Podmínky pro přijetí

Poplatek: 600 Kč. (Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020).

O posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání uchazeče může uchazeč zažádat v rámci přijímacího řízení podle Nařízení rektora 12/2022. Posouzení zahraničního středoškolského nebo vysokoškolského vzdělání je zpoplatněno. Výše poplatku za posouzení zahraničního vzdělání je stanovena Nařízením rektora 13/2020 o poplatcích spojených se studiem na 900 Kč. Uhrazený poplatek je vždy nevratný.

Obecné informace:
Posouzení zahraničního vzdělání pro účely přijímacího řízení
Recognition of foreign education

Další nezbytné dokumenty pro posouzení vzdělání:

 1. potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu, nebo v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program.
 2. potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční střední škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat středoškolské vzdělání nebo potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělání.

Dokumenty:

Informace o platbě a procesu posouzení vzdělání podá:
Mgr. Martina Javorová, Studijní oddělení Agronomické fakulty, martina.javorova@mendelu.cz

Jak mám podat přihlášku?

Na co si dát pozor

 1. Přihláška ke studiu se podává pouze elektronicky.
 2. Sekci „Známky za střední školu“ vyplň pečlivě dle níže uvedených pokynů.
 3. V sekci „příloha“ je nutné nahrát všechny dokumenty upravené autorizovanou konverzí, kterou provádí Czech POINT, postupuj dle níže uvedených pokynů.
  • Do přílohy nenahrávej dokumenty, které nejsou upravené autorizovanou konverzí. Nafocení a převedení dokumentu do pdf souboru není jeho autorizovaná konvertovaná kopie. Autorizovanou konvertovanou kopii dokumentu lze získat pouze na poště, v notářské kanceláři, nebo zastupitelských úřadech ČR.
   • Pro aktuální studenty posledního ročníku střední školy je nejjednodušší variantou konverze katalogového listu, který všichni studenti mají a je již potvrzený podpisem a razítkem střední školy. Lze využít i konverzi druhé strany přihlášky vytištěné z informačního systému „známky ze střední školy“ s podpisem a razítkem střední školy.
   • Absolventi střední školy mohou využít i variantu konverze vysvědčení 2.,3. a 4. ročníku. Konverze obou stran vysvědčení musí být v jednom dokumentu.
 4. Na studijní oddělení AF neposílej poštou vytištěnou přihlášku, ani kopie vysvědčení, ani další dokumenty, neposílej e-mailem scany vysvědčení.
 5. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s vyplněním e-přihlášky.
 6. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za kompletní (svítí zeleně) včetně potvrzené platby v systému.

Jak nejlépe zvládnout autorizovanou konverzi dokumentu

 1. Vezmi dokument:
  • katalogový list s podpisem a razítkem střední školy,
   • případně druhou stranu přihlášky vytištěné z informačního systému „známky ze střední školy“ s podpisem a razítkem střední školy,
  • nebo vysvědčení za posledního 2,5 roku středoškolského studia, tj. II., III. ročník a první pololetí IV. ročníku střední školy.
 2. S dokumentem navštiv místo, kde dělají konvertované kopie dokumentu, např. poštu nabízející službu CzechPOINT.
  • Konverzi dělají i některé notářské kanceláře. Na Slovensku přes Slovenskou poštu a služby státu. Na Slovensku bude mít konvertovaný soubor příponu  *.asice. Více informací naleznete zde.
  • V případě pobytu v cizině můžete využít služeb Czech POINTu na zastupitelských úřadech České republiky (velvyslanectví a generální konzuláty).
 3. Požaduj vytvoření konvertované kopie dokumentu v jednom pdf souboru (budeš vkládat do přihlášky jako jednu přílohu).
  • Zaplatíš podle ceníku 30,- za 1 stránku.
  • Dostaneš „Potvrzení o předání výstupu z provedené konverze“,
 4. Konvertovaný dokument i s doložkou konverze si z úschovny stáhneš ve formátu pdf, vložíš přímo do e-přihlášky části přílohy. Přílohy již neposíláš poštou ani e-mailem.
 5. Studijní referentky průběžně kontrolují správnost vložených příloh.
  • Pokud je příloha vložena správně a splňuje všechny náležitosti, je studijní referentkou sekce potvrzena (svítí zeleně).
  • Jestliže příloha není v pořádku, studijní referentka přílohu zamítne a Tobě přijde e-mail s pokyny, co a jak máš napravit (červený křížek). Jakmile vložíš přílohu správně, bude sekce referentkou potvrzena (svítí zeleně).
  • Přílohy již neposíláš poštou ani e-mailem.

Pokud si nevíš rady

 • V případě nejasností můžeš kontaktovat studijní referentky. Kontakty podle studijních programu jsou uvedeny na Studijní oddělení AF.

Podrobné informace podle podmínek přijímacího řízení

 1. E-přihlášku ke studiu vyplň v systému.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraď současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, tě k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Uchazeč vyplní:
  • sekci „Osobní údaje“, pokud budou údaje uchazečem řádně zadány, bude tato sekce v informačním systému označena jako kompletní.
  • sekci „Adresa“, pokud budou údaje uchazečem řádně zadány, bude tato sekce v informačním systému označena jako kompletní.
  • v sekci „Známky za střední školu“ známky za posledního 2,5 roku středoškolského studia.
   • Ve sloupci „IV. ročník“ se uvádí klasifikace všech předmětů uvedených na pololetním vysvědčení posledního ročníku (obvykle IV. ročníku), známka z chování se neuvádí. Stejným způsobem vyplňují i uchazeči, kteří již ukončili studium maturitou.
   • Ve sloupci „III. ročník“ se uvádí klasifikace všech předmětů uvedených na výročním vysvědčení předposledního ročníku (obvykle III. ročníku), známka z chování se neuvádí.
   • Ve sloupci „II. ročník“ se uvádí klasifikace všech předmětů uvedených na výročním vysvědčení II. ročníku, známka z chování se neuvádí.
   • Sloupce „I. ročník“ a „V. ročník“ a „Maturita“ se nevyplňují.

    Sekce bude označena jako kompletní až po poté, co Studijní oddělení AF zkontroluje shodu studijních průměrů, případně vyplněných známek v systému a ve vložených požadovaných přílohách.
 5. V sekci „příloha“ je nutné nahrát:
  • autorizovanou konverzí upravený formulář druhé strany přihlášky vytištěné z informačního systému „známky ze střední školy“ s podpisem a razítkem střední školy, kde průměr v uvedených studijních ročnících musí být shodný s průměry uvedenými v sekci „známky ze střední školy“ uvedené v informačním systému,
  • nebo autorizovanou konverzí upravený formulář výpisu známek střední školy (Katalogový list) s podpisem a razítkem střední školy, kde průměr v uvedených studijních ročnících musí být shodný s průměry uvedenými v sekci „známky ze střední školy“ uvedené v informačním systému,
  • nebo obě strany vysvědčení za posledního 2,5 roku středoškolského studia (II., III. ročník a první pololetí IV. ročníku střední školy) autorizovanou konverzí upravené v jednom dokumentu (celkem 6 stran), kde všechny známky v uvedených studijních ročnících musí být shodné se známkami uvedenými v sekci „známky ze střední školy“.

   Sekce Příloha bude označena jako kompletní až poté, co Studijní oddělení AF zkontroluje vložené konvertované dokumenty formou přílohy. Konverzi dokumentu z listinné do elektronické podoby lze provést na kontaktních místech veřejné správy nabízející službu Czech POINT. Stažený PDF soubor musí být vložen v sekci „příloha“ i s Doložkou konverze. V případě, že dokument vložený do sekce „příloha“ nebude splňovat požadavky dané podmínkami přijímacího řízení, bude sekce označena jako nekompletní, uchazeč bude prostřednictvím informačního e-mailu o této skutečnosti informován, aby mohl vložený dokument upravit. Neupraví-li uchazeč ve stanovené lhůtě dokument, nejpozději však do posledního dne stanoveného pro podávání přihlášek, bude na přihlášku pohlíženo jako na nekompletní.
 6. Specifická ustanovení vztahující se k posuzování zahraničního středoškolského studia v rámci přijímacího řízení do bakalářského studia jsou podrobně popsány v Podmínkách přijímacího řízení v § 5 a v sekci Posouzení zahraničního vzdělání.
 7. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za kompletní včetně potvrzené platby v systému.
 8. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sleduj proto svoji e-mailovou poštu.