Titul Ph.D.

 • V posledním roce se student věnuje dopracování disertační práce, složení státní doktorské zkoušky a obhajobě disertační práce.

 • Po úspěšné obhajobě získává absolvent akademický titul „doktor“ (ve zkratce Ph.D. uváděné za jménem).

Státní doktorská zkouška

 • žádost o povolení státní doktorské zkoušky podepsanou školitelem a předsedou oborové rady
 • index
 • strukturovaný životopis doktoranda v českém a anglickém jazyce (datum a podpis) (vzor životopisu )
 • seznam publikací (máte-li publikace; k SDZ není seznam povinný) (datum a podpis)

Obhajoba disertační práce

Odevzdáváte po předchozí domluvě k Ing. Šárce Starobové, Ph.D.:

 • žádost o povolení obhajoby podepsanou školitelem a předsedou oborové rady
 • návrh oponentů podepsaný předsedou oborové rady
 • vyvázaná doktorská disertační  práce – 4x (všechny náležitosti dle doporučeného postupu, POZOR do disertační práce se nevkládá list zadání, na deskách musí být rok, ve kterém práci odevzdáváte)
  Podle zákona č. 111/1998 Sb. Zákon o vysokých školách: Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.
 • seznam publikací (datum a podpis)
 • kopie článku/článků nebo potvrzení redakce o přijetí článku/článků splňujících minimální požadavky publikační činnosti programu
 • strukturovaný životopis doktoranda v českém a anglickém jazyce (datum a podpis) (vzor životopisu)
 • vyplněný formulář s anotací pro knihovny (vzor anotace pro knihovnu)
 • USB, které obsahuje kompletní disertační práci ve formátu PDF – včetně obrázků, nákresů, tabulek a grafů v jednom souboru, referentka nahraje do UIS a USB vám vrátí
 • podklady do UIS (vzor podkladů do UIS)
 • autoreferáty – 15x formát brožura (vzor autoreferátu) – pouze obory D-RL-RL a D-TP-ZZM (akreditace na dostudování)

Odevzdáváte k obhajobě disertační práce:

 • písemně vypracované odpovědi na oponentské posudky 1x (datum a podpis)
 • opravný list 2x (datum a podpis) (vzor opravného listu)
 • školitel vypracuje „Stanovisko školitele“ (datum a podpis) – zhodnocení disertační práce a přístupu studenta ke studiu
 • vedoucí příslušného ústavu zpracuje „Stanovisko vedoucího pracoviště“ (datum a podpis) – zhodnocení disertační práce a přístupu studenta ke studiu
 • odborný zapisovatel – nahlásit referentce týden před konáním obhajoby

Ostatní

Studijní referentka pro Ph.D. studium

Ing. Šárka Starobová, Ph.D.
Studijní referentka pro programy doktorského studia 4. ročníku
Děkanát AF, budova C – přízemí
 • agenda studijní evidence 4. ročníku, státní doktorské zkoušky, obhajoby
 • habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 • tajemnice Vědecké rady AF
 • proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.