Co, kdy, kde, proč a jak?

Office365

 • Login: váš login do UIS@mendelu.cz (příklad xnovak@mendelu.cz)
 • Heslo: stejné jako do UIS

 • Průběh studia je vymezen právy a povinnostmi studenta, které určuje Studijní a zkušební řád Mendelovy univerzity v Brně
 • Stanovuje přesná pravidla pro všechny typy studijních programů uskutečňovaných fakultami a celoškolskými pracovišti MENDELU.
 • V případě potíží spojenými se studiem najdeš pomoc u studijních referentek nebo se můžeš obrátit na studentské zástupce ve fakultním nebo univerzitním senátu. Buď ti přímo sami pomohou nebo zprostředkují kontakt s osobou, která ti dokáže poradit nejlépe.
 • Akademický rok trvá 12 měsíců a je rozdělen na dva semestry – zimní a letní.
 • Semestr se skládá z období výuky, zkoušek, prázdnin a odborných praxí a exkurzí. Přesné časové rozvržení těchto období je dáno harmonogramem.
 • Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, které bývá v zimním semestru kratší, a proto doporučujeme, abys zvládl včas zápočty a nechal si dostatek času na samotné zkoušky.
 • Nenechávej všechno na poslední chvíli, protože by se mohlo stát, že poslední termíny budou plně obsazené a ty se už na zkoušku nedostaneš nebo nebudeš mít dostatek času se pořádně připravit. V takových případech se může stát, že budeš nucen předmět opakovat v některém z dalších semestrů.
 • Je spousta studentů, kteří neúspěšně ukončili studium ve třetím ročníku jen proto, že neměli absolvovaný předmět z prvního ročníku. Každý předmět je možno studovat dvakrát, výjimečně třikrát, a to pouze na základě žádosti děkanovi fakulty. Počet těchto žádostí je ale omezen pouze na dvě za studium.

 • Zapomeň na středoškolské hodnocení tvých znalostí. Na univerzitě se hodnotí úspěšnost slovním hodnocením, ale i bodováním v podobě kreditů.
 • Kredity se získávají za absolvování předmětů ze studijního plánu.
 • Je velice důležité si jejich stav hlídat, nedostatečný počet za dané období by mohl vést až k ukončení tvého studia.
 • Podle počtu kreditů přidělených k jednotlivým předmětům se dá také odhadnout jejich obtížnost, což ti může usnadnit rozhodování při volbě volitelných předmětů.

 • Před začátkem každého semestru se provádějí elektronické registrace, které slouží jako žádost o zápis předmětu (Portál studenta – registrace).
 • Období registrací je shodné pro celou univerzitu a je stanoveno harmonogramem.
 • Důležité je registrovat si jak povinné, tak zejména volitelné předměty, které doplňují kredity do předepsané sumy za studium.
 • Volitelné předměty však vybírej opatrně. Problém se nemusí skrývat jen v nedostatku kreditů na konci semestru, ale také v přílišném nadšení, kdy si zapíšeš hned několik volitelných předmětů, které mohou být mnohem obtížnější, než se zdají, a které pak nezvládneš úspěšně ukončit.
 • To, že je předmět volitelný, tě však neomlouvá. Když sis ho jednou zapsal, musíš ho také vystudovat. Týká se to i zapisování sportovních aktivit a kurzů.
 • V současné době se uskutečňuje registrace elektronickou formou. Upozorňujeme, že po nezdařené nebo neprovedené registraci či zápisu se těžko budeš dovolávat nápravy.
 • A nezapomeň! Registrace jsou povinné.

 • Po registracích následuje období zápisu, které probíhá opět elektronicky, přičemž tím ukončíš možnost volně přidávat nebo měnit předměty.
 • Pokud bys objevil problém, máš ještě poslední možnost si nechat přidat nebo odebrat předměty na studijním oddělení v Období změn po zápisech, které trvá dva týdny.
 • Doporučujeme, aby každý student v optimálním časovém intervalu sledoval osobní administrativu, kde jsou vždy v úvodní části uvedeny novinky, které se zpravidla týkají studia.
 • Pravidelně si také čti nové zprávy či dokumenty, které se nacházejí v poštovní schránce UIS. 
 • Pokud disponuješ jinou e-mailovou adresou, kterou upřednostňuješ, doporučujeme nastavit si přeposílání pošty.
 • Pokud nebude student v termínu řádně zapsán dle Studijního a zkušebního řádu může mu hrozit vyloučení.
 • V e-indexu můžeš sledovat hodnocení svých znalostí a sledovat svůj postup ke státnicím.
 • Můžeš do něj kdykoli nahlédnout pomocí Portálu studenta na svém účtu v UIS.

 • Imatrikulace je ceremoniál, při němž je student poprvé zapsaný do fakultní matriky (imatrikulovaný) a slibuje, že bude plnit studijní povinnosti při respektování morálního závazku vůči škole, jejímu řádu a rozhodnutí akademických funkcionářů a že bude akademickou obec ve studiu i v osobním životě reprezentovat.
 • První část se koná v aule v budově A. Pro tuto příležitost je nutné společenské oblečení.
 • Dostavíš-li se v průběhu června nebo července k zápisu na vysokou školu, automaticky jsi veden jako student a ubíhá ti doba bezplatného bakalářského studia (3 + 1 rok) daná zákonem.
 • Pokud délka tvého studia překročí uvedenou dobu, začneš platit poplatek (školné, základ stanoven MŠMT) za delší dobu studia.
 • V případě, že budeš například přijat na druhou vysokou školu a rozhodneš se studovat tam, zapíšeš se na ni a neukončíš již probíhající studium na své první vysoké škole, běží ti odpočet současně.
 • Znamená to, že na první vysoké škole to může dojít až do situace, že budeš vyloučen ze studia, které ani neabsolvuješ, a to až v únoru dalšího roku – po ukončení zkouškového období z důvodu nesplnění požadavků pro zápis do dalšího semestru.
 • Uvedená situace ale způsobí, že se ti doba byť nerealizovaného studia započítá do celkové délky studia a budeš platit školné dříve.
 • Proto je dobré vždy kontaktovat studijní oddělení na fakultě, kde chceš studia zanechat, a studium ukončit.