E-zápis do studia do LS, ak. rok 2023/2024

Nevíš si rady? Podívej se na návod!

Celou prezentaci o funkcích Univerzitního informačního systému najdeš pod tímto odkazem.

 • Zapsat si můžeš kterýkoli předmět, u kterého splňuješ podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.), a to i z nabídky předmětů celé univerzity.
 • Teprve okamžikem zápisu získáváš právo a povinnost předmět studovat.
 • V tomto období lze předměty nadále dozapisovat nebo rušit ze zápisu. Po provedení e-zápisu pak musíš každou změnu potvrdit.
 • K postupu do druhého semestru studia musí student získat v prvním semestru studia v příslušném studijním programu alespoň 15 kreditů.
 • Do každého dalšího období studia musí mít student zapsán předmět za minimálně 1 kredit (mimo sport).
 • K postupu do dalšího semestru musí student získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry.
 • Studenti, kteří provedli zápis do dalšího semestru, si zkontrolují všechny předměty a rozvrhové akce svého studijního plánu v UIS.
 • Po zveřejnění rozvrhů si zapiš předměty v UIS a zvol výuku, tím si volíš individuální rozvrh přednášek a cvičení.
 • Volbu proveď podle uvážení dle volných kapacit a poznámek u cvičení daných předmětů. Poté si musíš potvrdit zápisové změny! A vytvoříš si svůj Osobní rozvrh. 
 • Bez zadání tohoto kompletního osobního rozvrhu (volba přednášek a cvičení) a potvrzení zápisových změn tě nemůže vyučující evidovat do cvičení a udělit ti na konci semestru zápočet a zkoušku.
 • Podej si příslušnou žádost v aplikaci Kontaktní centrum v UIS, případně neváhej oslovit v období e-zápisů příslušnou studijní referentku daného programu/specializace a řešit vzniklou situaci.
 • Žádosti:
 • Žádost o další zápis předmětu 
  • Pokud student nesplnil podruhé zapsaný předmět v ZS 2022/2023 a chce jej studovat znovu, musí si podat žádost o zrušení druhého zápisu tohoto předmětu (tj. umožnění třetího zápisu předmětu) v Kontaktním centru v UIS nejpozději do 9. 2. 2024.
  • Student použije žádost 032_Z_Žádost o zrušení zápisu předmětu. Tuto žádost stačí poslat v Kontaktním centru elektronicky. O žádosti rozhodne děkan fakulty.
  • Do žádosti student uvede počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva studované semestry.
  • Jestliže nebude žádost v Kontaktním centru podána do uvedeného termínu, bude studium následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu budou automaticky zamítány.
 • Prohlášení o zanechání studia
  • Pokud student nesplnil stanovený počet postupových kreditů (tj. alespoň 40 za poslední dva semestry nebo 15 kreditů do druhého semestru), podá Prohlášení o ukončení studia přes Kontaktní centrum do 9. 2. 2024.
  • Student použije formulář 010_O_Prohlášení o zanechání studia. Prohlášení bude podáno v Kontaktním centru elektronicky. Po elektronickém podání je nutno žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní.
 • Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru
  • V odůvodněných a doložitelných případech může student podat žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez dosažení požadovaného počtu postupových kreditů v Kontaktním centru do 9. 2. 2024.
  • Student použije žádost 031_Z_Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů nebo žádost 030_Z_Žádost o mimořádný zápis do druhého semestru bez získaných 15 kreditů. Tuto žádost stačí poslat v Kontaktním centru elektronicky. O žádosti rozhodne děkan fakulty.
  • Do žádosti student dopíše počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva studované semestry nebo za první semestr.
  • Jestliže nebude žádost v Kontaktním centru podána do uvedeného termínu, bude studium následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu budou automaticky zamítány.
 • Podej si žádost, která se ti ukáže u daného předmětu v UIS → Portál studenta → Registrace, zápisy a změny po zápisech v Zápisovém archu předmětů.
 • Žádost směřuje přímo garantovi předmětu, který nesrovnalost vyřeší.
 • Pokud jsi však předmět registrován neměl – například jej opakuješ – pak nemáš automaticky nárok na kapacitu v předmětu, proto registrace nepodceňuj.
 • Studenti se mohou prostřednictvím e-mailu obracet na garanta daného předmětu nejpozději do 14. 2. 2024.
 • Žádost o vypsání konzultační formy výuky pak musí garant předmětu podat v Kontaktním centru v UIS (žádost 903_Z) do 16. 2. 2024. Žádost podléhá procesu schválení příslušným studijním proděkanem.
 • Zápis předmětu, který je vypsán v konzultační formě, je možné pouze s uděleným zápočtem z tohoto předmětu z minulého studijního období.

Volitelné předměty, na které se zaregistruje či zapíše méně než 10 studentů, mohou být zrušeny a místo nich si může student zapsat jiný volitelný předmět s volnou kapacitou. Poukázky za ně budou studentům vráceny.

V nabídce na dané období jsou i volitelné sporty zajišťované univerzitně na CSA MENDELU. Tyto předměty mají uvedena cvičení v UIS a jsou provozována převážně v hale na Tauferových kolejích.

Na co nezapomenout?

Pokud ti v zápisu svítí nějaký předmět červeně, je potřeba jej odebrat, potvrdit si e-zápis, až poté si daný předmět přidat. Na vyřešení problému (malá kapacita, překrývání předmětů, žádost o konzultační formu apod.) pak máš čas do konce pozápisových změn.

Kolik kreditů musím za celé studium dosáhnout?

 • Podmínkou pro absolvování studia, vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, je splnění min. 180 kreditů pro bakalářské a 120 kreditů pro magisterské programy a absolvování všech povinných a předepsaného počtu povinně volitelných předmětů pro daný program/specializaci.

Kreditová hodnota předmětů s překrývajícím se obsahem?

 • Dle Studijního a zkušebního řádu nelze do kreditové hodnoty studia započítávat kredity za předměty s překrývajícím se nebo velmi podobným obsahem. Takové předměty si student již nesmí zapsat, resp. porušuje řád. Při nejasnostech se obrať na proděkany pro vzdělávací činnost.

Povinností studenta je zkontrolovat a potvrdit osobní údaje v UIS → Portál studenta →Kontrola osobních údajů.