Agronomická fakulta má od 1. května nové vedení

2. 5. 2022
V pořadí 36. děkanem Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se s účinností od 1. května stal profesor Leoš Pavlata. Ve funkci vystřídal profesora Jana Mareše, který byl jmenován rektorem a post děkana zastával dva měsíce. Pavlata by měl fakultu vést do roku 2026.

Nový děkan do velké míry zachoval stávají obsazení proděkanských funkcí. Pavlína Pelcová bude i nadále proděkankou pro vzdělávací činnost a přijímací řízení a spolu s ní bude na postu proděkana pro vzdělávací činnost a akreditace pokračovat Vojtěch Kumbár. Na pozici proděkana pro vnější vztahy a internacionalizaci bude i v dalším období Daniel Falta a v působnosti Hany Středové zůstane oblast řízení kvality a lidských zdrojů. Proděkanem pro strategii, rozvoj a informační systémy zůstane Martin Fajman. Změny nastaly pouze na postu proděkana pro vědu, výzkum a doktorská studia. Po Leoši Pavlatovi bude funkci nově zastávat Pavel Ryant.

Pavlata minulý týden na vystoupení před akademickou obcí zdůraznil roli studentů jakožto středu zájmu celé fakulty. „Vysoké školy jsou zřízené k tomu, aby vzdělávaly. Je potřeba si uvědomit, že naši studenti jsou naši nástupci. A právě to, jak se budeme věnovat studentům, do jisté míry určuje, jaká bude Agronomická fakulta do budoucna,“ uvedl.

Leoš Pavlata se narodil 24. června 1971 v Jilemnici. V roce 2017 byl jmenován profesorem v oboru Výživa a krmení hospodářských zvířat. Na Agronomické fakultě působí od roku 2013, poslední čtyři roky jako proděkan pro vědu, výzkum a doktorská studia.

Ve vědecko-výzkumné činnosti se nový děkan věnuje zejména poruchám výživy, metabolismu a zdraví zvířat. Většina jeho publikací se týká problematiky minerálního metabolismu. V posledním období se zabývá také využitím biochemického vyšetření krve v kontrole výživy a metabolismu zvířat, výživou přežvýkavců a používáním netradičních krmiv. Na Agronomické fakultě zavedl několik nových předmětů týkajících se problematiky zdraví, metabolismu a nemocí zvířat.

Více aktualit

Všechny aktuality