MendelNet – 30. jubilejní ročník konference Ph.D. studentů

MendelNet představuje platformu pro setkání studentů a jejich mentorů z různých oborů s vazbou na zemědělskou činnost. Hlavním posláním akce je aktivní prezentace konkrétních výzkumných témat, sdílení poznatků a výměna zkušeností mezi jednotlivými účastníky.

Letošní, již třicátý ročník konference, je i příležitostí k reflexi dosažených úspěchů studentů i k nastínění budoucích vizí. Konference má soutěžní charakter. Aktivní účast na konferenci bude účastníkům potvrzena prostřednictvím certifikátu o účasti. Podmínkou pro jeho vydání je vyplnění registračního formuláře, včetně anotace příspěvku a aktivní prezentace příspěvku na konferenci v angličtině (15 minut: 10 minut na prezentaci a 5 minut na následnou diskuzi).

Termín: 8. listopadu 2023
Místo konání: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno
Registrace/přihlašování: 1. července až 30. září 2023
Jednací jazyk: Angličtina

Výsledky sekcí 2023

 1. Nagy Viktor, New method of arbuscular mycorrhizal spore extraction from soil (Masarykova univerzita)
 2. Pismarović Laura, The effect of phenolic acids on reduction of herbicide use in control of invasive weed Ambrosia artemisiifolia L. (University of Zagreb)
 3. Skendžić Sandra, Detecting Climate Change-Induced Stress in Winter Wheat with Proximal Sensing and IoT Sensors (University of Zagreb)
 1. Zurak Dora, Kernel physicochemical properties affect the carotenoid profile and yolk colour parameters in laying hens fed diets differing in maize hybrid (University of Zagreb)
 2. Zuzanová Anna, Effects of milk allowance and physical structure of starter on feed intake and growth performance of Holstein calves (Ústav výživy zvířat a pícninářství AF MENDELU)
 3. Ndunguru Sawadi Fransisco, Amino acids regulate reproduction allocation in Japanese quail (University of Debrecen)
 1. Stočes Dominik, Unraveling the interplay of environmental variables, fluctuating asymmetry, and meristic traits: assessing disturbance levels across varying forest habitats (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU)
 2. Kovaříková Ester, Design of vital additives to support food waste composting (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
 3. Harabiš Lukáš, Optimization of aerobic digestion conditions of solid waste from recirculating aquaculture systems for production of liquid fertilizers (Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF MENDELU)
 1. Plačková Klára, Can Laminaria and Phytophthora extracts protect the plants? (AF MENDELU, Masarykova Univerzita)
 2. Molnárová Katarína, Perchlorate-Tolerant Microalgae: Exploring Adaptation and ResourceEfficient Cultivation for Sustainable Martian Applications (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
 3. Berková Veronika, Molecular interplay between rapeseed seedlings and an endosymbiotic microbe in the early response to salinity stress (Ústav molekulární biologie a radiobiologie AF MENDELU)
 1. Skoupá Kristýna, The mechanism of muscle growth after the use of anabolic steroid hormones (Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat AF MENDELU)
 2. Mihaľ Michal, Comparisom of effect of sea buckthorne and its flavonoid isorhamnetin on human ovarian granulosa and cancer cells in vitro (University of Agriculture in Nitra)
 3. Shihabi Mario, The Influence of Chromosomal Position and Sex on Inbreeding Variation in Domestic Animals (University of Zagreb)
 1. Brandić Ivan, Development of new nonlinear mathematical models for modelling the higher heating value of biomass (University of Zagreb)
 2. Gajdaczek Tomáš, Development of an unmanned aerial vehicle for precision agriculture (Ústav techniky a automobilové dopravy AF MENDELU)
 3. Kovál Adam, Effect of addition of insect raw material on selected properties of meat products (Ústav technologie potravin AF MENDELU)
 1. Bahelková Michaela, Cadmium accumulation in organ tissues after inhalation of cadmiumbased nanoparticles (Masarykova univerzita)
 2. Birgusová Eliška, Effect of modification materials on the stability of antibodies for an estradiol detection sensor (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
 3. Gruberová Eliška, Passive Diffusion vs. Active pH-Dependent Encapsulation of Acetylcholinesterase Inhibitor K2359 into Ferritin (Ústav chemie a biochemie AF MENDELU)
 • Zvláštní ocenění: Malý Petr, Identification of counterfeit pharmaceuticals by UV-IFS method (Masarykova univerzita)

Fotogalerie

MendelNet 2023

Program

ProgramMísta konání konference OdDo 
Registrace AULA 8:009:00
Slavnostní zahájeníAULA 9:009:30
PrezentacePřednáškové místnosti*9:4515:00
Slavnostní vyhlášení nejlepších příspěvků AULA 16:3017:30
Konferenční večeře budova X 18:00
SekcePřednášková místnost*
Rybářství a hydrobiologie, Živá příroda a AgroekologieC02
Rostlinná produkce    A23
Živočišná produkceM2.11
Technika a technologie                                Zasedací místnost děkana, budova C, přízemí
Rostlinná biologie            M2.12
Živočišné biologie         Zasedací místnost Ústavu morfologie, fyziologie a genetiky zvířat, budova A (místnost N4090)
Aplikovaná chemie a biochemieC01 

Otevřené sekce

Registrace účastníků je možná do následujících sekcí. Organizátoři si však vyhrazují právo v opodstatněných případech zahrnout prezentující do jiné sekce než té uvedené při registraci.

Tato sekce je zaměřena na problematiku šlechtění, pěstování, hnojení rostlin a ochranu rostlin (polní plodiny, léčivé, aromatické a kořeninové byliny, ovoce a zelenina, okrasné rostliny, trvalé kultury). Předpokládají se prezentace z oblastí pěstitelských technologií (zpracování půdy, dlouhodobé pokusy, monokultury, precizní zemědělství atd.), pedologie, kvality rostlinné produkce, fytopatologie, entomologie, herbologie, výnosových modelů, půdní organická hmoty, diagnostických metod atd.

Tato sekce je zaměřena především na výzkum chovu, výživy, reprodukce a udržitelných produkčních systémů pro hospodářská zvířata, domácí mazlíčky a volně žijící zvířata chovaná v zajetí. Součástí jsou i studie zabývající se zdravím a wellfare zvířat a další.

V této sekci budou zahrnuta témata z oblasti sladkovodního rybářství, od ichtyologie a hydrobiologie, přes chov a výživu ryb, rybí hospodářství, až po kvalitu rybího masa, choroby ryb a ekotoxikologii. Dále pak studie zabývající se kvalitou vody a znečištění životního prostředí, výsledky výzkumu vodních společenstev a dopady změny klimatu na vodní ekosystémy.

Sekce pokrývá problematiku přírody v kontextu zemědělství, lesnictví a biologické ochrany. Budou zde prezentovány různé studie zabývající se biologií, etologií a biodiverzitou všech živočichů včetně nejmodernějších metodických přístupů a multidisciplinárního pojetí (ekologie, ochrana přírody, multitaxový přístup).

Sekce se zaměřuje na ekologické a environmentální problémy související s kulturní a venkovskou krajinou. Pokrývá témata krajinného plánování, sanace území, ochrany před erozí či revitalizace vodních systémů, změn struktury a využívání venkovské krajiny a jejich důsledků pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu. Kromě toho pokrývá téma změny klimatu, vodní bilanci půdy, kvalitu vody, sucho a desertifikaci, vodní a větrnou erozi (erozní modely) a problematiku zavlažování. Část sekce je věnována i aspektům odpadového hospodářství. Segment rozvoj venkova je zaměřen na multifunkční využití venkova včetně malých měst, okrajových regionů a na problémy spojené s procesem suburbanizace.

Sekce je zaměřena na prezentaci poznatků v oblasti výroby kvalitních potravin. To zahrnuje přípravu kvalitních a technologicky vhodných surovin rostlinného i živočišného původu, vývoj vhodných technologických metod zpracování a v neposlední řadě i hodnocení kvality finálního produktu, ať už po stránce senzorické, mikrobiologické nebo hygienické.

Sekce zahrnuje oblast experimentální morfologie, fyziologie, taxonomie a biodiverzity rostlin. Zaměřuje se na metody používané v experimentech od základní fenotypové analýzy přes analýzu obrazu a konfokální mikroskopii s vysokým rozlišením nebo elektronovou mikroskopii pro molekulární a buněčné analýzy, moderní přístupy molekulární biologie a biotechnologie, genomickou, transkriptomickou a proteomickou analýzu, klonování genů a úpravy genomu atd.

Sekce je zaměřena na molekulární a buněčné základy živočišné cytologie, genetiky, biotechnologie, biodiverzity a molekulární taxonomie, buněčné biologie, fyziologie, vývojové biologie a imunologie. Vítány jsou příspěvky využívající nové metodologické přístupy: mezi ně patří nové přístupy molekulární biologie pro genomickou a proteomickou analýzu, konfokální mikroskopie s vysokým rozlišením a analýza obrazu, elektronová mikroskopie, imunocytochemie a jednobuněčný a patch-clamp záznam pro elektrofyziologické studie.

Sekce je věnována problematice automobilového inženýrství, stavebnictví a pozemních staveb, počítačových věd, inženýrství v zemědělství, životním prostředí a potravinářství, elektrotechnice a elektronice, energetickému inženýrství a energetice. Pokrývá i vědy o materiálech a inženýrství, mechaniku materiálů a problematiku obnovitelné energie. To vše i s ohledem na udržitelnost a životní prostředí.

Sekce pokrývá všechna chemická a biochemická témata včetně analytické a bioanalytické chemie, (bio)snímání, anorganické a organické syntézy, aplikované molekulární biologie i nanotechnologií a nanomedicíny, testování biokompatibility a toxicity, omiky a dalších souvisejících disciplín.

Registrační poplatek:

Účast na konferenci není zpoplatněna. Zajištění ubytování pro případné zájemce je plně v jejich režii. 

Registrační formulář:

Přihlášení na konferenci probíhá prostřednictvím registračního formuláře.  Registrace bude otevřena od 1. června do 30. září 2023 a samotná akce se bude konat 8. listopadu. Každý účastník se může přihlásit maximálně s jedním příspěvkem. V případě dalších dotazů nás kontaktujte na mendelnet@mendelu.cz