Aktuální informace

Přijímací řízení se vztahuje pouze na cizince z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana.

Uchazeč cizinec z Ukrajiny si může podat přihlášky nejvýše do dvou studijních programů akreditovaných v českém jazyce na AF MENDELU.

Uchazeč cizinec z Ukrajiny podává přihlášku ke studiu v aplikaci elektronické přihlášky ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech a vyplňuje také sekce Osobní údaje a Adresa.

Důležité termíny pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Termín podání přihlášek pro ukrajinské uchazeče ke studiu24. 5. 2022 – 18. 7. 2022
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení ukrajinských uchazečů8. 9. 2022
Zápisy přijatých ukrajinských uchazečů do 1. ročníků15. 9. 2022, 9:00 hod., posluchárna C 01

Výsledky přijímacího řízení

Kritéria pro přijetí do všech typů studia

 • Hlavním kritériem pro přijetí do všech typů studia je výsledek přijímacího pohovoru před přijímací komisí.
  • Přijímací pohovor je veden v jazyce, ve kterém je studijní program akreditován, tj. v českém jazyce. 
  • Během přijímacího pohovoru se zároveň bude ověřovat schopnost uchazeče komunikovat a studovat v jazyce, ve kterém je daný studijní program akreditován.
  • Termíny pohovorů pro jednotlivé uchazeče stanoví děkan fakulty – uchazeč cizinec bude o termínu informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce a na úřední desce Agronomické fakulty.
 • vytištěnou a podepsanou přihlášku ke studiu z aplikace e-přihláška,
 • dočasnou ochranu na území České republiky – kopie speciálního víza vydaného odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo Policie ČR,
 • motivační dopis osvědčující zájem o studium vybraného studijního programu – v jazyce, ve kterém je studijní program akreditován (nebo v anglickém jazyce),
 • ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání i vysokoškolského diplomu (s úředním překladem) nebo čestné prohlášení (v českém nebo anglickém jazyce).
 • Vzor Čestného prohlášení o absolvovaném středoškolském vzdělání –  v českém a ukrajinském jazyce,  ke stažení ZDE. Pokud bude v jiném než v českém nebo anglickém jazyce, bude třeba, aby uchazeč doložil rovněž jeho úřední překlad do českého nebo anglického jazyka.
 • Vzor Čestného prohlášení o absolvovaném vysokoškolském vzdělání – v českém a ukrajinském jazyce, ke stažení ZDE. Pokud bude v jiném než v českém nebo anglickém jazyce, bude třeba, aby uchazeč doložil rovněž jeho úřední překlad do českého nebo anglického jazyka.
 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresu trvalého bydliště uchazeče,
 • dále uchazečem prohlašované skutečnosti,
 • jeho vlastnoruční podpis,
 • datum.
 • název absolvované střední školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou cyrilicí – pro snadné dohledání),
 • sídlo absolvované střední školy,
 • název daného dokladu o středoškolském vzdělání,
 • stupeň daného vzdělání,
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • datum nebo alespoň rok vydání daného dokladu,
 • příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

 • název absolvované vysoké školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou cyrilicí),
 • sídlo absolvované vysoké školy,
 • název či typ vysokoškolského diplomu (tj. bakalářský, specialisty, magisterský, případně jiný),
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • datum nebo alespoň rok vydání dokladu/diplomu,
 • příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.
 • Přihlášku ke studiu vyplň v systému, vytiskni a podepiš obě strany a se všemi výše uvedenými přílohami doruč na adresu studijního oddělení AF MENDELU.
 • Uchazeč cizinec je v souladu s § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 67/2022 Sb. a nařízením rektora MENDELU č. 2/2022 osvobozen od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách.
 • Přihlášku na obálce označ slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude tvoje přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu, které nebudou splňovat požadovaná kritéria, nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Jiné formy přihlášky nejsou akceptovány. 

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš v Dodatku k podmínkám přijetí k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023.

Sleduj prosím svoji emailovou poštu!

Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka tě zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.