Doktorské studium

 

 • studuj po SZZ
 • přijímací zkouška
 • přihlášku podejte do 11.5.2020
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Aktuální informace k podání přihlášky do doktorského studia:

 

 • se studijní referentkou Bc. Martauzovou komunikujte e-mailem, případně telefonicky.

 Přijímací řízení do doktorského studia pro ak. rok 2020/2021

 


Chci odevzdat kompletní přihlášku:

 

 • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište
 • Přihlášku nechejte podepsat i předpokládaným školitelem (pod uvedené téma)
 • Přihlášku s povinnými přílohami doručte poštou nebo osobně na studijní oddělení 
 • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka)

 

 • Povinné přílohy k přihlášce:
  • Studijní průměr v jednotlivých ročnících předchozího studia (vyplněný formulář vytiskněte, podepište)
  • Strukturovaný  životopis doplněný o přehled dosavadní odborné činnosti včetně seznamu publikací (uveďte datum vyhotovení, vytiskněte, podepište)
  • Ověřená kopie diplomu (Pouze v případě, že máte již ukončeno navazující magisterské studium. Pokud studium ukončíte po termínu odevzdání přihlášek, diplom doložíte při zápisu do studia.)

Nabídka oborů doktorského studia:

Anatomie a fyziologie rostlin
Aplikovaná a krajinná ekologie
Aplikovaná bioklimatologie
Aplikovaná zoologie
Bio-omika
Molekulární biologie a genetika živočichů
Obecná produkce rostlinná
Obecná zootechnika
Rostlinolékařství
Speciální produkce rostlinná
Speciální zootechnika
Technika a mechanizace zemědělství
Technologie odpadů
Vlastnosti a zpracování zemědělských materiálů a produktů
Zemědělská chemie

 

 

Akreditované obory ke stažení


 Nabídka oborů doktorského studia v rámci spolupráce s Masarykovou univerzitou

 

 • Bio-omika

 


Máte dotaz? Kontaktujte studijní referentku

 

Bc. Alena Martauzová - studijní referentka pro doktorské studium

Důležité termíny

 

Zadávání témat školitelem pro ak. rok 2020/2021 Aplikace uzavřena
Aplikace pro podávání přihlášek bude k dispozici od 12. 2. 2020
Termín podání přihlášek do doktorského studia do 11. 5. 2020
Přijímací zkoušky do doktorského studia 24. 6. 2020
Zápisy uchazečů přijatých do doktorského studia 16. 9. 2020
Úvod do doktorského studia pro 1. ročníky 17. 9. 2020

Dokumenty

 


Formuláře

 


Aktuality

 


Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

středa 10:00 - 12:00

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí