Naši vědci se podíleli na českém překladu světové klasifikace půd

13. 5. 2020
Uveřejněním na oficiálních stránkách FAO se završuje několikaletá práce odborníků Mendelovy univerzity v Brně na prvním českém překladu světové klasifikace do českého jazyka.

Klasifikace půd World Reference Base for Soil Resources (WRB) je v současnosti standardním mezinárodním taxonomickým systémem klasifikace půd schváleným Mezinárodní unií věd o půdě. Třetí (nejnovější) vydání z roku 2014 obecně nahrazuje předchozí klasifikaci půdy FAO (verze z roku 2006), která nebyla dostatečně podrobná pro mapování v měřítcích větších než 1:200 000. WRB je obecně určeno pro korelaci s národními klasifikačními systémy půd. Nemá, a ani si neklade za cíl, nahrazovat současně platný Taxonomický klasifikační systém půd ČR, ale spíše jej doplňovat a umožnit jeho lepší korelaci a komunikaci se světovou literaturou. Další možnosti využití jsou například rozšíření možnosti mapování či klasifikace půd případně rozšíření i zahraniční spolupráce současných univerzit a výzkumných institucí.

Význam Světové klasifikace WRB v mezinárodním kontextu je důležitý, ať už s ohledem na vzájemné porozumění půdoznalců, a/nebo z důvodů problematiky spojené s mezinárodními projekty“ udávají autoři překladu.

Autoři překladu:

Ing. Vítězslav Vlček Ph.D. (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin  AF MENDELU)
doc. RNDr. Lubica Pospíšilová, CSc. (Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin  AF MENDELU)
Dr. Ing. Vítězslav Hybler (Mendelova univerzita v Brně)
doc. Ing. Vít Penížek, Ph.D. (Česká zemědělská univerzita v Praze)

 

FAO – Organizace pro výživu a zemědělství (specializovaná agentura OSN, anglicky: Food and Agriculture Organization

PDF URL: http://www.fao.org/3/i3794cs/i3794cs.pdf
Web page: http://www.fao.org/documents/card/en/c/i3794cs

Více aktualit

Všechny aktuality