Během studia

 • Zápisy předmětů zakončených zkouškou (jsou uvedeny v ISP) provádí studijní referentka (v 1. ročníku po schválení ISP, v dalších ročnících při zápisu do vyššího ročníku). Tyto předměty schvaluje oborová rada a student je nesmí sám přidávat ani odebírat.
 • Zápisy předmětů zakončených zápočtem (nejsou součástí ISP) provádí student sám v Portálu studenta po dohodě se školitelem v průběhu akademického roku (od 15. 9. do 31. 7.) tak, aby dodržel následující podmínky:
  – v každém ročníku musí získat min. 20 kreditů,
  – v každém ročníku musí splnit Disertační seminář určený pro daný ročník,
  – po dobu studia musí student splnit 1x všechny povinné předměty a minimální počet PV předmětů z jednotlivých skupin, a to v ročníku doporučeném ve studijním plánu,
  – za celou dobu studia musí získat nejméně 240 kreditů.

Pozn.: Některé předměty lze v průběhu studia zapsat vícekrát, ale jen 1x za akademický rok.

Pozápisové změny v Portálu studenta:

Postup přidání předmětu do E-indexu:

(UIS – Portál studenta – Moje studium – Registrace a zápisy)
do rámečku vyplnit přesný kód nebo název předmětu – dohledat – označit – přidat označené předměty – PROVÉST ZMĚNY V ZÁPISE!

Všechny studijní povinnosti zapsané v daném AR musí student splnit do 31. 7. V případě, že se mu to nepodaří, musí:

 • u předmětů zakončených zkouškou – dát žádost o změnu ISP, kterou schvaluje školitel, oborová rada a děkan;
 • u předmětů zakončených zápočtem – sám tyto předměty odebrat z aktuálního období z E-indexu.

Postup odebrání předmětu z E-indexu:

(UIS – Portál studenta – Moje studium – Registrace a zápisy)
z tabulky „zvolené předměty“ označit předmět, který chcete odebrat – odebrat označené předměty – PROVÉST ZMĚNY V ZÁPISE!

K postupu do dalšího ročníku studia jsou důležité následující termíny:

31. červenec

 • Do tohoto data je nutné úspěšně vykonat zkoušky ze všech zvolených předmětů a splnit zápočty a další studijní povinnosti daného ročníku. K tomuto datu se uzavírá možnost přidávat a odebírat předměty v E-indexu.
 • Je to také termín, do kterého musí student podat na studijní oddělení Žádost o změnu ISP, pokud nesplnil studijní povinnosti daného ročníku, příp. potřebuje provést jinou změnu ISP.

31. srpen

 • V průběhu srpna vyplní v UIS školitel a předseda oborové rady Zprávu o průběhu doktorského studia. Zápis do dalšího ročníku je možné provést až na základě doporučení k pokračování ve studiu v této Zprávě o průběhu.
 • Zápis do vyššího ročníku provádí studijní referentka v první polovině září.
  Student má možnost vybrat variantu, která mu lépe vyhovuje:
 1. zápis s osobní účastí na studijním oddělení (přesné termíny jsou studentům oznámeny prostřednictvím webových stránek fakulty),
 2. zápis bez osobní účasti na základě žádosti zaslané e-mailem příslušné studijní referentce.

Do vyššího ročníku může být zapsán pouze student, který:

 • má ve Zprávě o průběhu doktorského studia doporučeno pokračovat ve studiu,
 • má splněny všechny předměty z ISP, popř. schválenou Žádost o změnu ISP,
 • získal za každý ročník min. 20 kreditů,
 • získal zápočet za disertační seminář daného ročníku,
 • má v E-indexu zapsány zkoušky a zápočty ze všech předmětů zapsaných na daný AR (popř. viz odstavec Zápisy předmětů),
 • má potvrzenu správnost osobních dat v UIS.

Jedná se o výroční hodnocení každého doktoranda, které v UIS vypracovává školitel a schvaluje oborová rada k 31. 8. daného akademického roku. Ve Zprávě o průběhu doktorského studia se uvádí podíl doktoranda na pedagogické činnosti, podíl doktoranda na vědecko-výzkumné činnosti, publikační činnost a aktivní účast na konferencích a seminářích, tuzemské a zahraniční stáže, stav rozpracování disertační práce a další aktivity a odborné zkušenosti významné pro průběh studia.

Závěr a doporučení školitele a oborové rady jsou stěžejní pro postup do dalšího ročníku studia.

Zprávu o průběhu doktorského studia najdete v Portálu studenta – Moje studium – Ph.D. výsledky – Zpráva o průběhu doktorského studia.

 • Splnění všech studijních povinností vyplývajících ze studijního plánu daného studijního programu a z individuálního studijního plánu studenta,
 • dosažení 240 kreditů (teprve po získání 240 kreditů se student může přihlásit ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce),
 • státní doktorská zkouška,
 • obhajoba disertační práce.

Harmonogram akademického roku 2022/2023 pro doktorské studium

Termínakce
1. 9. 2022Začátek akademického roku 2022/23
1. – 15. 9. 2022Zápisy do vyššího ročníku na akademický rok 2022/23
15. 9. 2022Zápisy do 1. ročníku + seminář Úvod do studia
15. 9. 2022 – 31. 7. 2023Pozápisové změny v Portálu studenta
15. 12. 2022Odevzdání schválených ISP
31. 7. 2023Splnění studijních povinností v AR 2022/23
31. 7. 2023Odevzdání žádostí o změnu ISP
31. 8. 2023Vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia (školitel + OR)
31. 8. 2023Konec akademického roku 2022/23
1. – 15. 9. 2023Zápisy do vyššího ročníku na akademický rok 2023/24

Harmonogram akademického roku 2023/2024 pro doktorské studium

Termínakce
1. 9. 2023Začátek akademického roku 2023/24
1. – 15. 9. 2023Zápisy do vyššího ročníku na akademický rok 2023/24
14. 9. 2023Zápis do 1. ročníku + seminář Úvod do studia
14. 9. 2023 – 31. 7. 2024Pozápisové změny v Portálu studenta
14. 12. 2023Odevzdání schválených ISP
31. 7. 2024Splnění studijních povinností v AR 2023/24
31. 7. 2024Odevzdání žádostí o změnu ISP
31. 8. 2024Vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia (školitel + OR)
31. 8. 2024Konec akademického roku 2023/24
1. – 15. 9. 2024Zápisy do vyššího ročníku na akademický rok 2024/25

NAŘÍZENÍ DĚKANA 4/2023 – Harmonogram akademického roku 2023/2024 na Agronomické fakultě MENDELU