Aktuality

Do 7. veřejné soutěže v rámci výzvy TA ČR Prostředí pro život bylo podáno za MENDELU celkem 36 návrhů projektů, z toho 18 jich bylo za Agronomickou fakultu. Výsledky veřejné soutěže TA ČR zveřejní nejpozději 31. 3. 2024.

Aktuálně vypsané soutěže

Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásila dne 5. 10. 2023 11. veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND Podprogram 2 „Nováčci“, která je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj (dále jen VaV) aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Každý uchazeč (hlavní uchazeč, další účastníci) musí pro určení maximální intenzity podpory zvolit jeden z následujících typů uchazeče:
 • výzkumná organizace;
 • podnik – malý, střední, velký.
Hlavním uchazečem – může být pouze podnik:
 • který v posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na výzkum a vývoj (dále jen “VaV”) v úhrnu nad 1 mil. Kč, dle specifikace níže (toto musí hlavní uchazeč prokázat čestným prohlášením za hlavního uchazeče jako další součást prokázání způsobilosti);
 • být pouze podnik, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice;
 • musí projekt řešit ve spolupráci s minimálně jednou výzkumnou organizací, která se na nákladech projektu podílí za celou dobu řešení minimálně 10 %;
 • může podat pouze jeden návrh projektu v roli hlavního uchazeče.

Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele. Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA (SISTA) v českém nebo slovenském jazyce.

Financování:

Maximální výše podpory na projekt: 15 mil. Kč.
Maximální intenzita podpory na projekt: 80 % (VO musí nést alespoň 10 % způsobilých nákladů).

Termíny:

Soutěžní lhůta: 5. 10. 2023 – 22. 11. 2023.
Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 5. 2024.
Délka řešení projektu: 12 – 42 měsíců.
Začátek řešení projektu: červen 2024 – srpen 2024.
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2027.

Seminář:

Pro uchazeče 11. veřejné soutěže programu TREND bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 11. října 2023 od 10:00 hodin. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace, registrace). Odkaz na připojení ZDE.

Podklady k uskutečněným soutěžím

Ministerstvo zemědělství vypsalo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na období 2024 – 2032 „NAZV Program ZEMĚ II“. 

Pro účely dosažení cílů a jejich naplnění je Program rozdělen do dvou podprogramů:
Podprogram I – podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií.  

Klíčové oblasti: 

 1. Bioekonomika, 
 2. Smart zemědělství, 
 3. Globální změny v biosféře. 

Podpora pro tento podprogram je vedle 3 klíčových oblastí také rozdělena do 11 výzkumných směrů. Příjemcem podpory budou výzkumné organizace a v roli dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik. Zvýhodněny budou návrhy projektů v případě, že se na jejich realizaci podílí začínající výzkumní pracovníci např. studenti Ph.D. studia a/nebo absolventi Ph.D. studia do tří let po jeho ukončení. 

Maximální délka řešení projektu: 58 měsíců (nejzazší termín zahájení řešení projektů je 31. 5. 2024). 

Podprogram II – podpora státní politiky v agrárním sektoru. 

Projekty by měly mít charakter aplikovaného výzkumu s cílem zisku nových poznatků uplatnitelných v praxi. 

Klíčové oblasti: 

 1. Zemědělství,  
 2. Potravinářství,  
 3. Lesní a vodní hospodářství, 
 4. Ochrany zemědělského půdního fondu. 

Příjemcem podpory budou výzkumné organizace a v roli dalšího účastníka mohou být jiné výzkumné organizace a/nebo i podniky. 

Maximální délka řešení projektu: 34 měsíců (nejzazší termín zahájení řešení projektů je 31. 5. 2024). 

Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 %. Předpokládaná finanční alokace na 1. veřejnou soutěž Programu ZEMĚ II je 740 mil. Kč (Podprogram I) a 260 mil. Kč (Podprogram II). 

Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA.

Deadline: 26. července 2023. 

TA ČR, ve spolupráci s MŽP ČR, vyhlásila 7. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v programu „Prostředí pro život“.

Veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech: 
Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu  

PP1 je zaměřený zejména na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Přínosem návrhů projektů má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Očekáváme návrhy projektů, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti životního prostředí, nebo nabídnou takové výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů. 

V PP1 je povinnost mít jednoho aplikačního garanta ze seznamu uvedeném v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle a příloha č. 3 Aplikační garant → žádosti na příslušné aplikační garanty nutno zaslat do 24. 8. 2023! 

Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí 

Prvním dílčím cílem PP2 je podpořit ekoinovace a technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí, přenos technologií, zkušeností a znalostní báze z výzkumných organizací do podniků, zejména malých a středních firem. Druhým dílčím cílem je zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu. 

O plánované výstupy/výsledky návrhu projektu v PP2 by měl mít zájem konkrétní subjekt (může jím být např. podnik, jiný soukromoprávní subjekt nebo subjekt veřejné správy). 

Uchazečem mohou být (hlavní uchazeč, další účastníci): 
 • výzkumná organizace;    
 • podnik – malý, střední, velký; 
 • ostatní uchazeči povoleni zadávací dokumentací – tento typ může zvolit pouze uchazeč s právní formou organizační složky státu.   


Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele.
Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA v českém nebo slovenském jazyce. 

Financování:

Maximální výše podpory na jeden projekt: PP1 15 mil. Kč; PP2 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %; PP2 80 %

Termíny:

Soutěžní lhůta: 13. 7. 2023 – 13. 9. 2023 

Délka realizace: PP1 12 – 33 měsíců; PP2 12 – 27 měsíců
Začátek realizace: nejdříve duben 2024 a nejpozději červen 2024 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. září 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2, která je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Veřejná soutěž je vyhlášena ve třech podprogramech:
Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

PP1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.

Jelikož se v PP1 jedná o výzkum spojený s veřejnou správou a je nutné prokázat, že ta má o výstup/výsledek zájem, je povinností zajistit aplikačního garanta ze seznamu uvedeném v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle a v příloze č. 2 – Aplikační garant – podprogram 1.

Aplikační garant se zapojuje do přípravy návrhu projektu, v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.

Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost

PP2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu.

PP2 musí být minimálně jeden z uchazečů (hlavní uchazeč či další účastník) podnik, který výstupy/výsledky projektu uplatní v praxi.

Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

PP3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době podání návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (obvykle na škále TRL 3 až 5). U těchto projektů se neočekává rychlá uplatnitelnost v praxi, naopak projekty mají podpořit nová řešení v průmyslových inovacích, která mohou (např.) naplnit klimaticko-energetické a environmentální cíle České republiky či podpořit energetickou bezpečnost, a to ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Volba prioritních výzkumných cílů v 1. veřejné soutěži programu THÉTA 2 není pro uchazeče povinná, nicméně je za soulad návrhu projektu (v podprogramu 1 a 3) s nimi možné získat body navíc. Bonifikační kritéria jsou uvedena v kapitole 6.4 zadávací dokumentace.

Uchazečem mohou být (hlavní uchazeč, další účastníci):
 • výzkumná organizace,
 • podnik (malý, střední, velký).

Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele.

Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA (SISTA) v českém nebo slovenském jazyce.

Financování:

Maximální výše podpory na projekt: PP1: 10 mil. Kč, PP2 a PP3: není stanoveno.
Maximální intenzita podpory na projekt: PP1: 90 %, PP2: 60 %, PP3: 85 %.

Termíny:

Soutěžní lhůta: 19. 9. 2023 – 27. 10. 2023

Délka řešení projektu:

 • PP1 12 – 48 měsíců,
 • PP2 12 – 48 měsíců,
 • PP3 36 – 90 měsíců.

Začátek řešení projektu: květen – červenec 2024.
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2031.

Harmonogram projektových výzev

Newsletter VaV MENDELU

Informace o vyhlášených a plánovaných výzvách napříč univerzitou. 

Zajímá vás více?

Kontakty

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Vedoucí oddělení, projektová manažerka
Děkanát AF, budova C – přízemí
Evropské projekty, IGA AF
(zastupující u agendy mezinárodních projektů)
Ing. Anna Jánová, Ph.D.
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Mezinárodní projekty, mobilitní projekty pro výzkumníky a akademiky
(zastupující u agendy národních projektů)
Ing. Sylvie Ondrušíková
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Národní projekty, výroční zprávy
(zastupující u agendy IGA AF)