Registrace na ZS, ak. rok 2024/2025

 • 24. 5. až 9. 6. 2024.
 • UIS → viz Portál studenta.
 • Web → viz harmonogram akademického roku.
 • Upozorňujeme, že registrace jsou dle studijního a zkušebního řádu povinnou aktivitou studenta. V případě, že během registrací ani jednou nevstoupíš do příslušné aplikace v UIS a nezkontroluješ seznam registrovaných předmětů, bude při výpočtu času zápisu do ZS 2024/2025 aplikována penalizace ve výši 150 bodů, která posune čas zápisu až o 24 hodin!
 • V období registrace projevuješ zájem o studium povinně volitelných a volitelných předmětů v následujícím období.
 • Tvoje registrace slouží jako podklad pro tvorbu rozvrhu a rezervace místa k zápisu do daného předmětu. Pokud si předmět zaregistruješ, získáváš právo jej studovat.
 • Registrace povinných předmětů daného programu a specializace je připravena podle doporučeného studijního plánu. Povinné předměty se v registraci zobrazí až po vstupu do aplikace Registrace v UIS.
 • Pořadí v registracích u povinných předmětů je stanoveno abecedně a registrují se automaticky.
 • U povinně volitelných a volitelných předmětů se pořadí určuje podle toho, kolikátý si předmět zaregistruješ.
 • Příčinou může být prerekvizita předmětu, tj. předmět lze studovat v návaznosti na předmět jiný. Informace o prerekvizitách najdeš v sylabu předmětu. Pokud takovou potřebnou prerekvizitu zjistíš a tuto podmínku nesplňuješ, lze v sekci registrací zaslat žádost přímo garantovi předmětu o výjimku a registraci daného předmětu.
 • Poukázky slouží k omezení počtu předmětů, které si student může během svého studia zaregistrovat. Toto omezení má zpřesnit plánování výuky a rozvrhů pro další období.
 • Pozor na nedostatek registračních poukázek ponechaných pro další období. Jejich počet je odvozen od délky studia a představuje 1,2 násobek nutného počtu kreditů. Nedostatek poukázek může v dalších obdobích studentovi bránit v provedení registrace a případně znamenat i konec jeho studia.
 • Upozorňujeme, že registrační poukázky se odečítají také uznáváním předmětů a předregistrací povinného plánu studia integrátorem. Neodečítají se při opakovaném zápisu nesplněného předmětu.
 • Aktuální výši svých registračních poukázek můžeš nalézt v aplikaci Informace o mém studiu.

Registrace předmětů do ZS 2024/2025

Před termínem registrací bude provedeno rozpočítání individuálních startů registrací předmětů do ZS 2024/2025. Starty jednotlivých akcí si můžete prohlédnout v aplikaci registrace a zápisy v portálu studenta.

Pro výpočet počtu „preferenčních bodů“ studenta pro registrace byla použita funkce

−30 · p + k + 20 · e + n,

kde:

 • p představuje studijní průměr studenta za celé studium (v případě navazujících studentů bez odstudovaných předmětů je uvažován průměr za bakalářské studium, v případě studentů bakalářského studia bez odstudovaných předmětů pak průměr 3,00),
 • k představuje počet dosud získaných kreditů (vyjadřuje postup studenta studiem),
 • e umožňuje zvýhodnit studenty vyplňující alespoň ze 75 % evaluace předmětů: e = 1 pro vyplňující, e = 0 pro ostatní (funkce je chápána jako znevýhodnění těch, co nevyplní evaluace, tedy pokud student neměl možnost evaluace vyplnit – 1. ročník bakalářského studia, student po studijním pobytu – je uvažováno e = 1, pro navazující studium je posuzováno vyplnění evaluací za poslední semestr bakalářského studia),
 • n představuje zvýhodnění navazujícího stupně studia (n = 80 pro navazující studenty; parametr má za úkol zvýhodnit navazující studenty vzhledem k celkově kratšímu studiu a také vzhledem k vyššímu „služebnímu stáří“ na univerzitě).

Uvedené preferenční body jsou poté použity ke stanovení individuálního času startu registrací pro studenta, přičemž student s více preferenčními body má start dříve. Individuální start je zaokrouhlen na celé čtvrthodiny (pro účely zjednodušení) a je každému studentovi spočítán pro každou fakultu (přístup do jednotlivých katalogů), přičemž starty na jednotlivých fakultách jsou mírně posunuty v rámci jednotek hodin. Sportovní aktivity CSA jsou otevřeny k registraci pro všechny studenty již od 0:00 hod. v den startu registrací.

Výsledkem tohoto výpočtu je pro každého studenta individuální přehled počátků přístupů do katalogu předmětů jednotlivých fakult (tedy místo společných startů jsou nyní starty individuální, počet zůstal zachován), přičemž tyto časy student nalezne v aplikaci na registraci/zápis předmětů.

V rámci jednotlivých ročníků je potom rozvrstvovacím kritériem studijní průměr (kvalitativní hledisko), příp. vyplnění či nevyplnění evaluací. Průměrový posun vzhledem ke koeficientům dokáže maximálně posunout nejlepšího studenta nižšího ročníku na hranici velmi špatného studenta ročníku vyššího.

Závěrem upozorňujeme, že registrace jsou dle studijního a zkušebního řádu povinnou aktivitou studentaV případě, že během registrací ani jednou nevstoupíte do příslušné aplikace v UIS a nezkontrolujete seznam registrovaných předmětů, bude při výpočtu času zápisu do ZS 2024/2025 aplikována penalizace ve výši 150 bodů, která posune čas zápisu až o 24 hodin!

Úspěšné registrace do nadcházejícího semestru přeje

Odbor informačních technologií