Soutěž časopisu Úroda

7. 8. 2017
Soutěž určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou.

Podmínky soutěže

  • Soutěž je určena pro doktorandy a diplomanty, kteří se ve svých pracích zabývají zemědělstvím, konkrétně rostlinnou výrobou. Účastník zašle do redakce (uroda@profipress.cz) po předchozí domluvě článek, vycházející z jeho dosavadní práce, resp. výzkumu, a to v češtině nebo slovenštině. Nejpozději však do října 2017. Po posouzení redakcí, ev. také členy redakční rady a z toho vyplývajícího rozhodnutí o přijetí k publikaci bude článek zveřejněn v časopisu Úroda. Ze zveřejněných článků bude koncem roku 2017 vybrána trojice nejlepších prací, jejichž autoři získají ceny. O výběru a umístění rozhoduje redakce, rozhodnutí může konzultovat s redakční radou časopisu. Autorovi každého zveřejněného článku je také vyplacen běžný honorář.
  • Vlastní rozsah článku je maximálně do 15 000 znaků s mezerami. Text je nejlepší poslat v textovém editoru MS Word s minimálním formátováním. Práci lze v přiměřené míře doplnit tabulkami, grafy, schématy a obrázky v kvalitě vhodné pro tisk (přibližně šest celkem, redakce si případně vyžádá doplnění). Verzálky či kapitálky pro zvýraznění jmen apod. se nepoužívají. Dokumentační materiál musí být popsán a očíslován v souladu s popisem, který se umísťuje na konci textu. Grafy, tabulky, schémata i obrázky mají číslování separátní. U fotografií je nezbytně nutné uvést autora. Grafy je nutné zaslat zvlášť, výhradně v Excelu se zdrojovými daty, aby je bylo možné upravit do grafiky časopisu.
  • K článku je také potřeba přiložit fotografii autora a krátkou charakteristiku (obor který studoval, nebo kterým se zabýval, na jaké škole apod.). V textu bude soutěžní článek označen grafickým logem.

Ceny

  • Pro každého autora z trojice nejlepších prací je určeno roční předplatné jednoho z časopisů vydavatelství ProfiPress podle vlastního výběru. Nejlepší práce je dále oceněna částkou 3000 Kč, následující pak částkou 2000 Kč a 1000 Kč.

 

Časopis Úroda je odborný zemědělský časopis zaměřený na rostlinnou výrobu a určený především pro agronomy. Redakce klade významný důraz na to, aby článek obsahoval jasně definované závěry využitelné v zemědělské praxi a byl pro čtenáře srozumitelný. Úroda je také zařazena do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice.


V případě dotazů kontaktujte dr. Janu Pančíkovou, email jana.pancikova@profipress.cz

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Ta jsou vyvěšena také ne www.uroda.cz spolu s případnými dalšími informacemi.

Více aktualit

Všechny aktuality