Ceny rektora MENDELU dostalo sedm laureátek a laureátů

21. 9. 2023

Sedm zaměstnanců a studentů Mendelovy univerzity v Brně dnes obdrželo Ceny rektora MENDELU za mimořádné výsledky své práce. Za Agronomickou fakultu převzala ocenění Zuzana Bytešníková, která dosahuje mimořádných tvůrčích výsledků. Se svou skupinou dosáhla v posledních dvou letech řady unikátních výsledků, které indikují aplikaci nanotechnologií v různých odvětví průmyslu či zemědělství. Laureátkou je také Daniela Resová, která dosahuje opakovaných úspěchů v plážovém volejbalu.

„Je mi potěšením, že stejně jako v předchozích letech, i letos mohu ocenit naše studenty a akademické pracovníky za jejich přínos vědě, pedagogickou činnost, sportovní výkony nebo přínos pro společnost. Vždy je velmi obtížné vybrat jednoho kandidáta, přesto se mezi navrženými najdou tací, kteří ve své činnosti vynikají. Dnes navíc rozšiřujeme Ceny rektora o ocenění pro neakademického pracovníka a jsem velmi rád, že můžu předat ocenění právě paní doktorce Gotthardové za její dlouhodobou profesionální práci,“ uvedl rektor Mendelovy univerzity v Brně Jan Mareš. Ceny rektora jsou udělovány za významné a mimořádné výsledky nebo přínos studentů a zaměstnanců univerzity v oblasti vědy, vzdělávání, sportu, umění a za zásluhy o rozvoj občanské společnosti. Návrhy na ocenění předkládá děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu a předseda akademického senátu na základě návrhů jeho jednotlivých členů. O udělení ceny rozhoduje rektor.

Zuzanu Bytešníkovou, která ocenění převzala za mimořádné výsledky tvůrčí činnosti mladých do 35 let, motivuje při výzkumu možnost aplikovat výsledky na řešení reálných problémů a přinášet pozitivní změny na stávající i budoucí problémy. „Ocenění je pro mě velkou poctou a zároveň zodpovědností v dosahování vědeckých cílů. Těší mě, že ocenění odráží i kvalitu týmu, který mi umožnil k této ceně vědecky vyrůst,“ uvedla vědkyně z Ústavu chemie a biochemie.

Mezi oceněné studentky patří i Daniela Resová z Agronomické fakulty, která se svou spoluhráčkou dosahuje opakovaných úspěchů v plážovém volejbalu. „Jsem ráda, že můžu tvořit dobré jméno univerzity i na sportovním poli. Jako mnoho sportovců i mě pohání kupředu touha po dobrých výsledcích, ale především překonávat samu sebe a dostat ze sebe maximum,“ uvedla Resová.

Laureáti a laureátky Cen rektora 2023

Oblast přírodních a technických věd – cena za dlouhodobé nebo mimořádné výsledky tvůrčí činnosti

Radek Pokorný, Ústav zakládání a pěstění lesů LDF: Je předním odborníkem na pěstování lesů nejen v České republice i v evropském kontextu. Zaměřuje se dlouhodobě na udržitelné pěstování polyfunkčních lesů založeném na aplikaci poznatků ekofyziologie dřevin a ekologie lesa. Je aktivním členem řady národních i mezinárodních lesnických institucí a vědeckých týmů. Sám vedl a vede výzkumné projekty zaměřené zejména na adaptaci evropských lesů na dopady klimatické změny. Nemalý je jeho význam jako popularizátora vědy a lesnictví obecně.

Oblast přírodních a technických věd – cena za mimořádné výsledky tvůrčí činnosti mladých do 35 let

Zuzana Bytešníková, Ústav chemie a biochemie AF: V letech 2020-2023 publikovala 14 prací v ISI indexovaných časopisech a podala jednu patentovou přihlášku národní a jednu mezinárodní. Je vědeckou osobností schopnou vést vědecký tým, určovat jeho směr a uspět na národním i mezinárodním poli. Se svou skupinou získala v posledních dvou letech řadu unikátních výsledků indikujících aplikaci nanotechnologií v různých odvětví průmyslu či zemědělství. Ve svém výzkumu se zaměřuje na syntézu nanouhlíkatých materiálů a jejich nanokompozitů s různými nanočásticemi, a to zejména nanočásticemi kovů a oxidů kovů.

Cena pro vynikající studenty magisterského studia

Tereza Zezulová, Ústav ovocnictví ZF: Zvítězila v roce 2022 v celostátní soutěži studentských prací AV ČR vyhlášené Nakladatelstvím Academia. Za diplomovou práci na téma „Vypracování studie ochranného lesního pásu“ získala 1. místo v kategorii Vědy o živé přírodě a chemické vědy. Diplomová práce se zabývá tvorbou studie ochranného lesního pásu se zaměřením na návrh biotechnických opatření pro zajištění polyfunkčnosti těchto prvků.

Cena pro vynikající studenty doktorského studia

Eliška Zezulová, Ústav ovocnictví ZF: V rámci studia dosahuje soustavně vynikajících výsledků. Její odborné práce i výsledky tvůrčí činnosti zaměřené na kvantitativní a kvalitativní vlastnosti odrůd ovocných druhů dokládají její mimořádné tvůrčí schopnosti a nevšední zaujetí pro studovaný obor. Publikační činnost Elišky Zezulové odpovídá vysokým mezinárodním standardům dle světových měřítek hodnocení výsledků vědecké práce. Ve výzkumu na Ústavu ovocnictví je také novátorsky aktivní zejména ve vyhledávání nových možností, směrů či přístupů v oblasti hodnocení stěžejních vlastností ovocných druhů.

Cena za mimořádné nebo dlouhodobé výsledky ve vzdělávací činnosti

Petr Rádl, Ústav statistiky a operačního výzkumu PEF: Letos uplyne 50 let jeho kontinuální práce pro univerzitu. Celou kariéru věnoval výuce matematiky a deskriptivní geometrie a je autorem skript používaných ke studiu těchto předmětů. Je vedoucím autorského kolektivu Sbírky příkladů z matematiky pro přijímací řízení a také knihy nakladatelství Grada Matematika pro ekonomy. Je klíčovým akademickým pracovníkem, který ovlivňoval formu, obsah a kvalitu výuky matematiky na univerzitě a pomohl vychovat další generace učitelů.

Cena za významný sportovní výkon

Daniela Resová, Agronomická fakulta: Dosahuje opakovaných úspěchů v plážovém volejbale. Hraje spolu s Miroslavou Dunárovou za Sokol Brno I., v roce 2022 obsadily 5. místo na Akademickém mistrovství světa, vyhrály Evropské univerzitní hry, a ziskem třetího místa uspěly i na Mistrovství ČR. Ve svém sportovním snažení byly úspěšné i na dalších turnajích, například ziskem 3. místa na Pro tour Futures Cortegaca, nebo umístěním na 9. příčce v rámci Pro tour Challenge Dubai. 

Mimořádné ocenění pro neakademického pracovníka

Jana Gotthardová, Odbor informačních technologií: Více než 30 let poskytuje podporu koncovým uživatelům v oblasti agendových, ekonomických a knihovnických informačních systémů. Dbá také na potřebnou integraci mezi informačními systémy. S ohledem na její vysokou erudovanost a dlouholeté zkušenosti pomáhá celému týmu řešit náročnou problematiku ekonomického systému SAP. Její profesionalita, schopnosti, vstřícnost a ochota pomoci mohou být inspirací pro všechny ostatní. 

Více aktualit

Všechny aktuality