Diplom v kapse. A co dál?

26. 6. 2020
Gratulujeme k úspěšnému zvládnutí SZZ! Po státnicích nicméně přicházíte o status studenta. Co se tím pro vás mění?

 

Z pohledu školy 

Přestáváte být studentem dnem vykonání státní zkoušky nebo její poslední části. A to platí i v případě, že se chystáte pokračovat v navazujícím magisterském či doktorském studiu. Studentem se stáváte opět až v okamžiku zápisu do dalšího programu (při splnění podmínky do 26 let věku). Cena jídel v menze je výrazně vyšší a končí sleva na MHD v Brně.

Z pohledu zákona o státní sociální podpoře a zdravotním pojištění
Přestáváte být studentem poslední den měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém jste složil státní závěrečnou zkoušku. Př. když státnicujete v červnu, máte status studenta až do konce července.

Pokud ale navazujete na své studium na vysoké škole dalším vysokoškolským studiem do tří měsíců následujícím po měsíci vašich státnic, status studenta vám zůstává (zápis do následujícího studia je do tří následujících měsíců po státnicích). U náhradního termínu, kdy ze zdravotních důvodů nevykonáte zkoušku v řádném termínu, trvá status studenta až do dne vykonání zkoušky. Pokud ale celý měsíc vykonáváte výdělečnou činnost nebo pobíráte podporu a nestanete se v témže roce studentem vysoké školy, status studenta ztrácíte.

Jak je to s platbou zdravotního pojištění
Pokud ukončíte školu a nebudete pokračovat v dalším studiu nebo přesáhnete 26. rok (den vašich 26. narozenin), nenastoupíte do zaměstnání nebo se neevidujete na úřadu práce, musíte si platit pojistné sám a změnu hlásíte pojišťovně vy. Nahlašujete se jako tzv. osoba bez zdanitelných příjmů, a to nejpozději do 8 dnů. Minimální pojistné (měsíční záloha) je v roce 2020 pro osoby bez zdanitelných příjmů 1 971 Kč.

 

 
Školy sice většinou oznamují zdravotní pojišťovně jak ukončení, tak i zahájení studia, ale ne všechny to dělají a není to ani jejich povinnost. Proto si vždy u zdravotní pojišťovny ověřte, zda je všechno s vaším pojištěním v pořádku (oznamovat se musí kromě zahájení a ukončení studia i přerušení a znovuzahájení studia, a to nejpozději do 8 dnů). V opačném případě se můžete nevědomky zařadit mezi neplatiče.

Od 1. ledna roku 2018 se rozšířil okruh osob, za něž platí pojistné stát, ale jen o část vysokoškolských studentů starších 26 let. Jedná se pouze o tzv. doktorandy do 28 let. Stát tedy platí zdravotní pojištění za osoby starší 26 let, studující prvně v doktorském studijním programu uskutečňovaném vysokou školou v ČR ve standardní době v prezenční formě studia. Nesmíte ovšem zároveň být osobami samostatně výdělečně činnými nebo zaměstnanci. Studenti samozřejmě musí být v uvedené kategorii u své zdravotní pojišťovny přihlášeni. Povinnost oznámit zdravotní pojišťovně nárok na zařazení do této kategorie státních pojištěnců má pojištěnec sám, a to opět do 8 dnů. Za dobu studia se bude považovat také kalendářní měsíc, v němž doktorandi uvedené studium ukončili.


 V červnu ukončím bakalářské studium a jsem přihlášena k přijímacím zkouškám na navazující studium magisterské. Výsledek se dozvím až v průběhu července, pokud bych musela využít možnosti odvolání, tak až v srpnu nebo září. Do kdy za mě bude jako za studenta platit pojistné stát?

Termín, do kdy je pojištěnec považován za studenta (resp. za nezaopatřené dítě) a hradí za něj pojistné stát, se odvíjí od skutečnosti, zda v následujícím školním roce pokračuje bez přerušení v dalším studiu, či nikoliv.

Budete-li přijata k dalšímu studiu na vysoké škole, bude za vás hradit pojistné stát i po celou dobu mezi studii, tzn. od ukončení bakalářského studia až do dne, kdy se opět stanete studentem vysoké školy v magisterském programu. Toto období může činit maximálně tři kalendářní měsíce následující po měsíci, v němž bylo ukončeno bakalářské studium, tedy maximálně do 30. září. Toto další studium je třeba zdravotní pojišťovně doložit, a to nejpozději do konce září. Kdyby zápis byl až v říjnu, musíte to pojišťovně oznámit do 8 dnů ode dne, kdy jste se tuto skutečnost dozvěděla.

Nebudete-li přijata k dalšímu studiu na vysoké škole, bude za vás hradit pojistné stát za měsíc, kdy jste ukončila bakalářské studium (tzn. za červen). Plátcem pojistného za vás bude i za jeden následující měsíc, pokud ovšem nebudete po celý tento měsíc vykonávat žádnou výdělečnou činnost ani nebudete mít nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci.

Počínaje srpnem byste už měla své pojistné nějak sama řešit. Jestliže za vás nebude platit pojistné stát (platil by, kdybyste se přihlásila na úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání) a nebudete zaměstnaná ani nepodnikáte, stanete se tzv. osobou bez zdanitelných příjmů. To znamená platit si pojistné sama. Pojistné OBZP je splatné od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího. Za srpen tedy nejpozději do 8. září. V té době už byste měla vědět, zda jste na základě odvolání byla přijata k dalšímu studiu. Pokud ano, platit jako OBZP nemusíte, jen nezapomeňte nahlásit další studium.


Jak je to se sociálním pojištěním
Pojistné na sociální zabezpečení se skládá z nemocenského, důchodového pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Jakmile dosáhnete 18 let, přestáváte jako student být důchodově pojištěn. Pojistné už za vás nehradí stát. Pokud nevykonáváte výdělečnou činnost, nemusíte pojistné odvádět, ale roky strávené studiem se nepočítají do nároku na důchod. Jako studenti také nemáte nárok na dávky nemocenské, peněžitou pomoc v mateřství apod., jelikož nejste účastni nemocenského pojištění.

Pojistné můžete platit dobrovolně a přihlašujete se na ČSSZ. Pokud nastoupíte do zaměstnání, přihlášení provádí a pojistné odvádí zaměstnavatel. Pojistné se týká i dohod, DPČ od příjmu 3 000 Kč, DPP od příjmu 10 000 Kč. Začnete-li podnikat, jste jako studenti považováni za osoby samostatně výdělečně činné s vedlejší činností.

 Od 1. 6. nastupuji do zaměstnání na hlavní pracovní poměr.
Do 31. 5. jste nezaopatřené dítě. Od 1. 6. jste zaměstnancem, ze mzdy vám bude odváděno zdravotní a sociální pojištění a daň z příjmu fyzických osob. Od června již také nemůžete uplatňovat daňovou slevu na studenta, rodiče již nemohou uplatňovat daňový odpočet na dítě, nelze již nárokovat přídavek na dítě. Na úřadech za vás vše vyřídí zaměstnavatel.

 Od 8. 5. nastupuji na brigádu na dohodu o provedení práce s výdělkem do 10 000 Kč měsíčně nebo na dohodu o pracovní činnosti s výdělkem, který nepřekročí 2 999 Kč. Státnicuji v červnu, ale ve studiu už nebudu pokračovat.
Do 30. 6. jste nezaopatřeným dítětem i přes období brigády. Nemusíte nic řešit. Na zdravotní pojišťovně jste stále evidován/a jako osoba, za kterou odvádí zdravotní pojištění stát. Můžete, ale nemusíte se nahlásit na ÚP jako zájemce o zaměstnání.

 Od 1. 6. do 30. 6. pracuji na dohodu o provedení práce s výdělkem nad 10 000 Kč měsíčně nebo na dohodu o pracovní činnosti s výdělkem, který překročí 2 999 Kč. Po prázdninách nastupuji k dalšímu studiu.
Pozor! Povinné odvody ze mzdy za měsíc červen zajistí zaměstnavatel. Od 1. 7. jste
nezaopatřeným dítětem. Ověřte si na zdravotní pojišťovně, že jste od 1. 7. opět evidován/a jako osoba, za kterou pojistné hradí stát.

Úřad práce 
Nahlášením na Úřad práce můžete získat podporu v nezaměstnanosti a stát za vás po dobu evidence na úřadu práce hradí zdravotní pojištění. Nárok na podporu (5 měsíců) máte ovšem pouze v případě, pokud jste za poslední 2 roky alespoň 12 měsíců odváděli (nebo vám bylo odváděno) důchodové pojištění.

 V posledních dvou letech jsem pracoval/a 12 a více měsíců a bylo mi odváděno sociální pojištění.
Není na vás nahlíženo jako na nezaopatřené dítě. Do tří pracovních dní po závěrečné zkoušce se přihlaste na ÚP, protože máte nárok na podporu v nezaměstnanosti.

 

 

Aktuální nabídky na volné pracovní pozice dle studijních oborů, nabídky brigád a stáží máme pro vás na AgroContact.cz a FB/AgroContact.cz

 

 

Zdroje: careermarket.cz, vzp.cz, student.finance.cz

Více aktualit

Všechny aktuality