Soutěž 2019 s termínem realizace 1. 1.–31. 12. 2020

 

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platným nařízením rektora č. 17/2018 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 14. 6. 2019 – předkládání návrhů projektů na formuláři (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 15. 6.–31. 7. 2019 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 1.–30. 8. 2019 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání rektorce.
 • Do 31. 8. 2019 – předání výsledků fakultní soutěže rektorce prostřednictvím Oddělení strategie a analýz.

Stručný výtah z pravidel soutěže: 

 • Minimální počet projektů v soutěži – 4.
 • Tematické okruhy pro soutěž jsou:
  • Podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů na úrovni předmětů/kurzů;
  • Tvůrčí práce studentů směřující k inovaci vzdělávací činnosti.
 • Projekty musí být zaměřeny na podporu pedagogické činnosti; projekty zaměřené na výzkum a vývoj budou ze soutěže vyřazeny.
 • V projektech nelze žádat o investiční prostředky.
 • Inovovat nelze předměty, které již byly inovovány z jiných projektových výzev (OP VK, OP VVV apod.).
 • Minimální výše alokované částky na jeden vítězný projekt musí činit nejméně 88,2 tis. Kč.
 • Pro řešitele projektů vyplývá z příslušného Vyhlášení ministerstva povinnost, která se týká oficiálního vyhodnocení projektů Institucionálního plánu vždy za daný rok formou obhajob (podobně jako u vyhodnocení projektů CRP).

Související dokumenty: Vyhlášení institucionálního programu pro veřejné vysoké školy pro roky 2019-2020 (MŠMT); Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol pro období 2016─2020, prioritní cíl 8 Podpora a inovace vzdělávací činnosti (MENDELU); Plán realizace strategického záměru MENDELU pro rok 2019 (MENDELU); Dlouhodobý záměr AF MENDELU pro období 2016-2020 (AF MENDELU); Plán realizace strategického záměru Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2019 (AF MENDELU).

Seznam projektů přijatých do soutěže

Výsledky vnitřní soutěže na projekty kategorie B Institucionálního plánu Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2020


Soutěž 2017 s termínem realizace 1. 1.–31. 12. 2018

 

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora (RR) č. 9/2015dodatkem č. 1 ,17/201518/2015dodatkem č. 1 k RR 18/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 9. 6. 2017 – předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 10. 6.–31. 7. 2017 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 1.–30. 8. 2017 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2017 – předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. strategie a kvality (OSK)
 • Do 31. 10. 2017 – zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže


Soutěž 2016 s termínem realizace 1. 1.–31. 12. 2017

 

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora (RR) č. 9/2015dodatkem č. 1 ,17/201518/2015dodatkem č. 1 k RR 18/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 31. 5. 2016 – předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Mgr. Patriku Vackovi).
 • 1. 6.–29. 7. 2016 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 30. 7.–30. 8. 2016 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2016 – předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. koncepce, rozvoje a IT (OKRIT).
 • Do 31. 10. 2016 – zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže


Soutěž 2015 s termínem realizace 1. 1.–31. 12. 2016

 

Děkan Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně v souladu s platnými rozhodnutími rektora č. 9/2015, 17/201518/2015 vyzývá k zapojení se do vnitřní soutěže projektů kategorie B do IP MENDELU podle následujícího harmonogramu:

 • Do 30. 6. 2015 – předkládání návrhů projektů na formuláři, který je přílohou č. 1 rozhodnutí rektora č. 9/2015 ze dne 17. 3. 2015 (oskenované s podpisem na e-mail  cerkal@mendelu.cz, 2x vytištěné a podepsané na děkanát AF Ing. Dagmar Zlatohlávkové).
 • 1. 7.–15. 8. 2015 – hodnocení projektů dvěma nezávislými oponenty.
 • 16.  8.–30. 8. 2015 – vyhodnocení soutěže na fakultní úrovni a zpracování výsledků za fakultu pro předání panu rektorovi.
 • Do 31. 8. 2015 – předání výsledků fakultní soutěže rektorovi prostřednictvím Odd. koncepce, rozvoje a IT (OKRIT).
 • Do 31. 10. 2015 – zveřejnění IP MENDELU na úřední desce MENDELU.

Seznam projektů přijatých do soutěže

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí