Podívejte se na nejvýznamnější milníky

Začátky a 20. a 30. léta

 • 1864 – Od roku 1864 vznikají snahy o založení vysokého zemědělského učení na Moravě. Ty však ztroskotávají na překážkách politického, hospodářského a národnostního rázu. Založení umožňuje teprve vznik samostatné Československé republiky.
 • 1919 – Vzniká Vysoká škola zemědělská (VŠZ), která se skládá s lesnického a hospodářského oboru. Název si drží až do roku 1994. 
 • 1919 – 24. 7. založena VŠZ v Brně, otevřen pouze hospodářský odbor. 16. 11. slavnostně zahájeny přednášky pro prvních 186 posluchačů. Prvním děkanem se stal prof. Ing. Josef Černý.
 • 1920 – Zahájeno budování Botanické zahrady.
 • 1921 – Ústav pro produkci rostlin založil pokusné pole
 • 1922 – Zřízena Biologická stanice českých vysokých škol (VŠZ, Vysoké školy zvěrolékařské, Masarykovy univerzity) v Lednici v čele s prof. Bayerem s VŠZ.
 • 1925 – Získala VŠZ pro hospodářský odbor Školní zemědělský statek v Žabčicích s poplužním dvorem Oulehlou.
 • 1938 – Zapojení školy do akce Národní pomoc studentům, kteří museli opustit zabrané území v důsledku Mnichovské dohody.

Nucené uzavření škol

 • 1939 – Dne 17. 11. okupovaly oddíly německé branné moci VŠZ. Výzva rektorátu VŠZ ke studentstvu k zachování klidu a rozvahy (13. 3. 1939). České vysoké školy uzavřeny. 19. 12. 1939 gestapo povolilo otevřít Botanickou zahradu a devět ústavů pro vědecko-výzkumnou činnost sloužící rostlinné a živočišné výrobě a výživě lidu.
 • 1940 – Německý komisař otevřel ještě další dva ústavy hospodářského odboru.
 • 1942 – Uvalena nucená správa na školní statek v Žabčicích.
 • 1945 – Obnovena činnost školy a zahájeny výukové kurzy. V listopadu 1945 slavnostně zahájeny přednášky na VŠZ. Školní statek v Žabčicích navrácen do správy školy.

40.-50. léta

 • 1947 – Hospodářský odbor VŠZ rozdělen na směr hospodářský a nově vzniklý směr vinařsko-zahradnický.

50.-60. léta

 • 1950 – Podle nového vysokoškolského zákona došlo k reorganizaci VŠZ. Zřízena Zemědělská katedra se sedmi katedrami.
 • 1953 – Zřízen ústav dálkového studia na VŠZ se dvěma odděleními. Agronomický a zootechnický směr. Zahradnická katedra přestěhována do Lednice.
 • 1955 – Přechod ze čtyřletého na pětileté studium na Agronomické a Zootechnické fakultě.
 • 1958 – Biologická stanice v Lednici – součást katedry rybářství a hydrobiologie.
 • 1959 – Reorganizace Vysoké školy zemědělské v Brně. Agronomická a Zootechnická fakulta sloučeny v Agronomickou fakultu se dvěma obory – agronomickým a zootechnickým.
 • 1960 – Zavedena výrobní praxe po druhém semestru studia na Agronomické fakultě
 • 1964 – Zapsáno nejvíce posluchačů za celá 60. léta. Zřízeno tzv. jihlavské oddělení. Zahájeno budování výzkumné pícninářské stanice ve Vatíně.
 • 1965 – Zahájena výstavba chemicko-technologického pavilonu, dnes sídla Agronomické fakulty ©.
 • 1968 – Budována pokusná stanice pro chov prasat a drůbeže v Drásově.
 • 1969 – Spolek posluchačů fakulty začal vydávat časopis Agronomic.

70.-80. léta

 • 1970 – Chemicko-technologický pavilon uveden do provozu (budova C)
 • 1972 – Návrh vedení Agronomické fakulty na označení VŠZ jménem zakladatele genetiky G. J. Mendela (150. výročí Mendelova narození).
 • 1974 – Dostavělo se a bylo předáno do užívání pracoviště radioizotopů v budově C.
 • 1976 – Přesun 2. ročníků Agronomické fakulty do Lednice.
 • 1977 – Zahájena výstavba biometeorologické observatoře v areálu Botanické zahrady a arboreta.
 • 1979 – Zahájena výstavba pavilonu zemědělské techniky v areálu školy.
 • 1982 – Využívání výpočetní techniky při výuce a vzdělávání pro vědu a výzkum.
 • 1985 – Vydělení zahradnických oborů a Agronomické fakulty a vznik Zahradnické fakulty.
 • 1986 – Zřízeno centrum pro rozvoj biotechnologií na VŠZ.
 • 1987 – Na Agronomické fakultě otevřeno pětileté individuální studium pro talentované posluchače – integrovaná ochrana a šlechtění rostlin.
 • 1989 – Sametová revoluce. Vznikl stávkový výbor studentů, rekonstrukce vedení fakulty, postupné vytváření akademického Občanského fóra VŠZ. Z nich vytvořeny dvě komory (studentská a zaměstnanecká), vznik akademických rad fakult a akademické rady školy.

90. léta a současnost

 • 1991 – Katedry na fakultách přejmenovány na ústavy.
 • 1992 – Založena Nadace profesora Povolného pro výzkumnou činnosti v oblasti ekologie.
 • 1993 – VŠZ připojila svoji lokální počítačovou síť (LAN) do mezinárodní počítačové sítě INTERNET s uzlem na Masarykově univerzitě v Brně.
 • 1994 – Zrušeno jihlavské oddělení. Na Agronomickou fakultu převeden obor provoz techniky.
 • 1995 – Vysoká škola zemědělská v Brně přejmenována na Mendelovu zemědělskou a lesnickou univerzitu v Brně (MZLU v Brně).
 • 1996 – Na Agronomické fakultě zřízena laboratoř molekulární embryologie (společné pracoviště Ústavu experimentální medicíny AV ČR a MZLU). Od roku 2000 je laboratoř součástí Centra buněčné terapie a tkáňových náhrad 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
 • 1998 – Otevřen pavilon N – pavilon technologie potravin. V areálu univerzity uveden do provozu pavilon zemědělské techniky (budova R).
 • 2000 Na Agronomické fakultě zaveden do výuky 1. ročníků evropský kreditní systém výuky (ECTS).
 • 2002 – Zahájena výstavba objektu specializovaných výukových prostor dle návrhu autorského kolektivu Atelier Chlup (budova Q).
 • 2004 – Byla předána do užívání budova Q, která se stala sídlem dvou ústavů fakulty.
 • 2010 – Od. 1. ledna 2010 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně změnila název na Mendelova univerzita v Brně. Podepsána partnerská smlouva o účasti univerzity ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC.
 • 2011 – Na Agronomické fakultě vzniklo centrum excelence v oblasti nanobiotechnologického výzkumu jako součást projektu CEITEC.
 • 2012 – Postaven nový víceúčelový objekt polní pokusné stanice v Žabčicích.
 • 2013 – V areálu univerzity v Brně-Černých Polích byly do provozu předány dvě nové budovy (M a X) realizované podle návrhu Atelieru Chlup. V Mendelově pavilonu M je soustředěno zázemí pro biotechnologické obory.
 • 2016 – Založeno kariérní centrum a spuštěn portál pracovních příležitostí Agrocontact.
 • 2017 – Registrován fakultní Spolek absolventů, přátel a studentů Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (ve zkratce KLAS AF MENDELU).
 • 2019 – 100. výročí založení Agronomické fakulty. Za těchto 100 let odpromovalo na naší univerzitě 25 051 absolventů v rámci 46 oborů ve 36 specializacích. 
 • 2020 – Jako první vysoká škola v Česku přešla univerzita kvůli pandemii COVID-19 na online výuku.

Kniha Století Agronomické fakulty

Pohodlně se usaďte a přečtěte si příběh, který se začal psát před sto lety.

Kniha mapuje důležité milníky převyprávěné pohledem významných osobností fakulty…

…a je doplněna unikátním souborem fotografií z jejich soukromých sbírek.