Aktuální informace

V době úředních hodin ti na studijním oddělení vydá potvrzení o studiu přítomná studijní referentka. Přednostně prosím využívej elektronické potvrzeni o studiu – návod najdeš v sekci Potvrzení o studiu.

Veškeré žádosti zasílej prostřednictvím Kontaktního centra (neplatí pro Ph.D. studenty).

Veškeré dokumenty v papírové podobě a přihlášky ke studiu v době nepřítomnosti dané studijní referentky vhazuj prosím do schránky před vstupem na studijní oddělení.

V sekci Závěrečné práce najdeš aktualizovaný seznam témat pro bakalářské a diplomové práce, tato témata nabízejí přímo spolupracující firmy.

Aktuálně podle typu studia

Bc. a NMgr. studenti

E-zápisy do LS 2022/2023

 • E-zápisy do LS 2022/2023 jsou v termínu 3. 2. až 10. 2. 2023.
  Všechny informace najdeš na stránce E-zápis.

Všechny informace najdeš na stránce Pozápisové změny.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis.

Všechny informace najdeš na stránce Kontaktní centrum a ostatní žádosti.

Všechny informace najdeš na stránce E-zápis.

Všechny informace najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Všechny informace najdeš na stránce Potvrzení o studiu.

Informace pro končící ročníky pro ak. rok 2022/2023

Vložení závěrečné práce do UIS a její odevzdání na garantující ústav
 1. DŮLEŽITÉ TERMÍNY
Vložení bakalářské práce do UISdo 26. 4. 2023
Vložení diplomové práce do UISdo 19. 4. 2023
Odevzdání bakalářské práce na garantující ústavdo 11. 5. 2023
Odevzdání diplomové práce na garantující ústavdo 4. 5. 2023
 1. NÁVOD, JAK POSTUPOVAT PŘI ODEVZDÁNÍ ZÁVĚREČNÉ PRÁCE
 • Student je povinen vložit závěrečnou práci (bakalářskou i diplomovou) do UIS v souladu se směrnicí rektora 3/2018 o zveřejňování závěrečných prací a nařízením děkana 4/2021 o požadavcích na BP a DP na AF.
 • Do elektronické verze je nutno vložit zadání závěrečné práce:
  • U závěrečných prací zadaných před rokem 2021 (zadání se tisklo a ručně podepisovalo) se vkládá zadání bez podpisů z důvodu ochrany osobních údajů (GDPR). Student může o zaslání takového zadání práce ve formátu pdf požádat vedoucího práce.
  • Zadání závěrečných prací zadaných od roku 2021 nebo zadání, u kterého došlo ke změně a bylo již schváleno plně elektronicky, nalezne student ve svém úložišti v UIS.
 • Pozn.: S novým JVS došlo k úpravě formátu zadání v UIS, tzn. nemusí být přesná podoba zadání práce v UIS a v tištěné podobě, avšak obsah zadání shodný být musí.
 • Z důvodu GDPR student nepodepisuje v elektronické verzi práce čestné prohlášení.
 • Nejzazší termín pro vložení diplomové práce do UIS v tomto semestru je 19. 4. 2023 a pro vložení bakalářské práce 26. 4. 2023. Termín vložení je konečný – aplikace v UIS bude po tomto datu automaticky uzavřena.
 • Ve výše uvedených termínech je nutno do UIS vložit i doplňující informace k závěrečné práci – název práce, abstrakt a klíčová slova (vše i v českém i anglickém jazyce). Bez těchto údajů není vložení práce kompletní.
 • V závěrečné práci musí být vyvázané zadání práce s podpisy a razítkem (zadané před rokem 2021) nebo elektronicky schválené, kde jsou namísto podpisů a razítka uvedena data schválení (zadané od roku 2021). Takové zadání je k nalezení v úložišti studenta v UIS.
 • Součástí tištěné závěrečné práce musí být podepsané čestné prohlášení (vzor dle SR 3/2018 anebo vzoru (šablony) závěrečné práce na AF).
 • Zveřejnění závěrečné práce je možno v odůvodněných případech a po schválení žádosti v kontaktním centru v UIS odložit až o 3 roky (dle SR 3/2018). V takovém případě se v čestném prohlášení uvede, že student nesouhlasí se zveřejněním celé nebo části závěrečné práce.
 • Bez výše uvedených náležitostí nelze závěrečnou práci posuzovat a tedy ani předložit komisi SZZ.
 • Studenti odevzdají do 11. 5. 2023 na garantující ústav:
  • 2x výtisk podepsané bakalářské práce (v pevné vazbě).
 • Garantující ústav předá do 19. 5. 2023 na děkanát AF:
  • 1x výtisk bakalářské práce, 1x podepsaný posudek oponenta, 1x podepsaný posudek vedoucího práce.
 • Pozn.: Posudek vedoucího i oponenta bakalářská práce se zadává pouze v UIS. Teze bakalářské práce již není vyžadována.
 • Studenti odevzdají do 4. 5. 2023 na garantující ústav:
  • 2x výtisk podepsané diplomové práce (v pevné vazbě).
 • Garantující ústav předá do 12. 5. 2023 na děkanát AF:
  • 1x výtisk diplomové práce, 1x podepsaný posudek oponenta, 1x podepsaný posudek vedoucího práce.
 • Pozn.: Posudek vedoucího i oponenta diplomové práce se zadává pouze v UIS. Teze diplomové práce již není vyžadována.
 • Obhajoba bakalářské i diplomové práce probíhá s připravenou prezentací (ppt nebo pdf).
 • Podpůrné materiály a další dokumenty najdeš na stránce Závěrečné práce:
  • vzor (šablona) závěrečné práce (BP i DP) na AF,
  • nařízení děkana 4/2021 o požadavcích na BP a DP na AF,
  • informace o odložení zveřejnění závěrečné práce,
  • směrnice rektora 3/2018 Zveřejňování závěrečných prací,
  • směrnice rektora 2/2021 Prevence a odhalování plagiátů.
Další informace

Všechny informace najdeš na stránce Harmonogram výuky.

Studenti, kteří budou v roce 2023 končit studium státní závěrečnou zkouškou (3. ročník Bc. a 2. ročník NMgr. studia), si nemusí nyní podávat přihlášku k promoci pomocí aplikace v UIS. Aktuálně se počítá s účastí všech absolventů.

V průběhu května 2023 budou zaslány studentům pokyny, kde bude také uvedeno, jak se případně z účasti na promoci odhlásit.

Podávání přihlášek k dalšímu studiu pro ak. rok 2023/2024

Přihlášku ke studiu je nutné vyplnit v UIS, následně vytisknout, podepsat, zaplatit správní poplatek a se všemi požadovanými přílohami doručit na studijní oddělení.

Informace najdeš na stránkách:

Přihláška se podává elektronicky, v rámci studijního programu je možné podat jen jednu přihlášku.
Aby se současným studentům Bc. studia na AF započítaly správně body za prospěch z Bc. studia do NMgr. studia, musí si uchazeč založit přihlášku jako stávající uživatel UIS, a to v aplikaci Moje studium.

Informace najdeš na stránkách:

Přihláška se podává elektronicky.

Informace najdeš na stránkách:

Ostatní


Ph.D. studenti

Aktuálně z Odboru pro podporu tvůrčí činnosti

Přestup do nově akreditovaného studijního programu

V případě zájmu o přestup do nově akreditovaného studijního programu kontaktujte, prosím, studijní referentku Bc. Alenu Martauzovou.

Více informací k nově akreditovaným studijním programům najdete v sekci Studijní programy pro doktorské studium.