E-zápis do studia do LS, ak. rok 2022/2023

Nevíš si rady? Podívej se na návod!

Celou prezentaci o funkcích Univerzitního informačního systému najdeš pod tímto odkazem.

 • Zapsat si můžeš kterýkoli předmět, u kterého splňuješ podmínky pro zápis (kapacita, prerekvizity atd.), a to i z nabídky předmětů celé univerzity.
 • Teprve okamžikem zápisu získáváš právo a povinnost předmět studovat.
 • V tomto období lze předměty nadále dozapisovat nebo rušit ze zápisu. Po provedení e-zápisu pak musíš každou změnu potvrdit.
 • K postupu do druhého semestru studia musí student získat v prvním semestru studia v příslušném studijním programu alespoň 12 kreditů.
 • Do každého dalšího období studia musí mít student zapsán předmět za minimálně 1 kredit.
 • K postupu do dalšího semestru musí student získat minimálně 40 kreditů v součtu za poslední dva studované semestry.
 • Studenti, kteří byli zapsáni do dalšího semestru, si zkontrolují všechny předměty a rozvrhové akce svého studijního plánu v UIS.
 • Po zveřejnění rozvrhů si zapiš předměty v UIS a zvol výuku, tím si volíš individuální rozvrh přednášek a cvičení.
 • Volbu proveď podle uvážení dle volných kapacit a poznámek u cvičení daných předmětů. Poté si musíš potvrdit zápisové změny! A vytvoříš si svůj Osobní rozvrh. 
 • Bez zadání tohoto kompletního osobního rozvrhu (volba přednášek a cvičení) a potvrzení zápisových změn tě nemůže vyučující evidovat do cvičení a udělit ti na konci semestru zápočet a zkoušku.
 • Podej si příslušnou žádost v aplikaci Kontaktní centrum v UIS, případně neváhej oslovit v období e-zápisů příslušnou studijní referentku daného programu/specializace a řešit vzniklou situaci.
 • Žádosti:
 • Žádost o další zápis předmětu 
  • Pokud student nesplnil podruhé zapsaný předmět v ZS 2022/2023 a chce jej studovat znovu, musí si podat žádost o zrušení druhého zápisu tohoto předmětu (tj. umožnění třetího zápisu předmětu) v Kontaktním centru v UIS nejpozději do 3. 2. 2023.
  • Student použije žádost 032_Z_Žádost o zrušení zápisu předmětu. Tuto žádost stačí poslat v Kontaktním centru elektronicky. O žádosti rozhodne děkan fakulty.
  • Do žádosti student uvede počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva studované semestry.
  • Jestliže nebude žádost v Kontaktním centru podána do uvedeného termínu, bude studium následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu budou automaticky zamítány.
 • Prohlášení o zanechání studia
  • Pokud student nesplnil stanovený počet postupových kreditů (tj. alespoň 40 za poslední dva semestry nebo 12 kreditů do druhého semestru), podá oznámení o ukončení studia přes Kontaktní centrum do 3. 2. 2023.
  • Student použije formulář 010_O_Prohlášení o zanechání studia. Prohlášení bude podáno v Kontaktním centru elektronicky. Po elektronickém podání je nutno žádost vytisknout, podepsat a doručit na studijní oddělení do 7 kalendářních dní.
 • Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru
  • V odůvodněných a doložitelných případech může student podat žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez dosažení požadovaného počtu postupových kreditů v Kontaktním centru do 3. 2. 2023.
  • Student použije žádost 031_Z_Žádost o mimořádný zápis do dalšího semestru bez získaných 40 kreditů nebo žádost 030_Z_Žádost o mimořádný zápis do druhého semestru bez získaných 12 kreditů. Tuto žádost stačí poslat v Kontaktním centru elektronicky. O žádosti rozhodne děkan fakulty.
  • Do žádosti student dopíše počet získaných kreditů za celé studium a za poslední dva studované semestry nebo za první semestr.
  • Jestliže nebude žádost v Kontaktním centru podána do uvedeného termínu, bude studium následně ukončeno! Žádosti podané po tomto termínu budou automaticky zamítány.
 • Podej si žádost, která se ti ukáže u daného předmětu v UIS → Portál studenta → Registrace, zápisy a změny po zápisech v Zápisovém archu předmětů.
 • Žádost směřuje přímo garantovi předmětu, který nesrovnalost vyřeší.
 • Pokud jsi však předmět registrován neměl – například jej opakuješ – pak nemáš automaticky nárok na kapacitu v předmětu, proto registrace nepodceňuj.
 • Studenti se mohou prostřednictvím e-mailu obracet na garanta daného předmětu nejpozději v období e-zápisu.
 • Žádost o vypsání konzultační formy výuky pak musí garant předmětu poslat výhradně přes Kontaktní centrum systémovému integrátorovi fakulty Martinu Prokešovi do 10. 2. 2023. Žádost podléhá procesu schválení příslušným studijním proděkanem. Upozorňujeme, pokud žádost pošle přes Kontaktní centrum student, bude mu zamítnuta.
 • Upozorňujeme, že tady je nutné mít zápočet již z neúspěšně absolvovaného předmětu z minulého období.

Volitelné předměty, na které se zaregistruje či zapíše méně než 10 studentů, mohou být zrušeny a místo nich si může student zapsat jiný volitelný předmět s volnou kapacitou. Poukázky za ně budou studentům vráceny.

V nabídce LS jsou i volitelné sporty zajišťované univerzitně na CSA MENDELU. Tyto předměty mají uvedena cvičení v UIS a jsou provozována převážně v hale na Tauferových kolejích.

Na co nezapomenout?

Pokud ti v zápisu svítí nějaký předmět červeně, je potřeba jej odebrat, potvrdit si e-zápis, až poté si daný předmět přidat. Na vyřešení problému (malá kapacita, překrývání předmětů, žádost o konzultační formu apod.) pak máš čas do konce pozápisových změn.

Kolik kreditů musím za celé studium dosáhnout?

 • Podmínkou pro absolvování studia, vyplývající ze Studijního a zkušebního řádu, je splnění min. 180 kreditů pro bakalářské a 120 kreditů pro magisterské programy a absolvování všech povinných a předepsaného počtu povinně volitelných předmětů pro daný program/specializaci.

Kreditová hodnota předmětů s překrývajícím se obsahem?

 • Dle Studijního a zkušebního řádu nelze do kreditové hodnoty studia započítávat kredity za předměty s překrývajícím se nebo velmi podobným obsahem. Takové předměty si student již nesmí zapsat, resp. porušuje řád. Při nejasnostech se obrať na proděkany pro vzdělávací činnost.

Povinností studenta je zkontrolovat a potvrdit osobní údaje v UIS → Portál studenta →Kontrola osobních údajů.