Podmínky pro přijetí

Poplatek: 600 Kč. (Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020).

Jak mám podat přihlášku?

  1. E-přihlášku ke studiu vyplňte v systému.
  2. Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s vyplněním a elektronickým odesláním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
  3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
  4. Povinné přílohy k přihlášce:
    • formulář Doplňující informace k přihlášce, který je zveřejněn na webových stránkách AF MENDELU. Uchazeč může vyplnit formulář v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Do formuláře je nutné doplnit konkrétní téma a jméno školitele z nabídky zveřejněné na webových stránkách AF MENDELU. Nezbytnou součástí dokumentu je podpis školitele, který svým podpisem stvrzuje souhlas s podáním přihlášky. Přihláška bez vyplněné povinné přílohy a podpisu školitele bude považována za nekompletní. Jméno školitele i téma doktorské práce může být upraveno při přijímací zkoušce.
  5. Přihláška bude zařazena do přijímacího řízení, pokud všechny sekce přihlášky v informačním systému budou označeny za kompletní po zaevidování platby a jakmile bude studijní referentkou potvrzeno doručení formuláře formou přílohy „Doplňující informace k přihlášce“.
  6. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.
  7. V případě dotazů kontaktujte studijní referentku Bc. Alenu Martauzovou.

Výběr školitele a tématu disertační práce

Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.

Součástí přihlášky je výběr tématu doktorské disertační práce a školitele. Všichni uchazeči zadají „Volné téma“ a jako školitele uvedou předsedu oborové rady příslušného studijního programu. Do formuláře „Doplňující informace k přihlášce“ je nutné doplnit konkrétní téma a jméno školitele z nabídky níže. Jméno školitele i téma doktorské práce může být upraveno při přijímací zkoušce.

Jméno školitele a konkrétní název disertační práce budou upraveny ve studijní evidenci po zápisu do studia.