Doktorské studium

 

 • studuj po SZZ
 • přijímací zkouška
 • přihlášku podejte do 30.6.2020
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Seminář Úvod do doktorského studia - 17. 9. 2020 - AKCE JE ZRUŠENA, všichni studenti informování e-mailem.


ZÁPIS do 1. ročníku doktorského studia ­- 16. 9. 2020 v 9 hodin v posluchárně C O1

 

 

Před zápisem do studia:

 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let. Držitel již dříve vydané a stále platné ISIC karty MENDELU pro prezenční formu studia nemusí zakládat novou kartu,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta MENDELU pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat novou kartu, (případně podle nabídky kartu ALIVE).

Co si nezapomenout vzít na zápis:

 • roušku,
 • vyplněné čestné prohlášení o bezinfekčnosti,
 • vyplněné poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • doklad o ukončení studia, pokud již nebyl dodán,
 • doklad o zaplacení poplatku za index,
 • psací potřeby,
 • tiskopisy, které chcete potvrdit - průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod

Aktuální informace o změně podmínek přijetí k doktorskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2020/2021

 

Důležitá informace, prosím čtěte pozorně a řiďte se uvedenými pokyny!

 • V souvislosti s opatřeními na omezení šíření nákazy COVID - 19 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně doplnila dokument „Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2020/2021“
  Do § 3 bude nově vložen odstavec (10) ve znění:
  (10) V případě potřeby má děkan fakulty právo prodloužit dobu pro podávání přihlášek ke studiu v doktorském studijním programu
  Do § 5 bude nově vložen odstavec (6) ve znění:
  (6) V případě potřeby má děkan fakulty právo změnit termín konání přijímací zkoušky ke studiu v doktorském studijním programu a formu příjímací zkoušky v doktorském studijním programu, případně od ústní přijímací zkoušky upustit.

Informace pro uchazeče:

 • přijímací řízení bude realizováno bez ústní přijímací zkoušky,
 • děkanem fakulty jmenovaná přijímací komise navrhne přijetí či nepřijetí uchazeče na základě posouzení předložených dokumentů (přihláška, životopis, tabulka prospěchu předchozího studia),
 • jednání přijímacích komisí proběhne ve dnech 9. -10. 7. 2020, návrhy přijímacích komisí k přijetí či nepřijetí uchazečů budou následně předány k rozhodnutí děkanovi fakulty,
 • oznámení o přijetí do studia bude přijatým uchazečům zasláno do úložiště elektronické přihlášky do konce července. Pozvánka k zápisu, informace o kolejích a další podrobnosti ke studiu budou zveřejněny na webových stránkách fakulty od odkazem https://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt,
 • nepřijatým uchazečům bude zasláno doporučeně do vlastních rukou Rozhodnutí o nepřijetí, uchazeč se může odvolat, vzor odvolání bude zveřejněn na webových stránkách fakulty,
 • zápis do studia - 16.9.2020 – harmonogram bude upřesněn,
 • seminář „Úvod do doktorského studia“ - 17.9.2020 – harmonogram bude upřesněn,
 • podrobnější informace podá studijní referentka Bc. Alena Martauzová, email: alena.martauzova@mendelu.cz

Aktuální informace k podání přihlášky do doktorského studia:

 

 • termín pro podání přihlášek do doktorského studia je prodloužen do 30. 6. 2020
 • Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE !
   • přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište
   • přihlášku nechejte podepsat i předpokládaným školitelem (pod uvedené téma)
   • poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka)
   • povinné přílohy k přihlášce:
    • studijní průměr v jednotlivých ročnících předchozího studia (vyplněný formulář vytiskněte, podepište)
    • strukturovaný životopis doplněný o přehled dosavadní odborné činnosti včetně seznamu publikací (uveďte datum vyhotovení, vytiskněte, podepište)
    • ověřená kopie diplomu (Pouze v případě, že máte již ukončeno navazující magisterské studium. Pokud studium ukončíte po termínu odevzdání přihlášek, diplom doložíte při zápisu do studia.)
   • přihlášku na obálce označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce
   • přihlášku s povinnými přílohami zasílejte poštou nebo po dohodě předejte osobně studijní referentce Bc. Aleně Martauzové


   Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

   Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/2021

 


Nabídka oborů doktorského studia:

Anatomie a fyziologie rostlin
Aplikovaná a krajinná ekologie
Aplikovaná bioklimatologie
Aplikovaná zoologie
Bio-omika
Molekulární biologie a genetika živočichů
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Rostlinolékařství
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika
Technika a mechanizace zemědělství
Technologie odpadů
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
Zemědělská chemie

 

 

Akreditované obory ke stažení


Nabídka oborů doktorského studia v rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou

 

 • Bio-omika

 


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Důležité termíny

 

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2020/2021 Aplikace uzavřena
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 12. 2. 2020
Termín podání přihlášek do doktorského studia do 30.6.2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia přijímací řízení bude realizováno bez ústní přijímací zkoušky, jednání přijímacích komisí proběhne ve dnech 9. -10. 7. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro D. studium 27. 7. 2020
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 20. 8. 2020 obory Aplikovaná a krajinná ekologie, Aplikovaná zoologie, Technologie odpadů a Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů, ostatní obory 16. 9. 2020
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky - AKCE ZRUŠENA
17. 9. 2020 pro všechny obory

Dokumenty

 


Formuláře

 


Aktuality

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí