Aktuální informace

Přijímací řízení se vztahuje pouze na cizince z Ukrajiny, kterým byla v České republice poskytnuta dočasná ochrana.

Uchazeč cizinec z Ukrajiny si může podat přihlášky nejvýše do dvou studijních programů akreditovaných v českém jazyce na AF MENDELU.

Kurz českého jazyka pro budoucí vysokoškolské studenty z Ukrajiny (zahájení květen/červen 2022, ukončení nejpozději do konce srpna) – více informací ZDE.

Uchazeč cizinec z Ukrajiny podává přihlášku ke studiu v aplikaci elektronické přihlášky ke studiu v bakalářských, navazujících magisterských i doktorských studijních programech a vyplňuje také sekce Osobní údaje a Adresa.

Důležité termíny pro přijímací řízení pro akademický rok 2022/2023

Termín podání přihlášek pro ukrajinské uchazeče ke studiu24. 5. 2022 – 18. 7. 2022
Termín přijímacích pohovorů před přijímací komisízáří 2022 (bude upřesněno)
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení ukrajinských uchazečůbude upřesněno
Zápisy přijatých ukrajinských uchazečů do 1. ročníkůbude upřesněno

Kritéria pro přijetí do všech typů studia

 • Hlavním kritériem pro přijetí do všech typů studia je výsledek přijímacího pohovoru před přijímací komisí.
  • Přijímací pohovor je veden v jazyce, ve kterém je studijní program akreditován, tj. v českém jazyce. 
  • Během přijímacího pohovoru se zároveň bude ověřovat schopnost uchazeče komunikovat a studovat v jazyce, ve kterém je daný studijní program akreditován.
  • Termíny pohovorů pro jednotlivé uchazeče stanoví děkan fakulty – uchazeč cizinec bude o termínu informován prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v přihlášce a na úřední desce Agronomické fakulty.
 • vytištěnou a podepsanou přihlášku ke studiu z aplikace e-přihláška,
 • dočasnou ochranu na území České republiky – kopie speciálního víza vydaného odborem azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra nebo Policie ČR,
 • motivační dopis osvědčující zájem o studium vybraného studijního programu – v jazyce, ve kterém je studijní program akreditován (nebo v anglickém jazyce),
 • ověřenou kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání i vysokoškolského diplomu (s úředním překladem) nebo čestné prohlášení (v českém nebo anglickém jazyce).
 • Vzor Čestného prohlášení o absolvovaném středoškolském vzdělání –  v českém a ukrajinském jazyce,  ke stažení ZDE. Pokud bude v jiném než v českém nebo anglickém jazyce, bude třeba, aby uchazeč doložil rovněž jeho úřední překlad do českého nebo anglického jazyka.
 • Vzor Čestného prohlášení o absolvovaném vysokoškolském vzdělání – v českém a ukrajinském jazyce, ke stažení ZDE. Pokud bude v jiném než v českém nebo anglickém jazyce, bude třeba, aby uchazeč doložil rovněž jeho úřední překlad do českého nebo anglického jazyka.
 • jméno, příjmení,
 • datum narození,
 • adresu trvalého bydliště uchazeče,
 • dále uchazečem prohlašované skutečnosti,
 • jeho vlastnoruční podpis,
 • datum.
 • název absolvované střední školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou cyrilicí – pro snadné dohledání),
 • sídlo absolvované střední školy,
 • název daného dokladu o středoškolském vzdělání,
 • stupeň daného vzdělání,
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • datum nebo alespoň rok vydání daného dokladu,
 • příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

 • název absolvované vysoké školy (vhodné uvést rovněž ukrajinsky tiskací ukrajinskou cyrilicí),
 • sídlo absolvované vysoké školy,
 • název či typ vysokoškolského diplomu (tj. bakalářský, specialisty, magisterský, případně jiný),
 • název absolvovaného studijního programu/oboru,
 • datum nebo alespoň rok vydání dokladu/diplomu,
 • příp. jakékoli další informace, které je uchazeč k popisu daného dokladu schopen poskytnout.
 • Přihlášku ke studiu vyplň v systému, vytiskni a podepiš obě strany a se všemi výše uvedenými přílohami doruč na adresu studijního oddělení AF MENDELU.
 • Uchazeč cizinec je v souladu s § 8 odst. 1 písm. d) zákona č. 67/2022 Sb. a nařízením rektora MENDELU č. 2/2022 osvobozen od poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením dle § 58 odst. 1 zákona o vysokých školách.
 • Přihlášku na obálce označ slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude tvoje přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

Přihlášky ke studiu, které nebudou splňovat požadovaná kritéria, nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Jiné formy přihlášky nejsou akceptovány. 

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdeš v Dodatku k podmínkám přijetí k bakalářskému, navazujícímu magisterskému a doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2022/2023.

Sleduj prosím svoji emailovou poštu!

Pokud bude třeba něco doplnit, studijní referentka tě zkontaktuje mailem a požádá o doplnění chybějících podkladů.