Zastavení výuky na MENDELU / Aktuální informace pro studenty AF MENDELU

19. 3. 2020
Pro studenty je vyhlášeno samostudium. Opatření jsou platná do odvolání.

Sledujte průběžně stránky http://mendelu.cz/koronavirus

28. 4. 2020

Email děkana doc. Ing. Pavla Ryanta, Ph.D. všem studentům AF ze dne 27. 4. 2020:

Vážení studenti,

jistě jste zaznamenali, že od dnešního dne je usnesením vlády ČR (https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/uv200423-0455-converted.pdf) dána vysokým školám možnost otevřít své brány studentům všech ročníků v omezeném režimu. Vstup je možný zejména z důvodu individuální návštěvy knihovny a studovny za účelem vyzvednutí nebo odevzdání studijní literatury, za účelem konzultací nebo zkoušení za přítomnosti nejvýše 5 osob, laboratorní, experimentální nebo umělecké práce zejména pro realizaci závěrečných prací za přítomnosti nejvýše 5 osob a praktické výuky a praxe. Před vstupem do areálu univerzity je nutné podepsat písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění v předchozích dvou týdnech.

     Tento semestr na Agronomické fakultě dokončíme dle upraveného harmonogramu, který byl zveřejněn minulý týden (https://af.mendelu.cz/30926-harmonogram-vyuky).

     Výuka v semestru bude pokračovat distanční formou a doporučená forma ověření výstupu z učení u jednotlivých předmětů je rovněž distanční (odevzdávárny a eTesty v UIS, ústní zkouška v MS Teams apod.). Prezenční forma zkoušení je, po domluvě vyučujícího a studentů a při dodržení výše uvedených omezení, také možná.

     Hygienická opatření směřující k zabránění šíření nákazy Covid-19 platí samozřejmě i nadále.

doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. – děkan

 

17. 3. 2020

Aktuální informace pro studenty AF MENDELU
Výuka probíhá do odvolání distanční formou. Studenti i v tomto režimu musí ke studiu přistupovat odpovědně tj. účastnit se on-line výuky, řešit a odevzdávat korespondenčně zadané úkoly a průběžně se připravovat na zkoušky. V posledních týdnech výuky bude řešena situace specifických požadavků předmětů např. organizací blokové výuky (cvičení) apod.


Zkouškové období platí dle harmonogramu akademického roku AF. Teprve, pokud by platnost opatření proti šíření onemocnění COVID-19 (dále jen opatření) přesáhla až do posledních dvou týdnů rozvrhované výuky nebo zkouškového období, budou případně stanoveny nové termíny zkouškového období tak, aby délka zkouškového období nebyla zkrácena.


Dokončení závěrečných prací je třeba věnovat maximální úsilí. Potřebám studentů posledních ročníků se přizpůsobila také knihovna MENDELU. Pokud ani tak nebude možné naplnit zadání práce, je možno v odůvodněných případech požádat o úpravu zadání práce. Jako vstřícný krok pro studenty AF byl termín vložení závěrečné práce do UIS posunut na 30. dubna 2020. Tištěné verze diplomové práce musí být odevzdány na ústavy nejpozději 13. května 2020 a bakalářské práce nejpozději do 20. května 2020.


U státních závěrečných zkoušek zůstávají v platnosti termíny dle harmonogramu akademického roku AF, tzn. navazující magisterské SZZ: 1.-4. června 2020, bakalářské SZZ: 8.-11. června 2020.


Povinné praxe – termín pro dodání smlouvy vyplněné studentem a podepsané pracovištěm referentce se prodlužuje do 15. května 2020. Pokud by praxe z důvodu opatření nemohla být vykonána, bude se hledat jiná forma realizace tohoto předmětu.


Výuka v doktorských studijních programech byla rovněž převedena na distanční formu. Individuální vědecká práce, realizace experimentů apod. nebyla opatřením dotčena.


Služby knihovny v době opatření jsou uvedeny na http://uvis.mendelu.cz/icuk-aktuality. Jedná se především o vypůjčení nezbytné literatury a dodání PDF článků studentům zpracovávajících závěrečné práce. Knihovna nabízí pomoc při vyhledávání potřebné literatury, při tvorbě citací apod. Došlo rovněž k prodloužení výpůjční doby u již půjčených dokumentů. Je umožněn i přístup studentům k e-knihám z platformy Flexibooks, do databáze Emerald a Národní knihovny ČR.


Studijnímu oddělení byly zrušeny úřední hodiny. Toto oddělení pracuje a poskytuje služby studentům s využitím e-mailové komunikace a telefonicky.


Studentům je doporučeno sledovat web http://mendelu.cz/koronavirus


V Brně 17. března 2020
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
děkan AF MENDELU

 

Distanční výuka se nově týká i doktorandů

11.3. 2020 

Rektorka Mendelovy univerzity v Brně Danuše Nerudová 11. března upravila svoje nařízení z minulého týdne, které se týká snahy zabránit případnému šíření nového typu koronaviru. Přechod kontaktní výuky na distanční se nově týká i doktorandů. Veškerá opatření z minulého týdne jsou nově platná na dobu neurčitou, původně to bylo do 15. března.

Nové nařízení najdete zde.

 

2. 3. 2020

Vážení kolegové, milí studenti,
v souvislosti s koronavirem, který se v několika individuálních případech objevil i v České republice, jsem rozhodla z preventivních důvodů od 3. do 15. března o zastavení kontaktní výuky v areálu školy (Brně, Lednici, na školních podnicích) a přecházíme na distanční formu. Ta se týká studentů bakalářských a navazujících magisterských programů v prezenční i kombinované formě. Způsob realizace výuky stanoví jednotliví vyučující. Zápočtový týden bude využit pro realizaci výuky. Prosím studenty, aby výrazným způsobem omezili vstup do areálu školy. Opatření se týká i hromadných exkurzí, praxí apod. platí dva týdny s možným prodloužením dle dalšího vývoje (individuální praxe se řídí postupy daného podniku). Od úterý bude uzavřená i studentská menza, knihovna, studovny, studijní oddělení a počítačové učebny. Současně z preventivních důvodů až do odvolání zakazuji od příštího týdne všechny hromadné akce v areálu školy. Pro zaměstnance platí opatření z minulých dní. Doporučuji, aby nejezdili do oblastí nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace). Současně pokračuje zákaz zvaní hostů z oblastí nákazy. V případě první potvrzené nákazy koronavirem v Jihomoravském kraji přejdou akademici univerzity do režimu home office, proto prosím sledujte aktuální vývoj a informace, které průběžně zveřejňuje zejména Ministerstvo zdravotnictví ČR, Státní zdravotní ústav a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje.

Danuše Nerudová
Rektorka

 

PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ PRO ZABRÁNĚNÍ ŠÍŘENÍ KORONAVIRU (2019 – NCOV)

opatření rektorky MENDELU Prof. Ing. Danuše Nerudové, Ph.D. ze dne 28.2. 2020

 

Na základě informací Ministerstva zdravotnictví ČR (https://www.lkcr.cz/doc/cms_library/priloha-co-delat-coronavir-101087.pdf), Státního zdravotního ústavu a Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje vydávám tato opatření:

1) Zaměstnanci a studenti MENDELU s cestovatelskou anamnézou:

Pokud jste přicestovali v posledních 14 dnech z oblasti nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace), či jste přestupovali na velkých asijských mezinárodních letištích, a nemáte příznaky choroby, zůstaňte po maximální inkubační dobu, tj. 14 dnů od odletu z oblasti nákazy pokud možno doma, minimalizujte kontakt s ostatními lidmi a zvláště dbejte na hygienu (více zde ( http://www.mzcr.cz/dokumenty/koronavirus-2019-ncov-informace-pro-obcany_18432_4122_1.html )).

Zaměstnancům MENDELU bude umožněna práce z domu tzv. home-office, studenti budou omluveni z výuky dle pokynů děkanů fakult.

Pokud jste přicestovali z oblasti nákazy novým koronavirem a projevují se u vás symptomy choroby (horečka, kašel, dušnost), kontaktujte Kliniku infekčních chorob FN Brno (https://www.fnbrno.cz/klinika-infekcnich-chorob/k1460), tel. 532 232 265 (ambulance /2269) a postupujte dle jejich pokynů.

Z preventivních důvodů se nedoporučují mobility do Asie a do oblastí nákazy novým koronavirem (dle aktuální epidemiologické situace).

2) Hosté a přijíždějící studenti na MENDELU z oblastí nákazy novým koronavirem:

Přijíždějící hosté a studenti z oblastí nákazy novým koronavirem by měli dbát preventivních opatření platných pro zaměstnance a studenty MENDELU.

Za předání informace o nutnosti dodržení karanténní doby je zodpovědná osoba, která je pozvala nebo administruje jejich pobyt.

Zakazuji zvaní hostů z oblastí nákazy novým koronavirem a doporučuji mobility z těchto zemí odložit.

3) Studenti a zaměstnanci v oblastech nákazy novým koronavirem:

 

Studenti a zaměstnanci MENDELU vyskytujícím se aktuálně na zahraničních pobytech oblastech nákazy novým koronavirem  by měli sledovat  informace, rady a doporučení, jež jsou průběžně aktualizovány a doplňovány na stránkách Světové zdravotnické organizace (https://www.who.int/health-topics/coronavirus), Centra pro kontrolu a prevenci nemocí (http://www.szu.cz/tema/prevence/koronavirus-2019-ncov-aktualni-data) a Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-pro-obcany-v-souvislosti-s-aktualnim-vyskytem-cinskeho-koronaviru-2019_18415_1.html).

Všem studentům i zaměstnancům bude umožněno ukončení mobility z důvodu vyšší moci v případě propuknutí epidemie v místě jejich studijního/pracovního pobytu. V uznatelných případech lze uplatnit cestovní pojištění MENDELU (http://www.omvi.mendelu.cz/pojisteni/28685-zamestnanci) na náhradu případných škod (nevztahuje se na cesty realizované s vědomím rizika).

Aktuální informace naleznete na webu OMVI. (http://www.omvi.mendelu.cz/31765-koronavirus)

 _ _ _

Děkan Agronomické fakulty doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D. ve spolupráci se zahraničním oddělením již před začátkem semestru vydal pokyn ke kontaktování všech zaměstnanců a studentů, kteří se vraceli z postižených oblastí, aby zůstali v místě svého „domácího“ pobytu a nedocházeli na akademickou půdu MENDELU po dobu 14 dní. Zaměstnancům je umožněn home-office, studentům bude neúčast omluvena.

 

 

Foto: pixabay.com

Více aktualit

Všechny aktuality