Kontakty

Ing. Klára Kamlerová, Ph.D.
Projektová manažerka
Děkanát AF, budova C – přízemí

Projektová podpora AF

 • Služby pro předkladatele projektů – organizačně-administrativní podpora a metodická pomoc pro zkvalitnění přípravy a koordinace projektů na fakultě.
 • Projektové poradenství – poradenské a konzultační služby pro navrhovatele (spolunavrhovatele) a řešitele (spoluřešitele) projektů.
 • Podpora při realizaci projektů.
 • Evidence podávaných a řešených projektů na AF MENDELU – povinnost navrhovatelů a spolunavrhovatelů projektů informovat Projektové oddělení AF.
 • Administrace Kanceláře IGA AF MENDELU – podpora aktivit studentů a pracovníků AF MENDELU ve specifickém vysokoškolském výzkumu.

Praktické informace a odkazy

 •  Průvodní list projektu (ke stažení) – formulář obsahující základní informace o projektu. Vyplnění tohoto formuláře je předpokladem pro podání projektu na MENDELU.
 • Aplikace MENDELU Podpora projektových skupin – informace, dokumenty a podklady k vyhlášeným grantovým výzvám.

Projekty

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platným nařízením rektora č. 17/2018 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 14. 6. 2019 – předkládání návrhů projektů na formuláři (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 15. 6.–31. 7. 2019 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 1.–30. 8. 2019 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání rektorce.
 • Do 31. 8. 2019 – předání výsledků fakultní soutěže rektorce prostřednictvím Oddělení strategie a analýz.

Stručný výtah z pravidel soutěže: 

 • Minimální počet projektů v soutěži – 4.
 • Tematické okruhy pro soutěž jsou:
  • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;
  • Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
 • Projekty musí být zaměřeny na podporu pedagogické činnosti; projekty zaměřené na výzkum a vývoj budou ze soutěže vyřazeny.
 • V projektech nelze žádat o investiční prostředky.
 • Inovovat nelze předměty, které již byly inovovány z jiných projektových výzev (OP VK, OP VVV apod.).
 • Minimální výše alokované částky na jeden vítězný projekt musí činit nejméně 88,2 tis. Kč.
 • Pro řešitele projektů vyplývá z příslušného Vyhlášení ministerstva povinnost, která se týká oficiálního vyhodnocení projektů Institucionálního plánu vždy za daný rok formou obhajob (podobně jako u vyhodnocení projektů CRP).

Související dokumenty: Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 (MŠMT); Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro období 2016─2020, prioritní cíl 8 Podpora a inovace vzdělávací činnosti (MENDELU); Plán realizace strategického záměru MENDELU pro rok 2019 (MENDELU); Dlouhodobý záměr AF MENDELU pro období 2016-2020 (AF MENDELU); Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (AF MENDELU).

Seznam projektů přijatých do soutěže

Výsledky vnitřní soutěže na projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora (RR) č. 9/2015 a dodatkem č. 1 ,17/2015 a 18/2015 a dodatkem č. 1 k RR 18/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 9. 6. 2017 – předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 10. 6.–31. 7. 2017 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 1.–30. 8. 2017 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2017 – předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. strategie a kvality (OSK)
 • Do 31. 10. 2017 – zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora (RR) č. 9/2015 a dodatkem č. 1 ,17/2015 a 18/2015 a dodatkem č. 1 k RR 18/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 31. 5. 2016 – předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 1. 6.–29. 7. 2016 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 30. 7.–30. 8. 2016 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2016 – předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. koncepce, rozvoje a IT (OKRIT).
 • Do 31. 10. 2016 – zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora č. 9/201517/2015 a 18/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 30. 6. 2015 – předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail  cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Ing. Dagmar Zlatohlávkové).
 • 1. 7.–15. 8. 2015 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 16.  8.–30. 8. 2015 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2015 – předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. koncepce, rozvoje a IT (OKRIT).
 • Do 31. 10. 2015 – zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže

Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost

Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na AF v roce 2018 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na AF v roce 2015 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na AF v roce 2017 Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost na AF v roce 2016
Úroveň VVČ AF za rok 2013 Úroveň VVČ AF za rok 2010 Úroveň VVČ AF za rok 2012 Úroveň VVČ AF za rok 2011 Úroveň VVČ AF za rok 2009 Úroveň VVČ AF za rok 2008
Výroční zpráva o VV AF za rok 2014 Výroční zpráva o VV AF za rok 2013 Výroční zpráva o VV AF za rok 2011 Výroční zpráva o VV AF za rok 2012 Výroční zpráva o VV AF za rok 2010 Výroční zpráva o VV AF za rok 2009 Výroční zpráva o VV AF za rok 2008
Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2021 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2020 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2019 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2018 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2017 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2016 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2015 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2014 Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2009 Vědecko-výzkumná činnost MENDELU v roce 2012 Vědecko-výzkumná a umělecká činnost MENDELU v roce 2013 Vědecko-výzkumná činnost MENDELU v roce 2010 Vědecko-výzkumná činnost MENDELU v roce 2011 Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2007 Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2008 Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2006 Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2003 Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2004 Vědecko-výzkumná činnost MZLU v Brně v roce 2005