Aktuality

Projekt Hungry EcoCities spustil 2. otevřenou výzvu – zaměřenou na evropské malé a střední podniky napojené na zemědělsko-potravinářský sektor. Výzva končí 15. května 2024 v 17 hodin. Všechny podrobnosti najdete na webu projektu.

Aktuálně vypsané soutěže

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo 2. veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích pro rok 2024 Programu ZEMĚ II.

Podprogram II – Podpora státní politiky v agrárním sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích s počátkem řešení projektů v roce 2025. Vyhlášená témata představují zaměření jednotlivých projektů, jejichž výsledky budou sloužit k podpoře státní správy v oblasti cirkulární ekonomiky, digitalizace, smart a precizního zemědělství, ochrany přírodních zdrojů a snížení množství užívaných pesticidů, průmyslových hnojiv a antibiotik.

Výzkumné potřeby a klíčové oblasti:
1. Bioekonomika,
2. Smart zemědělství,
3. Globální změny v biosféře.

Uchazeči:
· výzkumné organizace,
· právnická i fyzická osoba, která vykonává hospodářskou činnost, prokáže schopnost projekt spolufinancovat z neveřejných zdrojů,
· organizační složka státu, nebo organizační jednotka ministerstva a jimi zřízené příspěvkové organizace.
Každý uchazeč prokazuje svoji způsobilost samostatně – odesílá se přes datovou schránku.

Termín odevzdání Průvodního listu projektu (přílohou) k navrhovaným projektům NAZV ZEMĚ II je za AF stanoven na 28. května 2024 do 8 hod.

Termín odevzdání „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, vygenerovaných aplikací ISTA, je za AF stanoven na 4. června 2024 do 8 hod., a to na mail: sylvie.ondrusikova@mendelu.cz.

Informace k vykazování nepřímých nákladů (režie):
Dle Metodického pokynu kvestora 4/2024 Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro rok 2024 (znění účinné od 8. 4. 2024) je poměr ZNN/PN stanoven ve výši 31,23 %. V návrhu projektu proto prosím vykazujete nepřímé náklady metodou „flat rate“ ve výši 25 %, dle Všeobecných podmínek pro realizaci projektů TA ČR PpŽ2.

Délka řešení projektu: 24-36 měsíců.
Začátek řešení projektu: 1. 1. 2025.
Předpokládaná finanční alokace na 2. veřejnou soutěž Programu ZEMĚ II je 270 mil. Kč.
Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 %.

Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele. Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA (SISTA) v českém nebo slovenském jazyce.

Semináře:
1. V souvislosti s vyhlášením soutěže proběhne informační seminář MZe NAZV, a to 16. 5. 2024 od 10:00 online prostřednictvím MS Teams. Na seminář je nutné se registrovat.
2. Současně si Vás dovolujeme pozvat na seminář pořádaný PO REK MENDELU, který se uskuteční také online, a to v termínu 2. 5. 2024 od 10:00 hod. Přihlásit se můžete na kurzy.mendelu.cz, před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz k připojení.

TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací v oblasti životního prostředí, ochrany klimatu a udržitelného rozvoje – Prostředí pro život 2, a tímto si Vám dovoluji zaslat informace k její organizaci v rámci AF MENDELU, a zároveň stručné informace výzvy ze Zadávací dokumentace.

Termín odevzdání Průvodního listu projektu k navrhovaným projektům TA ČR Prostředí pro život 2 je za AF stanoven na 3. 6. 2024 do 8 hod.

Termín odevzdání „Potvrzení podání elektronického návrhu projektu“, vygenerovaných aplikací ISTA, je za AF stanoven na 11. 6. 2024 do 8 hod., a to na mail: sylvie.ondrusikova@mendelu.cz.

Informace k vykazování nepřímých nákladů (režie):
Dle Metodického pokynu kvestora 4/2024 Metodika stanovení procentního podílu nepřímých nákladů pro rok 2024 (znění účinné od 8. 4. 2024) je poměr ZNN/PN stanoven ve výši 31,23 %. V návrhu projektu proto prosím vykazujete nepřímé náklady metodou „flat rate“ ve výši 25 %, dle Všeobecných podmínek pro realizaci projektů TA ČR PpŽ2.

Soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech:

Specifické zaměření veřejné soutěže a jednotlivých podprogramů určují tzv. prioritní výzkumné cíle. Každý návrh projektu musí naplnit jeden z prioritních výzkumných cílů.

Podprogram 1 – Inovace a operativní výzkum ve veřejném zájmu
PP1 je orientován na řešení témat s místními, regionálními a celospolečenskými dopady, jejichž výsledky budou využitelné zejména ve veřejné správě (digitalizace jako nástroj inovací, eGovernment, optimalizace regulatorních rámců, snižování administrativní zátěže z ochrany životního prostředí a klimatu).

V rámci PP 1 je povinnost mít v návrhu projektu jednoho aplikačního garanta z níže uvedeného seznamu:
· Agentura ochrany přírody a krajiny ČR;
· Česká inspekce životního prostředí;
· Ministerstvo životního prostředí;
· Správa Národního parku České Švýcarsko;
· Správa Národního parku Podyjí.

Uchazeč si nejprve zvolí jeden Prioritní výzkumný cíl, dle zaměření návrhu projektu, a tím je zároveň určena i kontaktní osoba, na kterou se uchazeč obrátí se svou žádosti o aplikační „garantství“. !!! Žádosti o „garanství“ je nutné k příslušné kontaktní osobě zaslat do 22. května 2024, po tomto termínu již není možné garantovat jejich vyřízení.

Podprogram 2 – Nová řešení pro ekonomiku, životní prostředí a společnost
PP2 je zaměřen na nové postupy, technologie, služby a obecně nová řešení s vysokým potenciálem pro rychlé uplatnění ve společenské, ekonomické a environmentální praxi včetně ochrany klimatu.

Uplatnitelnost výstupů/výsledků v návrhu projektu prokázat následovně:
· plánované výstupy/výsledky návrhu projektu má zájem konkrétní subjekt (může jím být např. podnik, jiný soukromoprávní subjekt nebo subjekt veřejné správy);
· projevený zájem subjektu je navázán na konkrétní výstupy/výsledky popsané v návrhu projektu;
· součástí aplikování výstupů/výsledků je i příslib spolupráce jakéhokoliv subjektu při zavádění výstupu/výsledku do praxe (např. příslib pilotního testování, certifikace, poskytnutí součinnosti).
· aplikování výstupů/výsledků se v ISTA popisuje v kapitole 3. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU / Věcné zaměření v poli Uplatnění výstupů/výsledků.

Uchazeči (výzkumné organizace, podniky, organizační složky státu) se mohou hlásit buď samostatně, nebo jako uchazeči společného návrhu projektu.

Začátek řešení projektu: nejdříve leden 2025 a nejpozději březen 2025.
Délka řešení projektu: PP1 12–36 měsíců; PP2 12–48 měsíců.
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: PP1 únor 2028; PP2 únor 2029.

Maximální výše podpory na jeden projekt: PP1 12 mil. Kč; PP2 15 mil. Kč.
Předpokládaná alokace na veřejnou soutěž: PP1 300 mil. Kč; PP2 150 mil. Kč.
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %; PP2 75 %.

Semináře:
1. Pro uchazeče 1. veřejné soutěže programu Prostředí pro život 2 bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 7. 5. 2024 od 14:00 hod. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu na YouTube (bez nutnosti instalace a přihlášení).
2. MENDELU PO REK pro navrhovatele pořádá seminář prostřednictvím MS TEAMS, který proběhne ve čtvrtek 9. 5. 2024 od 10:00 hod., přihlásit se můžete na kurzy.mendelu.cz, před kurzem bude účastníkům zaslán odkaz k připojení.

Podklady k uskutečněným soutěžím

Ministerstvo zemědělství vypsalo veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích na období 2024 – 2032 „NAZV Program ZEMĚ II“. 

Pro účely dosažení cílů a jejich naplnění je Program rozdělen do dvou podprogramů:
Podprogram I – podpora inovativního zemědělství a lesnictví prostřednictvím pokročilých postupů a technologií.  

Klíčové oblasti: 

 1. Bioekonomika, 
 2. Smart zemědělství, 
 3. Globální změny v biosféře. 

Podpora pro tento podprogram je vedle 3 klíčových oblastí také rozdělena do 11 výzkumných směrů. Příjemcem podpory budou výzkumné organizace a v roli dalšího účastníka musí být minimálně jeden podnik. Zvýhodněny budou návrhy projektů v případě, že se na jejich realizaci podílí začínající výzkumní pracovníci např. studenti Ph.D. studia a/nebo absolventi Ph.D. studia do tří let po jeho ukončení. 

Maximální délka řešení projektu: 58 měsíců (nejzazší termín zahájení řešení projektů je 31. 5. 2024). 

Podprogram II – podpora státní politiky v agrárním sektoru. 

Projekty by měly mít charakter aplikovaného výzkumu s cílem zisku nových poznatků uplatnitelných v praxi. 

Klíčové oblasti: 

 1. Zemědělství,  
 2. Potravinářství,  
 3. Lesní a vodní hospodářství, 
 4. Ochrany zemědělského půdního fondu. 

Příjemcem podpory budou výzkumné organizace a v roli dalšího účastníka mohou být jiné výzkumné organizace a/nebo i podniky. 

Maximální délka řešení projektu: 34 měsíců (nejzazší termín zahájení řešení projektů je 31. 5. 2024). 

Nejvyšší povolená intenzita podpory pro výzkumné organizace na jeden projekt může být až 100 %. Předpokládaná finanční alokace na 1. veřejnou soutěž Programu ZEMĚ II je 740 mil. Kč (Podprogram I) a 260 mil. Kč (Podprogram II). 

Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA.

Deadline: 26. července 2023. 

TA ČR, ve spolupráci s MŽP ČR, vyhlásila 7. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v programu „Prostředí pro život“.

Veřejná soutěž je vyhlášena ve dvou podprogramech: 
Podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu  

PP1 je zaměřený zejména na odbornou podporu výkonu veřejné správy v oblasti životního prostředí. Přínosem návrhů projektů má být zjednodušení, zkvalitnění a zefektivnění veřejné správy a zkvalitnění řízení a regulací v oblasti životního prostředí. Očekáváme návrhy projektů, které budou vycházet z potřeb veřejné správy v oblasti životního prostředí, nebo nabídnou takové výsledky, které bude veřejná správa využívat zejména při tvorbě či plnění strategických a koncepčních dokumentů. 

V PP1 je povinnost mít jednoho aplikačního garanta ze seznamu uvedeném v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle a příloha č. 3 Aplikační garant → žádosti na příslušné aplikační garanty nutno zaslat do 24. 8. 2023! 

Podprogram 2 – Ekoinovace, technologie a postupy pro ochranu životního prostředí 

Prvním dílčím cílem PP2 je podpořit ekoinovace a technologie a techniky v technické ochraně životního prostředí, přenos technologií, zkušeností a znalostní báze z výzkumných organizací do podniků, zejména malých a středních firem. Druhým dílčím cílem je zajistit postupy pro minimalizaci rizik plynoucích z nedostatečné kvality životního prostředí pro zdraví lidí, jejich prostředí a přírodu. 

O plánované výstupy/výsledky návrhu projektu v PP2 by měl mít zájem konkrétní subjekt (může jím být např. podnik, jiný soukromoprávní subjekt nebo subjekt veřejné správy). 

Uchazečem mohou být (hlavní uchazeč, další účastníci): 
 • výzkumná organizace;    
 • podnik – malý, střední, velký; 
 • ostatní uchazeči povoleni zadávací dokumentací – tento typ může zvolit pouze uchazeč s právní formou organizační složky státu.   


Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele.
Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA v českém nebo slovenském jazyce. 

Financování:

Maximální výše podpory na jeden projekt: PP1 15 mil. Kč; PP2 15 mil. Kč
Maximální intenzita podpory na jeden projekt: PP1 85 %; PP2 80 %

Termíny:

Soutěžní lhůta: 13. 7. 2023 – 13. 9. 2023 

Délka realizace: PP1 12 – 33 měsíců; PP2 12 – 27 měsíců
Začátek realizace: nejdříve duben 2024 a nejpozději červen 2024 

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. září 2023 první veřejnou soutěž v Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací THÉTA 2, která je zaměřena na naplnění vize transformace a modernizace energetického sektoru v souladu se schválenými strategickými materiály.

Veřejná soutěž je vyhlášena ve třech podprogramech:
Podprogram 1 – Výzkum ve veřejném zájmu

PP1 je zaměřen na témata zohledňující základní a provázané trendy v energetice, kterými jsou dekarbonizace, decentralizace, digitalizace a demokratizace, a to z pohledu veřejného zájmu. Budou rovněž akcentovat mezioborové technické oblasti, tj. interakce a propojení energetiky s ostatními sektory.

Jelikož se v PP1 jedná o výzkum spojený s veřejnou správou a je nutné prokázat, že ta má o výstup/výsledek zájem, je povinností zajistit aplikačního garanta ze seznamu uvedeném v příloze č. 1 – Prioritní výzkumné cíle a v příloze č. 2 – Aplikační garant – podprogram 1.

Aplikační garant se zapojuje do přípravy návrhu projektu, v průběhu realizace projektu i při následné implementaci výstupů/výsledků v praxi.

Podprogram 2 – Energetické technologie pro konkurenceschopnost

PP2 je zaměřen na přípravu technologií a řešení s rychlým uplatněním v praxi. Podpořené technologie a technologická řešení by měla přispívat k plnění klimaticko-energetických a environmentálních cílů ČR, především v krátkodobém a střednědobém horizontu.

PP2 musí být minimálně jeden z uchazečů (hlavní uchazeč či další účastník) podnik, který výstupy/výsledky projektu uplatní v praxi.

Podprogram 3 – Technologie k zajištění dlouhodobé udržitelnosti energetiky

PP3 je zaměřen na podporu projektů připravující technologie a řešení, které se v době podání návrhu projektu nacházejí v nižším stupni technologické připravenosti (obvykle na škále TRL 3 až 5). U těchto projektů se neočekává rychlá uplatnitelnost v praxi, naopak projekty mají podpořit nová řešení v průmyslových inovacích, která mohou (např.) naplnit klimaticko-energetické a environmentální cíle České republiky či podpořit energetickou bezpečnost, a to ve střednědobém až dlouhodobém horizontu.

Volba prioritních výzkumných cílů v 1. veřejné soutěži programu THÉTA 2 není pro uchazeče povinná, nicméně je za soulad návrhu projektu (v podprogramu 1 a 3) s nimi možné získat body navíc. Bonifikační kritéria jsou uvedena v kapitole 6.4 zadávací dokumentace.

Uchazečem mohou být (hlavní uchazeč, další účastníci):
 • výzkumná organizace,
 • podnik (malý, střední, velký).

Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele.

Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA (SISTA) v českém nebo slovenském jazyce.

Financování:

Maximální výše podpory na projekt: PP1: 10 mil. Kč, PP2 a PP3: není stanoveno.
Maximální intenzita podpory na projekt: PP1: 90 %, PP2: 60 %, PP3: 85 %.

Termíny:

Soutěžní lhůta: 19. 9. 2023 – 27. 10. 2023

Délka řešení projektu:

 • PP1 12 – 48 měsíců,
 • PP2 12 – 48 měsíců,
 • PP3 36 – 90 měsíců.

Začátek řešení projektu: květen – červenec 2024.
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2031.

Technologická agentura České republiky ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vyhlásila dne 5. 10. 2023 11. veřejnou soutěž v Programu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND Podprogram 2 „Nováčci“, která je zaměřena na nastartování vlastních výzkumných a vývojových aktivit u podniků, které doposud nerealizovaly na pravidelné bázi vlastní výzkum a vývoj (dále jen VaV) aktivity ani nákup VaV služeb od výzkumných organizací.

Hlavním cílem programu je zvýšení mezinárodní konkurenceschopnosti podniků, především rozšířením jejich trhů v zahraničí, pronikáním na trhy nové či posunem výše v globálních hodnotových řetězcích.

Každý uchazeč (hlavní uchazeč, další účastníci) musí pro určení maximální intenzity podpory zvolit jeden z následujících typů uchazeče:
 • výzkumná organizace;
 • podnik – malý, střední, velký.
Hlavním uchazečem – může být pouze podnik:
 • který v posledních pěti letech nečerpal přímou či nepřímou veřejnou podporu na výzkum a vývoj (dále jen “VaV”) v úhrnu nad 1 mil. Kč, dle specifikace níže (toto musí hlavní uchazeč prokázat čestným prohlášením za hlavního uchazeče jako další součást prokázání způsobilosti);
 • být pouze podnik, který má sídlo, provozovnu nebo pobočku v České republice;
 • musí projekt řešit ve spolupráci s minimálně jednou výzkumnou organizací, která se na nákladech projektu podílí za celou dobu řešení minimálně 10 %;
 • může podat pouze jeden návrh projektu v roli hlavního uchazeče.

Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele. Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA (SISTA) v českém nebo slovenském jazyce.

Financování:

Maximální výše podpory na projekt: 15 mil. Kč.
Maximální intenzita podpory na projekt: 80 % (VO musí nést alespoň 10 % způsobilých nákladů).

Termíny:

Soutěžní lhůta: 5. 10. 2023 – 22. 11. 2023.
Vyhlášení výsledků: nejpozději 31. 5. 2024.
Délka řešení projektu: 12 – 42 měsíců.
Začátek řešení projektu: červen 2024 – srpen 2024.
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2027.

Seminář:

Pro uchazeče 11. veřejné soutěže programu TREND bude TA ČR pořádat online informační webinář, který proběhne 11. října 2023 od 10:00 hodin. Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace, registrace). Odkaz na připojení ZDE.

 • Dvoukolová soutěž o doplňková talentová stipendia pro studenty doktorských studijních programů v rámci MENDELU.
 • Dealine: 31. 1. 2024 ve 12:00.
 • Více informací o soutěži.

Grantová agentura České republiky vyhlásila soutěže pro rok 2025:

 • Standardní projekty,
 • EXPRO,
 • JUNIOR STAR,
 • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF) – INCOMING,
 • POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (PIF) – OUTGOING,
 • Mezinárodní-bilaterální projekty,
 • Mezinárodní Lead Agency projekty.
Důležité:
 • Jedna osoba může v rámci všech veřejných soutěží vyhlašovaných GA ČR v daném kalendářním roce s počátkem řešení v roce 2025 (s výjimkou uvedenou níže) a v rámci všech výzev, na kterých se GA ČR podílí, s počátkem řešení v roce 2025 podat maximálně dva návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele.
 • Výjimku tvoří čtyři veřejné soutěže na podporu projektů EXPRO, JUNIOR STAR, a POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP (INCOMING i OUTGOING), do kterých si navrhovatel může podat návrh nezávisle na ostatních soutěžích a výzvách. To znamená, že osoba, která si podá návrh projektu EXPRO, JUNIOR STAR nebo projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP v roli navrhovatele nebo spolunavrhovatele, si může podat ještě nejvýše dva další návrhy projektů, a to jeden v roli navrhovatele a druhý v roli spolunavrhovatele. Jedna osoba si přitom může podat buď pouze jeden návrh projektu JUNIOR STAR v roli navrhovatele, nebo pouze jeden návrh projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP v roli navrhovatele, nebo pouze jeden návrh projektu EXPRO buď v roli navrhovatele, nebo v roli spolunavrhovatele. Pokud navrhovatel projektu JUNIOR STAR uspěje ve více veřejných soutěžích / výzvách, může řešit buď pouze tento projekt JUNIOR STAR, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli řešitele a druhý v roli spoluřešitele). Pokud navrhovatel projektu POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP uspěje ve více veřejných soutěžích / výzvách, může řešit buď pouze tento projekt POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli řešitele a druhý v roli spoluřešitele). Pokud navrhovatel nebo spolunavrhovatel projektu EXPRO uspěje ve více veřejných soutěžích / výzvách, může řešit buď pouze tento projekt EXPRO, nebo nejvýše dva další jiné projekty současně (jeden v roli řešitele a druhý v roli spoluřešitele).
Seminář:

GA ČR pořádá informační seminář
6. 3. 2024, 9:30 – Masarykova univerzita (MUNI) — Místnost 300, 3. patro, Komenského náměstí 220/2, Brno; o možnost online účasti – registrace.

Podrobnější informace dle typu výzvy, naleznete v příloze, popřípadě na stránkách GA ČR.
Návrhy projektů se vyplňují v aplikaci GRIS.

Soutěžní lhůta:

9. 2. 2024 – 3. 4. 2024.

Technologická agentura České republiky vyhlásila 7. veřejnou soutěž TA ČR SIGMA DC2 Začínající výzkumníci/výzkumnice, jejíž cílem je zvýšit zapojení začínajících výzkumníků/výzkumnic a vyrovnávat příležitosti pro ženy a muže v konkurenci aplikovaného výzkumu, a je tedy zaměřena na podporu spolupráce začínajících výzkumníků a výzkumnic při řešení konkrétních projektů přímo se subjekty z aplikační praxe.

Specifické podmínky pro tuto veřejnou soutěž:
 • Řešitelský tým se skládá ze začínajících výzkumníků/výzkumnic, popřípadě mentora:
  • Začínající výzkumník/výzkumnice (hl. řešitel, další řešitel, člen řešitelského týmu): osoby do 35 let (včetně) nebo studenti bakalářského, magisterského, doktorského studia nebo absolventi, pokud od prvního řádného ukončení nejvyššího stupně studia uběhlo max. 5 let.
  • Mentor (tato role nemusí být v návrhu projektu zastoupena).
 • Minimálně jeden podnik (malý, střední, velký) a minimálně jedna výzkumná organizace.
 • Čtyři výzkumná témata:

1. Telemedicína;
2. AI a udržitelná mobilita;
3. Výrobní technologie a materiály;
4. Komunitní energetika a její systémy řízení, ukládání energie v malém měřítku.

 • Každý začínající výzkumník/výzkumnice (v roli hlavní řešitel/další řešitel/člen řešitelského týmu) může být klíčovou osobou maximálně ve dvou podaných návrzích projektů v této veřejné soutěži.

V této veřejné soutěži může TA ČR podporovat pouze návrhy projektů, kde se předpokládá uplatnění výstupů/výsledků do praxe. V každém návrhu projektu musí být zvolen minimálně jeden hlavní výstup/výsledek.

Uchazečem mohou být (hlavní uchazeč, další účastníci):
 • výzkumná organizace,
 • podnik (malý, střední, velký).

Více informací naleznete v Zadávací dokumentaci nebo na webových stránkách poskytovatele.
Návrh projektu se podává prostřednictvím ISTA (SISTA) v českém nebo slovenském jazyce.

Financování:

Maximální výše podpory na projekt: 5 mil Kč.
Maximální intenzita podpory na projekt: 85 %.

Termíny:

Soutěžní lhůta: 8. 2. 2024 – 27. 3. 2024.
Délka řešení projektu: 12 – 24 měsíců.
Začátek řešení projektu: listopad 2024 – leden 2025.
Nejzazší termín ukončení řešení projektu: prosinec 2026.

Semináře:
 • TA ČR pořádá online informační webinář, který proběhne 13. února 2024 od 10:00.
  • Webinář budete moci sledovat v živém přenosu v aplikaci YouTube (bez nutnosti instalace, registrace).
 • Projektové oddělení MENDELU pořádá seminář, který proběhne 19. 2. 2024 od 9:00, a to v Zasedací místnosti PO REK (A04):

Harmonogram projektových výzev

Newsletter VaV MENDELU

Informace o vyhlášených a plánovaných výzvách napříč univerzitou. 

Zajímá vás více?

Kontakty

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Vedoucí oddělení, projektová manažerka
Děkanát AF, budova C – přízemí
Evropské projekty, IGA AF
(zastupující u agendy mezinárodních projektů)
Ing. Anna Jánová, Ph.D.
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Mezinárodní projekty, mobilitní projekty pro výzkumníky a akademiky
(zastupující u agendy národních projektů)
Ing. Sylvie Ondrušíková
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Národní projekty, výroční zprávy
(zastupující u agendy IGA AF)