Rozloučení s emeritním děkanem

6. 10. 2016
Dne 6. 10. 2016 proběhlo poslední rozloučení s emeritním děkanem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně prof. Ing. Ivo Ingrem, DrSc.

prof. Ing. Ivo Ingr, DrSc. (*19. 2.1936 – †26. 9. 2016)

parte (pdf)

 


 

Smuteční řeč děkana AF MENDELU doc. Ing, Pavla Ryanta, Ph.D. – 6.10.2016:

Vážení pozůstalí!
Vážení smuteční hosté!
Sešli jsme se dnes, abychom se rozloučili s významným vědcem, laskavým učitelem a obětavým kolegou, ale především s člověkem, kterého jsme měli ze srdce rádi.
Plni zármutku si postupně uvědomujeme, že se již s panem profesorem inženýrem Ivo Ingrem, doktorem věd, nebudeme moci setkávat, ať už při vysoce odborných diskuzích nebo jen tak při nezávazné konverzaci, a to nejen na půdě naší univerzity. Zůstanou nám však živé a milé vzpomínky.
Pan prof. Ingr se narodil 19. února 1936 v Kelčanech u Kyjova na Hodonínsku. První odborná škola, kterou vystudoval, byla Střední průmyslová škola konzervárenská v Bzenci. Nikdy na ni nezapomněl. Byl jedním z odborných konzultantů školy a garantem mnoha ročníků zde pořádaných Konzervárensko-potravinářských dnů.
V roce 1961 absolvoval Fakultu potravinářské a biochemické technologie Vysoké školy chemicko-technologické v Praze, kde studoval obor Konzervace potravin a technologie masa. Zaměření jeho diplomové práce jej přivedlo do Jihomoravského průmyslu masného v Brně, kde za krátký čas, již s titulem inženýra, začal působit v tamní podnikové laboratoři. Netrvalo dlouho a stal se vedoucím výroby na provozovně Vranovská. Řízení tohoto zastaralého provozu bylo pro mladého absolventa skutečnou školou života. Snad právě zde v sobě našel ono porozumění pro sepjetí vědy, výzkumu a potřeb praxe, které celoživotně prosazoval.
Svoji vědeckou dráhu začal v roce 1965 jako pracovník hygieny a technologie potravin živočišného původu na Výzkumném ústavu veterinárního lékařství v Brně Medlánkách. V oblasti biochemie zrání masa začal postupně spolupracovat s Agronomickou fakultou tehdejší Vysoké školy zemědělské v Brně, kde se v roce 1975 habilitoval. Svoji profesní dráhu definitivně spojil s naší vysokou školou o rok později, kdy na ni zcela přešel. Postupně získal titul Doktora zemědělsko-lesnických věd a v roce 1985 byl jmenován profesorem.
Odborně se pan profesor zabýval vlivem různých faktorů na jakost živočišných produktů, a to nejen masa. Byl spoluzakladatelem oboru Technologie potravin na naší fakultě a byl u etablování dnešního Ústavu technologie potravin. Nesmazatelně se do historie univerzity zapsal nejen svým odborným působením, ale také zastáváním významných akademických funkcí. Opakovaně působil jako proděkan Agronomické fakulty, byl prorektorem naší vysoké školy a v letech 1997 až 2003 byl na dvě funkční období zvolen děkanem Agronomické fakulty.
Přes tyto náročné pozice vychoval pan profesor úctyhodnou řadu svých absolventů, dnešních špičkových odborníků, kteří na svého PANA PROFESORA nedají dopustit.
Z výčtu působení profesora Ingra v odborných organizacích lze vybrat např. jeho aktivní zapojení do dění ve Společnosti pro výživu, kde působil jako místopředseda anebo jeho dlouholeté členství v Českém komitétu pro potravinářské vědy a technologie. Byl také členem vědeckých rad univerzit a odborných institucí nebo členem redakčních rad odborných časopisů. Za zmínku stojí např. jeho třináctileté působení jako předsedy redakční rady časopisu Maso. Pan profesor obdržel také řadu ocenění, např. medaili České akademie zemědělských věd nebo medaili prof. Matyáše Fakulty veterinární hygieny a ekologie VFU Brno anebo byl vyhlášen osobností oboru Českým svazem zpracovatelů masa.
Jeho jméno nese již 8 let Konference o jakosti potravin a potravinových surovin – Ingrovy dny, jejíž tradici pan profesor v roce 1974 založil a která tak proběhla letos na počátku března již po dvaačtyřicáté.
Nejenom věda a práce se studenty naplňovala život pana profesora. Kromě rodiny byla jeho koníčkem klasická hudba, historie a literatura faktu.
Pan profesor Ingr byl a v našich myslích zůstane člověkem, na kterého se nezapomíná, člověkem s velkým srdcem, širokým přehledem a nezdolným optimismem, ale také člověkem s jemnou noblesou, vnitřním klidem a lidským porozuměním.

Milý pane profesore, čest Vaší památce!

Více aktualit

Všechny aktuality