Titul Ph.D.

 

V posledním roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce. Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul "doktor" (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Státní doktorská zkouška

 • žádost o povolení státní doktorské zkoušky podepsanou školitelem a předsedou oborové rady
 • index
 • strukturovaný životopis doktoranda v českém a anglickém jazyce (datum a podpis) (vzor životopisu )
 • seznam publikací (máte-li publikace; k SDZ není seznam povinný) (datum a podpis)

Obhajoba disertační práce

Odevzdáváte po předchozí domluvě k Ing. Šárce Starobové, Ph.D.:

 • žádost o povolení  obhajoby podepsanou školitelem a předsedou oborové rady
 • návrh oponentů podepsaný předsedou oborové rady
 • vyvázaná doktorská disertační  práce – 4x  (všechny náležitosti dle doporučeného postupu, POZOR do DisP se nevkládá list zadání, tisk jednostranný, na deskách DisP musí být rok, ve kterém DisP odevzdáváte !!!)
 • autoreferáty – 15x formát brožura (vzor autoreferátu)
 • kopie článku/článků nebo potvrzení redakce o přijetí článku/článků splňujících minimální požadavky publikační činnosti programu
 • (index – přiložíte pouze v případě, že vykonáváte zároveň SDZ a OBH DisP; index po absolvování SDZ uložen na SO DAF MENDELU)
 • strukturovaný životopis doktoranda v českém a anglickém jazyce (datum a podpis) (vzor životopisu )
 • vyplněný formulář s anotací pro knihovny (vzor anotace pro knihovnu )
 • seznam publikací (datum a podpis)
 • CD, které obsahuje kompletní disertační práci ve formátu PDF – včetně obrázků, nákresů, tabulek a grafů v jednom souboru, soubor disertace nesmí být zablokován (zaheslován) proti kopírování nebo proti tisku, autoreferát, životopis, seznam publikací studenta
 • podklady do UIS (vzor podkladů do UIS)

Písemně vypracované odpovědi na oponentské posudky (datum a podpis)

 • školitel vypracuje „Stanovisko školitele“ (datum a podpis) – zhodnocení DisP a přístupu studenta ke studiu
 • vedoucí příslušného ústavu zpracuje „Stanovisko vedoucího pracoviště“ (datum a podpis) – zhodnocení DisP a přístupu studenta ke studiu
 • odborný zapisovatel

Ostatní

Studijní referentka pro Ph.D. studium

Ing. Šárka Starobová, Ph.D.
Studijní referentka pro programy doktorského studia 4. ročníku
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda studijní evidence 4. ročníku, státní doktorské zkoušky, obhajoby
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • tajemnice Vědecké rady AF
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.