20. běh kurzu Technické znalectví a likvidace pojistných událostí

 • Začátek dvacátého běhu studia je plánován na pátek 15. března 2024, studium bude probíhat kombinovanou formou (přímá výuka, konzultace, samostudium a závěrečná práce dle individuálního zadání).
 • Kvalitu specializačního studia zaručuje lektorský tým prof. Ing. Jana Marečka, DrSc., dr. h. c., z Ústavu zemědělské, potravinářské a environmentální techniky, Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, soudního znalce jmenovaného ministrem spravedlnosti ČR, uznávaného odborníka v technických a environmentálních oborech s mnohaletou praxi při vyčíslování škod pro pojistitele, soudy a ostatní instituce; umožňuje zájemcům získání potřebné odborné kvalifikace k úspěšnému výkonu nejen v oboru likvidace pojistných událostí (samostatný likvidátor pojistných událostí) a znalecké činnosti, ale i v příbuzném oboru odhadce majetku (dle živnostenského zákona).
 • Na výuce se podílejí specialisté jednotlivých oborů, vysokoškolští učitelé (profesoři, docenti, odborní asistenti), vědečtí pracovníci, soudní znalci a experti, mající zahraniční teoretické i praktické zkušenosti, jakož i spolutvůrci souvisejících legislativních a normativních předpisů.
 • Studium je čtyřsemestrální (březen 2024 až leden 2026).
 • Celková dotace specializačního studia je 200 hodin (přímá výuka 50 hodin za semestr – po 6,5 hodinách). Výuka probíhá na Mendelově univerzitě v Brně, a to 1× za 14 dní, a to vždy v pátek od 9:00 hodin.

 • 32 990,- Kč – základní cena studia za všechny 4 semestry celkem,
 • 30 490,- Kč – cena se slevou pro členy a zaměstnance členů ČAP, AČPM a KSZ,
 • 29 990,- Kč – cena se slevou pro členy a spolupracovníky ČKSLPU,
 • 25 990,- Kč  – cena se slevou pro studenty českých vyšších odborných a vysokých škol, kterým je současně na jejich žádost umožněna platba za studium ve splátkách, a to vždy před zahájením daného semestru.

Jedná se o konečné ceny za celé studium a neobsahují DPH, pořadatel studia není plátcem DPH. 

 • ukončené nejméně středoškolské vzdělání,
 • zaplacení ceny studia,
 • volné místo ve studijní skupině.

Další informace o specializačním studiu, následném uplatnění absolventů, organizaci studia a ohledně zaslání přihlášky podá:

Informace najdete rovněž na stránkách Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí (ČKSLPU)

Cílem studia je především komplexní příprava specialistů pro výkon činnosti znalce a/nebo odhadce v technickém oboru a/nebo pro výkon činnosti samostatného likvidátora pojistných událostí.

Absolventi studia získají vědomosti a praktické dovednosti nutné pro výkon činností:
 • Odhadců podle zákona o živnostenském podnikání v platném znění, pro obor oceňování majetku,  věci movité a nemovité, dle Přílohy č. 2, zákona o živnostenském podnikání je požadována odborná a jiná zvláštní způsobilost podle § 24  je mj.: vysokoškolské vzdělání a absolvování celoživotního vzdělávání podle zvláštního právního předpisu(§ 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, ve znění zákona č. 147/2001 Sb.) v rozsahu nejméně 4 semestrů zaměřeného na oceňování majetku dané kategorie.
 • Likvidátorů pojistných událostí a/nebo expertů, pro posuzování škodných událostí, a to jako OSVČ (podnikající na základě koncesované živnosti Činnost samostatných likvidátorů pojistných událostí) nebo jako zaměstnanci expertní/poradenské společnosti nebo likvidátorů pojišťoven, případně i makléřských společností, kteří spolupracují s likvidátory pojišťoven nebo samostatnými likvidátory pojistných událostí a chtějí kvalifikovaně zastupovat klienty při uplatňování práva na plnění.
 • Znalců, jmenovaných podle od dne 1.1.2021 účinného zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech, a navazující vyhláška č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti, které mění mimo jiné otázky přímého nároku na jmenování znalcem, prokazování odborné způsobilosti, existence pojištění profesní odpovědnosti aj.
 • technické znalectví,
 • pojem a právní úprava znalecké činnosti,
 • prvotní znalecké úkony,
 • podíl znalce při zajištění důkazů,
 • znalecký posudek,
 • výpočty ve znaleckém posudku,
 • metody soudně znalecké analýzy,
 • aplikace předpisů v technickém znalectví,
 • názvosloví vad a poruch,
 • odměny a náhrady nákladů při znalecké činnosti,
 • řízení a kontrola znalecké činnosti,
 • praxe znalecké činnosti,
 • úvod do metodiky oceňování majetku,
 • oceňování movitého a nemovitého majetku,
 • úvod do oceňování podniků a nehmotného majetku,
 • znalecké stanovení výše majetkové újmy,
 • specifika likvidace pojistných událostí,
 • likvidace průmyslových škod,
 • likvidace škod z odpovědnosti, přerušení provozu, ze stavebně montážního pojištění,
 • strojní škody a škody na majetku obecně včetně zvláštních druhů škod,
 • likvidace škod na motorových vozidlech,
 • základy účetnictví z pohledu likvidace pojistných událostí
 • základy právního povědomí a smluvních vztahů,
 • odpovědnost z pohledu NOZ,
 • schopnosti a dovednosti znalce.

Technické znalectví je multidisciplinární obor, zabývající se zkoumáním příčin, průběhu a důsledků negativních technických a příbuzných jevů všech oborů. Je významným nástrojem hledání a určování materiální pravdy a objasňování jevů pro účely řízení před státními orgány zejména v řízení trestním a občanskoprávním, pro potřeby správních orgánů a institucí, případně i pro potřeby ostatních právních subjektů.

Likvidace pojistných událostí je, byla a bude perspektivním oborem činnosti. Náročnost této disciplíny samozřejmě vyžaduje širokou škálu znalostí a praktických zkušeností, které by měl každý likvidátor mít pro objektivní posouzení vzniklých škod. Likvidátor potřebuje mít pro ohodnocení škody nejen potřebné znalosti pojistné problematiky, pojistných smluv a všeobecných pojistných podmínek, ale také znalosti z oblasti technické a oceňovací (odhadcovské).

Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta
Kariérní centrum
Zemědělská 1, 613 00 Brno

Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí
Helfertova 5, 613 00 Brno

www.ckslpu.cz

Mediálním partnerem vzdělávacích programů a kurzů je odborný server opojisteni.cz – Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí doporučuje sledování tohoto partnerského odborného webu opojisteni.cz , resp. webu na Slovensku opoisteni.sk

Partnerem pro další odborné vzdělávání v oblasti pojištění je paní Evou Gmentovou založená vzdělávací agentura E.G.I. Education Grow Insurance, s.r.o. , která je akreditovanou osobou dle zákona č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.