Mám nárok na stipendium?

Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně stanovuje druhy stipendií, podmínky jejich přiznávání a způsoby vyplácení. Z posledních výzkumů ale vyplývá, že mnoho studentů má na různé druhy stipendií nárok, přesto je nevyužijí.

Zkus si tedy po nějaké době zkontrolovat své studijní výsledky, možná budeš příjemně překvapen.

Aktuality

Informace a dokumenty

  • Prospěchové stipendium – za vynikající studijní výsledky v uplynulém akademickém roce. (Určeno pouze pro studenty Bc. a NMgr. studia.)
  • Sociální stipendium – v případech tíživé sociální situace studenta.
  • Ubytovací stipendium – na ubytování studentů (vyplácejí se za měsíce uplynulého kalendářního čtvrtletí zpětně).
  • Doktorské stipendium – v prezenční formě studia v doktorském studijním programu.
  • Stipendium za tvůrčí výsledky – za vynikající vědecké, výzkumné, vývojové nebo další tvůrčí výsledky přispívající k prohloubení znalostí.
  • Stipendium na tvůrčí činnost – na výzkumnou, vývojovou a inovační činnost.
  • Mimořádné stipendium – v případech hodných zvláštního zřetele.
  • Stipendium do zahraničí – na podporu studia občanů České republiky v zahraničí.
  • Stipendium pro cizince – na podporu studia cizinců na univerzitě.

Jedná se jen o stručný výtah základních informací ze Stipendijního řádu.

Návrh na přiznání mimořádného stipendia (čl.6 odst.2) pro studenty Bc. studia Návrh na přiznání mimořádného stipendia z rozpočtu ústavu (čl. 5) – Bc. studium Návrh výše mimořádného fakultního stipendia – Bc. studium Návrh na přiznání stipendia za tvůrčí výsledky Bc. studium Návrh na přiznání stipendia za tvůrčí činnost Bc. studium
Návrh na přiznání stipendia za tvůrčí činnost NMgr. studium Návrh na přiznání stipendia za tvůrčí výsledky NMgr. studium Návrh výše mimořádného fakultního stipendia – NMgr. studium Návrh na přiznání mimořádného stipendia z rozpočtu ústavu (čl. 5) – NMgr. studium Návrh na přiznání mimořádného stipendia (čl.6 odst.2) pro studenty NMgr. studia
NAŘÍZENÍ DĚKANA 2/2022 o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendií v akademickém roce 2021/2022 Stipendijní řád Mendelovy univerzity v Brně (znění účinné od 1.1.2021) Informace k sociálnímu stipendiu v akademickém roce 2021/2022 Vyhláška děkana o stanovení podmínek výplaty prospěchových stipendií Sdělení pro účely přiznání stipendia – vzor

Referát stipendií

Ing. Jacqueline Vochozková
Tajemnice fakulty
DAF AF, Zemědělská 1, 61300 Brno – budova C
– agenda stipendií pro studenty Bc. a NMgr. studijních programů
– agenda ubytovacích stipendií
Ing. Dagmar Zlatohlávková
Studijní referentka pro praxe NMgr. studia / referentka pro stipendia
Děkanát AF, budova C – přízemí
– agenda prospěchových stipendií
– agenda sociálních stipendií
Ing. Simona Viktorinová
Vedoucí studijního oddělení
Děkanát AF, budova C – přízemí
– agenda stipendií pro studenty Ph.D. studijních programů