Navazující magisterské studium

 

 • studuj po SBZ
 • přijímací zkouška
E-přihláška

 

Výsledky přijímacího řízení

 

Návod pro vyplnění přihlášky


Podmínky pro druhé kolo přijímacího řízení:

 

 • Kompletní přihláška bude zpracována rychleji, prosím čtěte naše pokyny ZDE !
   • Přihlášku ke studiu vyplňte v systému, vytiskněte a podepište.
   • Stávající studenti AF se hlásí v aplikaci podání přihlášky jako uživatelé UIS, aby se správně napočítaly body za prospěch.
   • Poplatek za přijímací řízení uhraďte současně s odevzdáním přihlášky (doklad o zaplacení není nutné dokládat; jen v případě, že platba nebyla v systému spárována, Vás k předložení dokladu vyzve studijní referentka).
   • Přihlášku se všemi náležitostmi zasílejte poštou.
   • Obálku označte slovem „PŘIHLÁŠKA“. Tímto označením bude Vaše přihláška doručena rychleji ke studijní referentce.

   Jakmile bude přihláška fyzicky doručena na studijní oddělení, studijní referentka přihlášku zpracuje, v systému uchazeč následně uvidí, že je přihláška ve všech sekcích kompletní a přihláška bude zařazena do přijímacího řízení.

   Pokud bude třeba něco doplnit, bude uchazeče studijní referentka kontaktovat, aby chybějící podklady doplnil. Sledujte proto svoji emailovou poštu.

   Dokumenty, které je nutné poštou zaslat na studijní oddělení:

   • řádně vyplněnou, vytištěnou a podepsanou přihlášku,
   • přehled o výsledku studia“, tzv. V7; dokládají absolventi AF minulých let, uchazeči z jiných škol a fakult MENDELU,
   • úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu; uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají ověřenou kopii bakalářského diplomu a úředně ověřený překlad provedený soudním překladatelem,
   • uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají ověřenou kopii nostrifikační doložky o uznání dosaženého bakalářského vzdělání v České republice (nostrifikace),
   • uchazeči ze zahraničí, mimo SK, dokládají doklad vykonání zkoušky z českého jazyka na minimální úrovni B1.

Výsledky přijímacího řízení, informace o zápisech do 1. ročníku

 

Co si připravit doma před zápisem:

 • pokud má být ISIC karta nebo průkaz studenta vyroben a předán po zahájení  zimního semestru, je nutné v aplikaci e-přihlášky potvrdit a zaplatit požadavek na výrobu karty,  
 • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem zápisu potvrdit zájem o studium a zaplatit poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
  • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let. Držitel již dříve vydané a stále platné ISIC karty MENDELU pro prezenční formu studia nemusí zakládat novou kartu,
  • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta MENDELU pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat novou kartu,
 • upozorňujeme, že další požadavek na výrobu karty bude možný až po nástupu do studia prostřednictvím aplikace Objednávky v univerzitním informačním systému,
 • absolventi AF 2020 si požadavek na výrobu ISIC karty nedávají, pokud mají původně vydanou ISIC kartu platnou, po zápisu do ZS si podle zájmu zakoupí prodlužovací známku na ISIC.

 

Co si nezapomenout vzít na zápis:

 • roušku
 • čestné prohlášení o bezinfekčnosti, odevzdávají i absolventi AF 2020 u zápisu studijní referentce,
 • platný občanský průkaz nebo pas,
 • úředně ověřenou kopii bakalářského diplomu - pokud doklad neodevzdáte u zápisu, nebudete zapsán/a  do studia, absolventi AF 2020 nemusí dokládat potvrzení o ukončení studia, které obdrželi u SZZ,
 • psací potřeby,
 • tiskopisy, které chcete potvrdit - průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.

Aktuální informace o změně podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2020/2021 – platné i pro druhé kolo přijímacího řízení

 

Důležitá informace, prosím čtěte pozorně a řiďte se uvedenými pokyny!

 • V souvislosti s opatřeními na omezení šíření nákazy COVID - 19 Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně doplnila dokument „Podmínky přijetí k bakalářskému a navazujícímu magisterskému studiu na Agronomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně v akademickém roce 2020/2021“
  Do § 6 bude nově vložen odstavec (5) ve znění:
  (5) Děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k navazujícímu magisterskému studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia

Informace pro uchazeče, aktuální studenty AF:

 • průměrný prospěch bakalářského studia na AF MENDELU bude vygenerován z UIS, bude převeden na body
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia
 • není nutné dokládat další dokumenty

Informace pro uchazeče, absolventy AF:

 • průměrný prospěch předcházejícího bakalářského studia na AF MENDELU uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7, bude převeden na body
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia
 • není nutné dokládat další dokumenty, chybějící dokument „Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 vytiskne z UIS studijní referentka

Informace pro uchazeče z jiných škol, fakult MENDELU:

 • současně s přihláškou zašlete „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7:
  • pokud si můžete vytisknout dokument ze systému univerzity sám/sama, nemusí být dokument potvrzen studijním oddělením vysoké školy
 • doložení dokumentu “Přehled o výsledku studia“ nahrazuje účast u přijímací zkoušky
 • průměrný prospěch bakalářského studia uvedený v dokumentu “Přehled o výsledku studia“ tzv. V7 bude převeden na body
 • na základě získaného počtu bodů a předpokládaného počtu přijímaných uchazečů uvedeného v podmínkách přijímacího řízení, bude děkan fakulty rozhodovat o přijetí do studia

Nabídka oborů navazujícího magisterského studia

Agrobyznys
Agroekologie
Automobilová doprava
Biotechnologie rostlin
Ekotrofologie
Fytotechnika
Chov koní a agroturistika
Jakost a zdravotní nezávadnost potravin
Krmivářství
Provoz techniky
Rostlinolékařství
Rozvoj venkova
Rybářství a hydrobiologie
Technologie a management odpadů
Technologie potravin
Všeobecné zemědělství
Živočišné biotechnologie
Zootechnika

 


Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky

 

Bc. Martina Sobolová- studijní referentka pro N-Mgr. studium
 • tel: +420 545 133 010, e-mail: martina.sobolova [at] mendelu.cz
 • agenda přijímacího řízení – zpracování přihlášky, organizace přijímacích zkoušek, podklady pro přijímací řízení a odvolací řízení, zápis do studia
 • proděkanka pro přijímací řízení prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. - konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem

Důležité termíny

 

Termín podání přihlášek ke studiu do 30. 4. 2020
Stanovení horní hranice průměrného prospěchu Bc. studia bude upřesněno
Přijímací zkoušky do NMgr. studia - zrušeny

Změna

-děkan má právo upustit od přijímací zkoušky a přijímat studenty k NMgr. studiu na základě průměrného prospěchu předcházejícího bakalářského studia

-čtěte pokyny - Aktuální informace o změně Podmínek přijetí k navazujícímu magisterskému studiu na AF MENDELU v akademickém roce 2020/2021

-https://af.mendelu.cz/30920-chci-studovat-nmgr

Zaslání dokumentu „Přehled o výsledku studia“, tzv. V7 – týká se všech uchazečů, studentů z jiných univerzit, jiných fakult MENDELU do 11.5. 2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium 28.5.2020
Zápisy přijatých uchazečů z jiných univerzit do NMgr. studia
8.7. 2020
Zápisy aktuálních studentů AF přijatých do NMgr. studia 9. - 10.7. 2020
Zápisy uchazečů přijatých na odvolání do NMgr. studia 27.8. 2020
Termín podání přihlášek do NMgr. studia v rámci druhého kola do 31.7.2020
Vyhodnocení kritérií přijímacího řízení pro NMgr. studium v rámci druhého kola bude upřesněno
Zápisy uchazečů Bc. studia přijatých v rámci druhého kola 27.8.2020

Dokumenty

 


Formuláře

 


Úřední hodiny na studijním oddělení AF MENDELU

 

pondělí 9:45 - 12:00
úterý 9:45 - 11:30 a 12:45 - 14:00
středa 9:45 - 12:00
čtvrtek 9:45 - 12:00
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí