Praktické informace

Při přípravě návrhu projektu je nezbytné, aby každý navrhovatel, či spolunavrhovatel, odevzdal vyplněný a podepsaný PLP, a to nejpozději týden před deadline projektové výzvy, pokud Projektové oddělení AF nestanoví jinak. Vyplnění tohoto formuláře je předpokladem pro podání projektu na MENDELU.

Za navrhovatele je nutno před odevzdáním zajistit tyto podpisy: 

 • č.  8 „Spoluúčast financována“ – pokud se bude na spolufinancování podílet AF, uvádí se zdroj lomeno číslo ústavu a podpisem stvrdí daný správce rozpočtu.  
 • č.  11 „Neuznatelné náklady“ (vždy!), kde kompetentní osoba (vedoucí ústavu nebo tajemnice fakulty) potvrzuje svým podpisem uvedený zdroj financování. Uvádí se opět ve tvaru zdroj lomeno číslo ústavu. 
 • Standartně bývá použit zdroj 1101/číslo ústavu (použití toho zdroje stvrzuje podpisem vedoucí ústavu) – podpis si zajistí navrhovatel. 
 • V případě financování z neveřejných zdrojů se uvádí zdroj 1508/299 (použití tohoto zdroje stvrzuje podpisem paní tajemnice) – podpis zajistí Projektové oddělení AF. 
 • V případě uvedení zdroje 1508/291 (použití tohoto zdroje stvrzuje podpisem paní tajemnice) – podpis zajistí Projektové oddělení AF.

Průvodní list lze podepsat fyzicky, ale i elektronicky (upřednostňujeme) a doručit příslušné projektové manažerce osobně, e-mailem nebo prostřednictvím interní pošty. Další postup bude zajištěn ze strany Projektového oddělení AF. 

 • Přikládá se k dokumentům vyžadujícím podpis statutárního zástupce univerzity.  
 • Nutno vyplnit kolonky: název pracoviště, kdo vyřizuje, vč. kontaktních údajů a věc: Žádost o podpis pana rektora např.: 
  • smlouvy o účasti/spolupráci na řešení projektu (podpis právního oddělení (pravni@mendelu.cz) → předání Projektovému oddělení AF),  
  • smlouvy o využití výsledků (podpis právního oddělení (pravni@mendelu.cz) → předání Projektovému oddělení AF), 
  • smlouvy o uplatnění certifikované metodiky/ověřené technologie (podpis právního oddělení (pravni@mendelu.cz) → předání Projektovému oddělení AF), 
  • Statement letter k projektu Erasmus+ (po vyplnění předat Projektovému oddělení AF), 
  • přehledu pracovních cest a rekapitulace mezd projektu (podpis EO (oddeleni-rozpoctu@mendelu.cz) → předání Projektovému oddělení AF), 
  • dokumentu „Project partner declaration“ (po vyplnění předat Projektovému oddělení AF), 
  • změnového listu k projektu (po vyplnění předat Projektovému oddělení AF), 
  • potvrzení Znalostní organizace o účasti na projektu (po vyplnění předat Projektovému oddělení AF), 
 • U dokumentů, kde je vyžadováno potvrzení ze strany Oddělení rozpočtu (EO), prosíme o uvádění SPP prvku/prvků. 
 • Podpis pana děkana na PLD bude zajištěn prostřednictvím Projektového oddělení AF. 
 • Nutno zaškrtnout, jestli je dokument určen k výhradnímu podpisu pana rektora. 
 • Na tomto dokumentu lze kombinovat elektronický podpis s fyzickým.  
 • Dokumenty určené k fyzickému podpisu pana rektora nutno na Projektové oddělení REK doručit v úterý do 14:00 (podpis bude zajištěn ve středu) nebo v pátek do 14:00 (podpis bude zajištěn v pondělí), a to prostřednictvím Projektového oddělení AF. 

Vzhledem k nutnosti dodržení postupu, získání podpisu statutárního zástupce univerzity, může trvat déle, proto odevzdávejte dané dokumenty Projektovému oddělení AF s dostatečným předstihem. Děkujeme! 😊 

Ekonomické zaměření
Právní zaměření

Všechny smlouvy (vyjma hlavních smluv se státními poskytovateli dotací jako TA ČR, GA ČR, MZe, MŠMT apod., případně dotací EU), musí před podpisem projít schválením Právního oddělení MENDELU. Kontrolu právních dokumentů si zajistí řešitelé na adrese pravni@mendelu.cz.  Pokud si nejste jisti, zda je smlouvu/dokument potřeba zaslat k právní kontrole, neváhejte se obrátit na Projektové oddělení AF. 

Vzory smluv je vždy nutno přizpůsobit danému projektu/poskytovateli, dle Všeobecných podmínek projektu.

Po přihlášení jako do UIS se zobrazí veškeré dokumenty sdílené Projektovým oddělením REK.

Ať už jste v roli koordinátora, nebo v roli partnera projektu, a potřebujete pomoci se zpracováním průběžných nebo závěrečných zpráv nebo vám přijde oznámení o zahájení kontroly ze strany poskytovatele, kontaktujte, prosím, Projektové oddělení AF. 

Veškeré další kroky budou projednávány ve spolupráci s dalšími součástmi univerzity, dle požadavků. 

Kontakty

Mgr. Dagmar Hegerová, Ph.D.
Vedoucí oddělení, projektová manažerka
Děkanát AF, budova C – přízemí
Evropské projekty, IGA AF
(zastupující u agendy mezinárodních projektů)
Ing. Anna Jánová, Ph.D.
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Mezinárodní projekty, mobilitní projekty pro výzkumníky a akademiky
(zastupující u agendy národních projektů)
Ing. Sylvie Ondrušíková
Projektová manažerka – junior
Děkanát AF, budova C – přízemí
Národní projekty, výroční zprávy
(zastupující u agendy IGA AF)