro zaškolené uživatele)
 • Konzultace v oblasti rostlinné genomiky, buněčné biologie, biochemie a hormonologie

CEITEC MENDELU