Kontaktní centrum pro studenty Bc. a NMgr. studia

Osobní administrativa → Moje studium → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení nebo Osobní administrativa → eAgenda → Kontaktní centrum → Hledám řešení

 • Tato aplikace vytvořená v UIS umožňuje maximálně možnou komunikaci mezi studentem a studijním oddělením elektronickou formou.
 • Pokud nenajdeš vhodnou žádost, použij 000_Z: Obecná žádost.
 • V každé žádosti je uvedeno, jakou formou má být žádost podána a jaké přílohy je nezbytné k žádosti dodat. Možnosti podání žádosti:
  • Stačí podat elektronicky.
  • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do stanovené lhůty uvedené v žádosti. Podněty v KC bez doručené žádosti v papírové podobě budou zamítnuty.
 • Stačí podat elektronicky.
 • např. změna adresy, OP, čísla účtu, příjmení, rodinného stavu…
 • např. použít i v době zápisů u žádosti o dodatečný zápis do dalšího semestru po termínu…
 • např. žádost o změnu názvu závěrečné práce, případně změnu nebo doplnění konzultanta, literatury…

 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní.
 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.

 • Uváděj předměty vždy v tomto pořadí: KÓD předmětu a jeho název = KÓD absolvovaného předmětu a jeho název. Každý uznávaný předmět uveď vždy na nový řádek.
 • Pokud žádáš o uznání předmětů absolvovaných na stejné fakultě, není třeba dokládat další dokumenty a stačí žádost podat elektronicky v UIS.
 • Pokud žádáš o uznání předmětů absolvovaných na jiné fakultě nebo vysoké škole, je třeba doložit ověřený výkaz o studiu a ověřené sylaby předmětů.
 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení fakulty.
 • Žádost o uznání zkoušek z předcházejícího studia se podává do konce změn v zápisech předmětu v prvním semestru studia.
 • Žádost o uznání zkoušek ze souběžných studií se podává do konce změn v zápisech předmětů nejpozději následující semestr po jejich úspěšném ukončení.
 • Stačí podat elektronicky.

 • Prohlašuji, že ke dni podání tohoto prohlášení v listinné podobě zanechávám svého výše uvedeného studia na fakultě. Dále prohlašuji, že všechny mé výpůjčky jsou vrácené a všechny mé závazky vůči Ústavu vědecko-pedagogických informací a služeb MENDELU jsou vyrovnané.
 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní. Dnem listinného podání bude dnem ukončení studia.

 • Stačí podat elektronicky.
 • K této žádosti je třeba doložit těhotenský průkaz nebo potvrzení od lékaře příslušné odbornosti s předpokládaným termínem porodu (před porodem) nebo rozhodnutí příslušného orgánu o převzetí dítěte do péče (po narození dítěte).
 • V případě podání na základě těhotenského průkazu je nutné předložit rodný list do 20. týdne věku dítěte. Pokud nebude tento doklad dodán, bude evidence uznané doby rodičovské dovolené ukončena k datu uplynutí uvedené lhůty.

 • Po elektronickém podání je třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní
 • Prodloužení lhůt pro plnění studijních povinností v souvislosti s péčí o dítě o 28 týdnů.
 • Stačí podat elektronicky.
 • Žádost musí být podána nejpozději 30 dní před termínem vložení elektronické verze závěrečné práce v UIS.

 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.
 • V odůvodnění napiš mj. počet registračních poukázek, o který chceš stav svých poukázek navýšit.

 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.
 • Jsem si vědom(a), že pokud jsem již na tomto předmětu vyčerpal(a) všechny termíny na ukončení předmětu, nemůže mi být vyhověno.

 • Stačí podat elektronicky.
 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.
 • Po elektronickém podání je třeba odvolání vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní.

 • Stačí podat elektronicky.
 • Bude-li stipendium přiznáno, bude vyplaceno na studentem v UIS uvedený účet.

 • Stačí podat elektronicky.

 • Stačí podat elektronicky.

POSTUP: Osobní administrativa → Ochrana osobních údajů → Kontrola osobních údajů → Adresy → Upravit

Formuláře pro studenty Ph.D. studijních programů

POSTUP: Osobní administrativa → Moje studium → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení

nebo

Osobní administrativa → eAgenda → Kontaktní centrum → Hledám řešení

 • Tato aplikace vytvořená v UIS umožňuje maximálně možnou komunikaci mezi studentem a studijním oddělením elektronickou formou.
 • Žádosti a formuláře Kontaktního centra jsou v UIS: osobní administrativa -> portál studenta -> kontaktní centrum -> hledám řešení.
 • V každé žádosti je uvedeno, jakou formou má být žádost podána.
 • Většina žádostí z nabídky je podávána elektronicky a nebude již akceptováno podání žádosti mimo uvedenou aplikaci, tj. pouze podáním žádosti v papírové podobě.
 • Pokud je po elektronickém podání žádosti třeba žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení, preferujte zaslání podepsané a oskenované žádosti přílohou e-mailu studijní referentce daného programu/oboru. Případně je možné vytištěnou a podepsanou žádost zaslat poštou na adresu studijního oddělení nebo vhodit do schránky u dveří studijního oddělení fakulty.

POSTUP: Osobní administrativa → Ochrana osobních údajů → Kontrola osobních údajů → Adresy → Upravit