Doktorské studium

 

 • Studuj po SZZ
 • Přijímací zkouška
E-přihláška

  Návod pro vyplnění přihlášky

Výsledky přijímacího řízení

 

 

Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2022/2023

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 21. 2. 2022
Termín podání přihlášek do doktorského studia do 9. 5. 2022
Přijímací zkoušky do doktorského studia 22. 6. 2022
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení do doktorského studia bude upřesněno
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 15. 9. 2022

 

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2022/2023 

 

NABÍDKA STUDIJNÍCH PROGRAMŮ PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023

Studijní programZkratkaGarant programuJazyk
Aplikovaná a krajinná ekologie D-AKE prof. Dr. Ing. Milada Šťastná ČJ
Aplikovaná bioklimatologie D-ABK prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. ČJ
Aplikovaná zoologie D-AZO doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. ČJ
Biologická chemie D-BCH prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. ČJ
Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů D-MBGFZ prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. ČJ
Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin D-MFGBR prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. ČJ
Obecná a speciální zootechnika - NA DOTAZ D-OSZ prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. ČJ
Obecná produkce rostlinná - NA DOTAZ D-OPR doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D. ČJ
Provoz strojů a zemědělských technických systémů D-PSZTS doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. ČJ
Rybářství a hydrobiologie D-RH prof. Dr. Ing. Jan Mareš ČJ
Speciální produkce rostlinná - NA DOTAZ D-SPR doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. ČJ
Technologie odpadů - NA DOTAZ D-TO prof. Ing. Tomáš Vítěz, Ph.D. ČJ
Výživa a krmení zvířat D-VKZ prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. ČJ

 

ProgrammeCodeSupervisorLanguage
Applied and Landscape Ecology D-AKE-EN prof. Dr. Ing. Milada Šťastná EN
Applied Bioclimatology D-ABK-EN prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. EN
Applied Zoology D-AZO-EN doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. EN
Biological Chemistry D-BCH-EN prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. EN
Molecular Biology, Genetics and Physiology of Animals D-MBGFZ-EN prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. EN
Molecular Physiology, Genetics and Biotechnology of Plants D-MFGBR-EN prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. EN
Animal Production - ON REQUEST D-OSZ-EN prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D. EN
Special Plant Production - ON REQUEST D-SPR-EN doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. EN

Note: The studies in english will be subject to payment.

VÝBĚR ŠKOLITELE A TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE

Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.

Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před konáním přijímací zkoušky, bude mu školitel doporučen oborovou radou při přijímací zkoušce na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.

Při vyplňování přihlášky systém automaticky nabídne:

 • jediného školitele, a to předsedu dané oborové rady,
 • jediné univerzální téma disertační práce „VOLNÉ TÉMA“

Jméno školitele a konkrétní název disertační práce budou upraveny ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Seznam školitelů a témat disertačních prací bude zveřejněn v průběhu února 2022.

INFORMACE K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište. Přihlášku bude možné podat od 21. 2. 2022.
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky - vice informací zde: Poplatky za přijímací řízení.
 • Doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka.
 • Povinná příloha k přihlášce:
  • Doplňující informace k přihlášce (vyplněný formulář vytiskněte, podepište)
  • Ověřenou kopii magisterského diplomu je uchazeč povinen doložit v den zápisu do studia. Povinnost neplatí pro absolventy AF MENDELU, kteří ukončí studium v roce 2022.
 • Přihlášku s povinnou přílohou můžete:
  • zaslat poštou na adresu: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta, Bc. Alena Martauzová, Zemědělská 1, 613 00 Brno.
  • vložit do schránky u vchodu do areálu univerzity, kde je připravena schránka „Přihlášky Agronomická fakulta“,
  • vložit do schránky u dveří děkanátu AF,
  • případně doručit jiným způsobem po dohodě se studijní referentkou Bc. Alenou Martauzovou
 • Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA
 • Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.
 • Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji e-mailovou poštu.

 

 

Nově akreditované doktorské studijní programy

 

Aplikovaná a krajinná ekologie
Aplikovaná bioklimatologie
Aplikovaná zoologie
Biologická chemie
Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů
Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin
Provoz strojů a zemědělských technických systémů
Rybářství a hydrobiologie
Výživa a krmení zvířat
Obecná produkce rostlinná
Speciální produkce rostlinná
Obecná a speciální zootechnika

Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

 

Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2021/2022

 
Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2021/2022 - 2. kolo

Nabídka doktorských studijních programů pro 2. kolo přijímacího řízení na akademický rok 2021/2022

Nově akreditované doktorské studijní programy

Studijní programZkratkaGarant programuJazyk
Aplikovaná a krajinná ekologie D-AKE prof. Dr. Ing. Milada Šťastná ČJ
Aplikovaná bioklimatologie D-ABK prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D. ČJ
Aplikovaná zoologie D-AZO doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. ČJ
Biologická chemie D-BCH prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D. ČJ
Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů D-MBGFZ prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D. ČJ
Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin D-MFGBR prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc. ČJ
Provoz strojů a zemědělských technických systémů D-PSZTS doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D. ČJ
Rybářství a hydrobiologie D-RH prof. Dr. Ing. Jan Mareš ČJ
Výživa a krmení zvířat D-VKZ prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. ČJ

 

Studijní obory s končící akreditací

Studijní oborZkratkaGarant oboruJazyk
Obecná produkce rostlinná D-FYTO-OPR prof. Ing. Jan Křen, CSc. ČJ
Speciální produkce rostlinná D-FYTO-SPR doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D. ČJ
Speciální zootechnika D-ZOO-SZ prof. Ing. Ladislav Máchal, DrSc. ČJ

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 11. 11. 2021
Termín podání přihlášek do doktorského studia do 30. 11. 2021
Přijímací zkoušky do doktorského studia 8. 12. 2021
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení do doktorského studia 10. 12. 2021
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 5. 1. 2022

VÝBĚR ŠKOLITELE A TÉMATU DISERTAČNÍ PRÁCE

 

Pro uchazeče, kteří se hlásí do nově akreditovaných studijních programů:

Při vyplňování přihlášky systém automaticky nabídne:

 • jediného školitele, a to předsedu dané oborové rady,
 • jediné univerzální téma disertační práce.

Jméno konkrétního školitele a název disertační práce budou upřesněny po dohodě s předsedou oborové rady na základě přijímacího pohovoru.

Podrobné informace včetně návrhu témat disertačních prací pro daný studijní program najdete v nabídce studijních programů na https://af.mendelu.cz/chci-studovat/chci-studovat-dokt/nabidka-programu-doktorskeho-studia

 

Pro uchazeče, kteří se hlásí do studijních oborů s končící akreditací:

Při vyplňování přihlášky systém nabídne:

 • možnost výběru školitele (výběr školitele konzultujte před podáním přihlášky se studijní referentkou),
 • možnost volby konkrétního tématu disertační práce.

Seznam školitelů a témat disertačních prací (vybírejte prosím z přiložené tabulky, nikoliv z nabídky v aplikaci přihlášek. V případě nejasností kontaktujte studijní referentku):

Je možné, že po přestupu na nový studijní program dojde ke změně školitele a upřesnění tématu disertační práce.

Podrobné informace najdete v nabídce studijních programů na https://af.mendelu.cz/chci-studovat/chci-studovat-dokt/nabidka-programu-doktorskeho-studia

 

Podmínky přijetí k doktorskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2021/2022 – 2. kolo

 

Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2021/2022 - 1. kolo

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO DOKTORSKÉHO STUDIA ak.rok 2021/2022- 1. kolo

 

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2021/2022 do 8. 2. 2021
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 15. 2. 2021
Termín podání přihlášek do doktorského studia do 14. 6. 2021 (posun z 10. 5. 2021)
Přijímací zkoušky do doktorského studia 29. 6. 2021 (posun z 23. 6. 2021)
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro D. studium 30. 6. 2021
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 15. 9. 2021
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky 15. 9. 2021 (přesun z 16. 9. 2021)

 

 

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí