Podmínky pro přijetí

Poplatky podle § 58 odst. 1 zákona za úkony spojené s přijímacím řízením do studijních programů akreditovaných v českém jazyce dle Nařízení rektora 13/2020.

Jak mám podat přihlášku?

 1. E-přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte, podepište a doručte na děkanát Agronomické fakulty.
 2. Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky – více informací zde: Poplatky.
 3. Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 4. Povinné přílohy k přihlášce:
  • Úředně ověřená kopie magisterského diplomu.
  • Formulář Doplňující informace k přihlášce.
  • Úředně ověřenou kopii magisterského diplomu a podepsaný formulář je nutné zaslat společně s přihláškou v papírové podobě.
 5. Přihlášku s povinnými přílohami můžete:
  • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00 Brno,
  • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
  • případně doručit jiným způsobem po dohodě se studijní referentkou Bc. Alenou Martauzovou.
 6. Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“.
 7. Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 8. Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.

Výběr školitele a tématu disertační práce

Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.

Součástí přihlášky je výběr tématu doktorské disertační práce a školitele. Všichni uchazeči zadají „Volné téma“ a jako školitele uvedou předsedu oborové rady příslušného studijního programu. Do formuláře „Doplňující informace k přihlášce“ je nutné doplnit konkrétní téma a jméno školitele z nabídky níže. Jméno školitele i téma doktorské práce může být upraveno při přijímací zkoušce.

Jméno školitele a konkrétní název disertační práce budou upraveny ve studijní evidenci po zápisu do studia.