Studenti se specifickými potřebami

 

Podle vysokoškolského zákona a vnitřních předpisů MENDELU mají studenti i uchazeči o studium se zdravotním postižením či znevýhodněním stejné právo získat vysokoškolské vzdělání jako jejich zdraví kolegové. Systém podpory studentům se specifickými potřebami na MENDELU tedy poskytuje každému studentovi a uchazeči o studium se specifickými potřebami v maximální možné míře takovou službu nebo úpravu studia a prostředí, které umožní důsledky postižení projevující se při studiu kompenzovat. Poskytované služby a úpravy však nesmějí snižovat studijní nároky, tzn. každý student MENDELU musí prokázat stejné průběžné i výstupní výsledky pro dosažení požadované kvalifikace.

Využití systému podpory je dobrovolné. Student/uchazeč o studium se může rozhodnout, zda podporu využije nebo bude studovat/ucházet se o studium bez podpory. Pokud se rozhodne podpory využít, MENDELU zaručuje ochranu informací týkajících se postižení studenta nebo jeho zdravotního stavu a považuje je za zcela důvěrné.


Pomocníkem při různých nejasnostech je pro všechny studenty univerzity

Poradenské centrum ICV MENDELU

 

Podrobné informace: https://icv.mendelu.cz/ppc/studenti-se-sp


Koordinátoři pro studenty se specifickými potřebami na Agronomické fakultě

 

 

Fakultní koordinátor - je osoba zajišťující podporu studentů a uchazečů o studium na úrovni jednotlivých fakult, vysokoškolského ústavu. Jeho činnosti jsou zpravidla následující:

  • spolupracuje s Poradenským centrem ICV MENDELU při zjišťování speciálních potřeb a vlastních kapacit studenta před započetím studia a v jeho průběhu,
  • zajišťuje rovněž informovanost příslušných pracovišť, které se podílejí na výuce studijního oboru studenta se specifickými potřebami,
  • spolupracuje s garantem příslušného oboru při tvorbě individuálního studijního plánu studenta se specifickými potřebami.
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí