Kreditový systém v doktorském studiu

Požadavky na studium vycházejí z povinnosti získat stanovený počet kreditů, přičemž pro ohodnocení jednotlivých studijních povinností je používán kreditový systém ECTS.

Za standardní dobu studia musí student získat minimálně 240 kreditů, z toho minimálně 20 kreditů v každém ročníku. Teprve po získání 240 kreditů se student může přihlásit ke státní doktorské zkoušce a obhajobě disertační práce.

Za povinné předměty získá student 155 nebo 165 kreditů (podle zvoleného studijního programu), zbylé kredity získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů.

Z důvodu rovnoměrného rozložení studijních povinností doporučujeme v každém ročníku studia získat 60 kreditů.

Studijní plán

Požadavky na studium vychází z akreditačního spisu daného studijního programu a dalších předpisů.

Výčet povinných předmětů a nabídka povinně volitelných a volitelných předmětů je součástí studijního plánu, který je vytvořen pro každý studijní program. Tento studijní plán je nedílnou součástí individuálního studijního plánu každého studenta.

Studijní povinnosti uvedené ve studijním plánu lze plnit buď v předem stanoveném ročníku (křížek je v jediném sloupci označujícím daný ročník), nebo můžete zvolit ročník, který vám nejlépe vyhovuje (křížek je ve vícero sloupcích).

Studijní plány jednotlivých studijních programů najdete v záložce Akreditace a studijní plány.

Individuální studijní plán (ISP)

Studium v doktorských programech probíhá podle individuálního studijního plánu studenta (ISP). Nedílnou součástí ISP je studijní plán daného studijního programu.

ISP sestavuje na začátku studia student společně se svým školitelem v Portálu studenta v UIS. ISP obsahuje předměty pro jednotlivá období s termíny jejich splnění, název a stručnou charakteristiku disertační práce a časový plán studia.

V ISP v UIS jsou editovány pouze předměty zakončené zkouškou!

Plán lze editovat do doby, než ho školitel schválí a postoupí k dalšímu posouzení.

K navrženému ISP se vyjádří školitel a vedoucí ústavu. Následně ISP projedná a schválí (případně vrátí k přepracování) oborová rada a předloží jej prostřednictvím studijního oddělení ke schválení děkanovi fakulty. Na studijní oddělení děkanátu musí být ISP odevzdán v papírové podobě do tří měsíců od zápisu do studia.

Studijní povinnosti vyplývající z individuálního studijního plánu jsou pro studenta závazné.

Změna ISP

V odůvodněných případech může student v průběhu studia požádat o změnu ISP. Žádost schvaluje školitel, oborová rada a děkan. Žádost se může týkat změny předmětů či změny termínů zkoušek a je potřeba ji podat nejpozději do 31. 7. daného akademického roku

Pokyny k tvorbě ISP

 • Po přihlášení do aplikace UIS otevřete v oddíle „Moje studium“ odkaz „Portál studenta“ a následně „Individuální plán“.
 • Po kliknutí na ikonu se dostanete k nastavení plánu.
 • Samotný plán vytvoříte pod ikonou „Vkládání“.
 • Vyplňte všechny 4 záložky (Zkoušky, Další úkoly, Disertační práce, Časový plán studia).

V rámci doktorského studia musí student vykonat 4 zkoušky (3 z odborných předmětů a 1 z odborného cizího jazyka) – tyto 4 předměty schvaluje oborová rada a musí být uvedeny v ISP.

Ostatní studijní povinnosti nejsou součástí ISP v UIS. Tyto předměty si student po dohodě se školitelem zapisuje do E-indexu sám.

 • V průběhu prvních tří ročníků studia musíte vykonat zkoušku z minimálně tří odborných předmětů, které jsou akreditovány pro váš studijní program a nejlépe vyhovují vašemu odbornému zaměření.
 • Z rolovací nabídky vyberte předmět, vyplňte termín, do kterého se zavazujete zkoušku absolvovat (zadejte 31. 7. daného akademického roku) – a potvrďte tlačítkem „Přidat předmět“.
 • U některých předmětů si můžete vybrat zkoušejícího. První v nabídce je vždy garant předmětu, pokud ale vyberete jiného examinátora, nezapomeňte volbu potvrdit tlačítkem „Uložit examinátory“.
 • Pokud je zkoušejícím váš školitel, musí být zkouška komisionální (zpravidla zkoušející a přísedící).
 • Dále je student povinen vykonat zkoušku z odborného cizího jazyka. Ve většině studijních programů je to povinně angličtina, v některých studijních programech je alternativou němčina, příp. můžete vykonat zkoušku z odborného předmětu v angličtině s podmínkou, že nelze vykonat zkoušku ze stejného předmětu v češtině i v angličtině. Která varianta se vás týká, zjistíte ve studijním plánu vašeho studijního programu.

Do této záložky prosím vložte povinný text:

„Nedílnou součástí ISP je studijní plán daného doktorského studijního programu. Po dobu studia musí student splnit všechny povinné předměty a minimální počet PV předmětů z jednotlivých skupin, a to v ročníku doporučeném ve studijním plánu. Za standardní dobu studia musí student získat nejméně 240 kreditů, z toho minimálně 20 v každém ročníku. V každém ročníku studia student absolvuje povinně disertační seminář určený pro daný ročník.

Pro postup do vyššího ročníku musí splnit následující podmínky:

– má ve Zprávě o průběhu doktorského studia doporučeno pokračovat ve studiu,

– má splněny všechny předměty naplánované v ISP na daný akademický rok, popř. schválenou Žádost o změnu ISP,

– získal za daný ročník min. 20 kreditů,

– získal zápočet za disertační seminář daného ročníku,

– má v E-indexu zapsány zkoušky a zápočty ze všech předmětů zapsaných na daný AR,

– má potvrzenu správnost osobních dat v UIS.“

V průběhu tvorby ISP je nutné zadat přesný název a stručnou charakteristiku disertační práce (DisP).

 • Ve vašem ISP se jako název disertační práce automaticky přednastaví „Volné téma“. Nejprve musí váš školitel změnit název v UIS, poté se název automaticky nastaví i v ISP.
 • Poté vložte stručnou charakteristiku vaší DisP a potvrďte tlačítkem „uložit“.

Stručnou charakteristikou DisP se rozumí:

 • cíl, popř. hypotézy disertační práce,
 • základní metodické postupy,
 • popř. informace, jaké nové poznatky práce přinese.

Stručnou charakteristiku DisP v ISP zpracujte na půl strany A4 (cca 1500 znaků).

 • Zpracování literární rešerše DisP – v prvním ročníku (do 31. 7.)
 • Ukončení experimentální části DisP – zpravidla ve třetím ročníku (do 31. 7.)
 • Předložení DisP – ve 4. ročníku, minimálně tři měsíce před plánovaným ukončením studia (do 31. 5.)
 • Státní doktorská zkouška – ve čtvrtém ročníku studia (do 31. 8.)
  (Státní doktorská zkouška vždy předchází obhajobě disertační práce.)
 • Obhajoba disertační práce – ve čtvrtém ročníku (do 31. 8.)
  (Ve stejném dni jako státní doktorská zkouška nebo po státní doktorské zkoušce.)

Po vyplnění všech formulářů ISP se k návrhu vyjádří školitel, vedoucí ústavu a oborová rada.

V okamžiku, kdy potvrdí souhlasné stanovisko všechny uvedené osoby (ikonka u jejich funkce změní barvu na zelenou), je potřeba dokument jedenkrát vytisknout, nechat podepsat (student, školitel, příp. školitel-specialista, vedoucí ústavu a předseda oborové rady) a doručit na studijní oddělení Bc. Martauzové, která zajistí předání dokumentu děkanovi fakulty ke schválení.

Po schválení děkanem zadá studijní referentka zvolené předměty prvního ročníku do E-indexu a tím je proces tvorby individuálního studijního plánu ukončen.

Stručné shrnutí

 • V ISP se uvádí pouze předměty ukončené zkouškou (tj. 3 odborné předměty + cizí jazyk). Výběr těchto studijních povinností včetně termínu předpokládaného splnění musí schválit OR.
 • Ostatní předměty nejsou součástí ISP, student si je po dohodě se školitelem zapisuje sám.
 • Všechny studijní povinnosti daného AR musí student splnit do 31. 7. (ve 4. ročníku do 31. 5.)
 • Charakteristika DisP musí mít cca 1500 znaků.
 • ISP musí být schválen děkanem do tří měsíců od zápisu ke studiu.
 • Nedílnou součástí ISP je studijní plán daného doktorského studijního programu.

Kontrola plnění ISP v průběhu studia

K postupu do dalšího ročníku studia jsou důležité následující termíny:

 • 31. červenec – do tohoto data je nutné úspěšně vykonat zkoušky ze všech zvolených předmětů a splnit zápočty a další studijní povinnosti daného ročníku, popř. podat na studijní oddělení Žádost o změnu ISP.
 • 31. srpen – v průběhu srpna vyplní v UIS školitel a předseda oborové rady Zprávu o průběhu doktorského studia. Zápis do dalšího ročníku je možné provést až na základě doporučení k pokračování ve studiu v této Zprávě o průběhu.
 • Polovina září – zápisy do vyšších ročníků.