Během studia

 • Zápisy předmětů zakončených zkouškou (jsou uvedeny v ISP) provádí studijní referentka (v 1. ročníku po schválení ISP, v dalších ročnících při zápisu do vyššího ročníku). Tyto předměty schvaluje oborová rada a student je nesmí sám přidávat ani odebírat.
 • Zápisy předmětů zakončených zápočtem (nejsou součástí ISP) provádí student sám v Portálu studenta po dohodě se školitelem v průběhu akademického roku (od 15. 9. do 31. 7.) tak, aby dodržel následující podmínky:
  – v každém ročníku musí získat min. 20 kreditů,
  – v každém ročníku musí splnit Disertační seminář určený pro daný ročník,
  – po dobu studia musí student splnit 1x všechny povinné předměty a minimální počet PV předmětů z jednotlivých skupin, a to v ročníku doporučeném ve studijním plánu,
  – za celou dobu studia musí získat nejméně 240 kreditů.

Pozn.: Některé předměty lze v průběhu studia zapsat vícekrát, ale jen 1x za akademický rok.

Pozápisové změny v Portálu studenta:

Postup přidání předmětu do E-indexu:

(UIS – Portál studenta – Moje studium – Registrace a zápisy)
do rámečku vyplnit přesný kód nebo název předmětu – dohledat – označit – přidat označené předměty – PROVÉST ZMĚNY V ZÁPISE!

Všechny studijní povinnosti zapsané v daném AR musí student splnit do 31. 7. V případě, že se mu to nepodaří, musí:

 • u předmětů zakončených zkouškou – dát žádost o změnu ISP, kterou schvaluje školitel, oborová rada a děkan;
 • u předmětů zakončených zápočtem – sám tyto předměty odebrat z aktuálního období z E-indexu.

Postup odebrání předmětu z E-indexu:

(UIS – Portál studenta – Moje studium – Registrace a zápisy)
z tabulky „zvolené předměty“ označit předmět, který chcete odebrat – odebrat označené předměty – PROVÉST ZMĚNY V ZÁPISE!

Pokud je zkoušejícím odborného předmětu školitel studenta, musí být zkouška komisionální, přičemž minimální počet členů komise jsou dva (čl. 36 Studijního a zkušebního řádku Mendelovy univerzity). Z takové zkoušky musí být vyhotoven zápis. Vyplněný a podepsaný formulář předejte po zkoušce studijní referentce, založí jej do spisu studenta.

Metodiku disertační práce odevzdávají všichni studenti 1. ročníku doktorského studia.

Celkový rozsah by měl odpovídat alespoň 5 normostranám bez titulní strany a seznamu citované literatury. Termín odevzdání je celofakultně do 31. března 2024, jednotliví předsedové oborových rad však mohou určit vlastní termín pro odevzdání Metodiky.

Soubor s vaší Metodikou vložte v UIS do odevzdávárny předmětu Disertační seminář I v záložce „Rozpisy témat a odevzdávárny“. Jsou zde připraveny jednotlivé odevzdávárny pro všechny studijní programy s názvem např. „D-ABK – Metodika DisP“.

Po odevzdání Metodiky budete vyzváni k jejímu osobnímu představení předsedou oborové rady příslušného studijního programu. V případě významnějších připomínek budete mít možnost Metodiku upravit a znovu obhájit před oborovou radou. Úspěšná obhajoba Metodiky je součástí podmínek pro úspěšné absolvování předmětu Disertační seminář I.

Vlastní doporučená osnova Metodiky je následující:

Anotace
Zde se očekává stručná charakteristika disertační práce, která je současně vložena v Individuálním studijním plánu. Měla by být v rozsahu cca polovina normostrany a měla by stručně charakterizovat téma disertační práce, uvést hlavní cíle práce a nastínit jejich řešení.

Úvod
Zde stručně popište význam tématu a důvody, proč bylo dané téma zvoleno s rozsahem do cca poloviny normostrany.

Literární přehled
Zde uveďte současný přehled poznání, východiska práce, resp. literární rešerši z oblasti tématu vaší disertační práce, tj. přehled toho, co již bylo uděláno a zdokumentováno především ve vědecké literatuře a dalších relevantních zdrojích. Mělo by být prokázáno, že vámi zvolená problematika navazuje na poslední poznatky v řešené odborné oblasti a že vaše disertační práce má potenciál na významné rozšíření dané vědní oblasti, a tím i na kvalitní publikační výstupy. Předpokládaný rozsah je minimálně 2 normostrany.

Hypotézy
Zde uveďte hlavní vědecké hypotézy v několika přehledných bodech.

Cíle práce
Zde se očekávají hlavní, popř. dílčí cíle práce nejlépe v několika přehledných bodech. Cíle práce budou posuzovány spolu s vlastní metodikou z hlediska věcné a časové splnitelnosti. Oborová rada bude mj. posuzovat, zda splnění cílů přinese nové vědecké poznatky či aplikační výstupy, tzn. publikovatelnost či uplatnitelnost získaných výsledků a tím i jejich obhajitelnost. Předpokládaný rozsah Hypotéz a Cílů práce je cca polovina normostrany.

Popis řešení
Zde popište hlavní kroky plánované pro řešení tématu, rámcový metodický postup, zamýšlený rozsah studie / experimentů, metodiku získávání dat a zpracování a vyhodnocování získaných dat. Oborovou radou bude posuzována adekvátnost navrženého způsobu řešení a vědeckých metod zkoumání. Předpokládaný rozsah je minimálně 1 normostrana.

Harmonogram řešení
Zde uveďte časový harmonogram řešení disertační práce stručně v bodech nebo do tabulky. Chronologicky uveďte, ve kterých měsících nebo čtvrtletích budete zpracovávat literární rešerši, provádět experimenty nebo sběr dat, zpracovávat či vyhodnocovat získaná data atd.

Přínosy řešení a možnosti využití výsledků
Zde uveďte, jaké budou předpokládané přínosy, resp. nové poznatky pro váš vědní obor. K čemu přispěje řešení tématu vaší disertační práce, ať už pro vědu a výzkum nebo pro praxi (zejména u aplikovaného výzkumu).

Spolupráce a návaznosti
Zde uveďte návaznost na předchozí kvalifikační práce (např. diplomovou práci), návaznost na dlouhodobou vědecko-výzkumnou činnost školícího pracoviště, popř. návaznost na bilaterální dohody školícího pracoviště, včetně spolupráce s komerčními subjekty. Je práce součástí komplexního projektu nebo jde o individuální úkol? Bude vznikat disertační práce jako součást řešení výzkumného projektu (GA ČR, MZe, TA ČR, MPO a dalších)? Bude doktorand při řešení zapojen do širšího týmu? Předpokládá se spolupráce s dalšími institucemi nebo odborníky a v jakém rozsahu (event. mezinárodní spolupráce)?

Předpokládané výstupy
Zde uveďte předpokládané výstupy vycházející z cílů vaší disertační práce, zejména v podobě publikací ve vědeckých časopisech nebo v podobě aplikačních výstupů v návaznosti na znění zákona o vysokých školách (§47, odst. 4) „Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění“. Jmenujte předpokládané vědecké časopisy pro vaše publikace. Konference a další výstupy stačí uvést rámcově, ale je možné i blíže specifikovat.

Financování
Zde uveďte způsob financování výzkumu / studie pro disertační práci. Uveďte číslo grantu či projektu, ze kterého budou financovány náklady na řešení disertační práce. V případě financování školicím pracovištěm uveďte, zda bylo toto projednáno s vedoucím ústavu. Uveďte také návrhy projektů k tématu disertační práce, které zamýšlíte podat.

Citovaná literatura
Zde uvedete seznam použité literatury.

K postupu do dalšího ročníku studia jsou důležité následující termíny:

31. červenec

 • Do tohoto data je nutné úspěšně vykonat zkoušky ze všech zvolených předmětů a splnit zápočty a další studijní povinnosti daného ročníku. K tomuto datu se uzavírá možnost přidávat a odebírat předměty v E-indexu.
 • Je to také termín, do kterého musí student podat na studijní oddělení Žádost o změnu ISP, pokud nesplnil studijní povinnosti daného ročníku, příp. potřebuje provést jinou změnu ISP.

31. srpen

 • V průběhu srpna vyplní v UIS školitel a předseda oborové rady Zprávu o průběhu doktorského studia. Zápis do dalšího ročníku je možné provést až na základě doporučení k pokračování ve studiu v této Zprávě o průběhu.

Jedná se o výroční hodnocení každého doktoranda, které v UIS vypracovává školitel a schvaluje oborová rada k 31. 8. daného akademického roku. Ve Zprávě o průběhu doktorského studia se uvádí podíl doktoranda na pedagogické činnosti, podíl doktoranda na vědecko-výzkumné činnosti, publikační činnost a aktivní účast na konferencích a seminářích, tuzemské a zahraniční stáže, stav rozpracování disertační práce a další aktivity a odborné zkušenosti významné pro průběh studia.

Závěr a doporučení školitele a oborové rady jsou stěžejní pro postup do dalšího ročníku studia.

Zprávu o průběhu doktorského studia najdete v Portálu studenta – Moje studium – Ph.D. výsledky – Zpráva o průběhu doktorského studia.

 • Zápis do vyššího ročníku provádí studijní referentka v první polovině září.
  Student má možnost vybrat variantu, která mu lépe vyhovuje:
 1. zápis s osobní účastí na studijním oddělení (přesné termíny jsou studentům oznámeny prostřednictvím webových stránek fakulty),
 2. zápis bez osobní účasti na základě žádosti zaslané e-mailem příslušné studijní referentce.

Do vyššího ročníku může být zapsán pouze student, který:

 • má ve Zprávě o průběhu doktorského studia doporučeno pokračovat ve studiu,
 • má splněny všechny předměty z ISP, popř. schválenou Žádost o změnu ISP,
 • získal za každý ročník min. 20 kreditů,
 • získal zápočet za disertační seminář daného ročníku,
 • má v E-indexu zapsány zkoušky a zápočty ze všech předmětů zapsaných na daný AR (popř. viz odstavec Zápisy předmětů),
 • má potvrzenu správnost osobních dat v UIS.
 • Splnění všech studijních povinností vyplývajících ze studijního plánu daného studijního programu a z individuálního studijního plánu studenta,
 • dosažení 240 kreditů (teprve po získání 240 kreditů se student může přihlásit ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce),
 • státní doktorská zkouška,
 • obhajoba disertační práce.

Harmonogram akademického roku 2023/2024 pro doktorské studium

Termínakce
1. 9. 2023Začátek akademického roku 2023/24
1. – 15. 9. 2023Zápisy do vyššího ročníku na akademický rok 2023/24
14. 9. 2023Zápis do 1. ročníku (uchazeči přijatí v 1. kole) + seminář Úvod do studia
14. 9. 2023 – 31. 7. 2024Pozápisové změny v Portálu studenta
14. 12. 2023Odevzdání schválených ISP (1. ročníky, studenti přijatí v 1. kole)
14. 12. 2023Schválené Zadání disertační práce v UIS (1. ročníky, studenti přijatí v 1. kole)
4. 1. 2024Zápis do 1. ročníku (uchazeči přijatí ve 2. kole)
31. 3. 2024Odevzdání Metodiky disertační práce (1. ročníky)
31. 3. 2024Odevzdání schválených ISP (přijatí ve 2. kole a studenti, kteří přestoupili do nových akreditací)
31. 3. 2024Vypracované a schválené Zadání DisP v UIS (přijatí ve 2. kole a studenti, kteří přestoupili do nových akreditací)
31. 5. 2024Obhajoba Metodiky disertační práce před oborovou radou (1. ročníky)
31. 7. 2024Splnění studijních povinností v AR 2023/24
31. 7. 2024Odevzdání žádostí o změnu ISP
31. 8. 2024Vyplnění Zprávy o průběhu doktorského studia (školitel + OR)
31. 8. 2024Konec akademického roku 2023/24
1. – 15. 9. 2024Zápisy do vyššího ročníku na akademický rok 2024/25

NAŘÍZENÍ DĚKANA 4/2023 – Harmonogram akademického roku 2023/2024 na Agronomické fakultě MENDELU