Aktuality

 

Upozorňujeme studenty, že zvláštní případy a výjimky (např. praxe mimo termín, praxe mimo ČR, praxe v rodinných firmách apod.) budou řešeny přes aplikaci Kontaktního centra v UIS (zasláním podnětu 000_Z: Obecná žádost). Žádosti a formuláře Kontaktního centra jsou v UIS: Osobní administrativa -> Portál studenta -> Kontaktní centrum -> Hledám řešení.


Obecné informace

 

 • Povinný předmět praxe bakalářská/diplomová/magisterská je zapsán v letním semestru.
 • U bakalářské a magisterské praxe je to 10 pracovních dní, u diplomové praxe 20 pracovních dní (tzn. bez státních svátků a víkendů).
 • Pracoviště pro výkon praxe si student vybírá sám, popřípadě jsou mu doporučena pracoviště studijní referentkou. Pracoviště je vybíráno dle zaměření studijního oboru.
 • Všechny praxe probíhají v termínu 1. června až 31. srpna.
 • Některá pracoviště mají vlastní smlouvy – s těmito jednejte s předstihem a zajistěte si jejich formulář smlouvy.
  • AGELL
  • AGOCENTRUM ZS s.r.o.
  • Agrotec
  • Českomoravský cement a.s.
  • DPMB
  • Fakultní nemocnice Brno
  • Honeywell
  • CHMU
  • Jihomoravský kraj
  • Katastrální úřad Jihočeský kraj
  • LČR
  • Magistrát města Brna
  • Magistrát Prostějov
  • Masyrykův onkologický ústav
  • Moravské naftové doly
  • MZE
  • NAVOS Kroměříž
  • Nemocnice Český Těšín
  • Penam
  • Pivovar Staropramen
  • Policie ČR
  • Povodí Moravy
  • Pribina
  • SPUCR
  • Synlab
  • SZPI
  • ÚKZÚZ
  • ZOO Brno
  • ZOO Lešná

Termíny

 

Únor, březen, duben

Student vybírá a kontaktuje pracoviště, kde by mohl absolvovat praxi.

15. dubna

Poslední termín pro dodání smlouvy již vyplněné studentem a podepsané pracovištěm referentce.

15. května

Fakulta podepsané smlouvy odešle na pracoviště.

1. června–31. srpna

Doba absolvování praxe.

10. září

Nejzazší datum pro dodání podkladů z absolvované praxe. Po tomto datu nebude zápočet udělen.


Postup při vyplňování smlouvy

 

Ze stránek si student stáhne:

Vyplní pole otevřená k vyplnění (ujistí se, že jsou správně všechny údaje, a především doba praxe) vytiskne 3x, nechá podepsat pracovištěm a odevzdává tři podepsané kopie referentce pro praxe do 15. dubna.

Po kontrole proděkany a podpisu děkana rozešlou referentky podepsané výtisky smluv na pracoviště do 15. května.


Do týdne po skončení praxe

 

Po skončení praxe vyplní student Hodnocení praxe studentem (vyplňuje se elektronicky) a nechá vyplnit zástupce pracoviště Hodnocení studenta pracovištěm.

Do týdne po skončení praxe odevzdá student osobně nebo zašle poštou v tištěné podobě obě potvrzená hodnocení!

 1. Hodnocení praxe studentem – je zhodnocením praxe studentem, které vyplní elektronicky, vytiskne a podepíše
 2. Hodnocení studenta pracovištěm – hodnocení vyplní, podepíše a razítkem opatří zástupce pracoviště
 3. Hodnocení praxe studentem_ AJ
 4. Hodnocení studenta pracovištěm _AJ

Zvláštní případy a výjimky

 

 • PRAXE MIMO TERMÍN:

V případě uznání pracovních stáží, odpovídajících brigád atd. mimo termín se nevyplňuje smlouva s univerzitou, ale student podá studijní referentce pro praxe žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS, přílohou student zašle scan smlouvy s pracovištěm. Vše je postoupeno ke schválení proděkanovi pro vzdělávací činnost.

 • PRAXE MIMO ČR:

V případě praxe mimo ČR se nevyplňuje smlouva, ale podává se referentce pro praxe žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS. Pokud proděkan praxi mimo ČR schválí, dodá student pro získání zápočtu kromě výše uvedených dokumentů i výtisk vlastní pracovní smlouvy s pracovištěm!

 • RODINNÉ NEBO VLASTNÍ FIRMY:
  • Praxe v rodinné firmě – podává se studijní referentce pro praxe žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS. Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.
  • Praxe ve vlastní firmě – podává se studijní referentce pro praxe žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS, přílohou student zašle scan živnostenského listu. Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.

Po schválení žádosti proděkanem postupuje student jako při absolvování praxe se smlouvou, tzn. že doloží:


Dokumenty a formuláře

 


Obsahy praxí

 

 

 

Pracovní příležitosti pro absolvování praxe můžete hledat také na stránkách AgroContact.cz.


Hana Kališová – studijní referentka pro praxe Bc. studia


Ing. Dagmar Zlatohlávková – studijní referentka pro praxe NMgr. studia

 • agenda praxí NMgr. studia
 • proděkanka pro studijní záležitosti prof. Ing. Alžbeta Jarošová, Ph.D. – obory BR, EKT, FYTO, CHK, JZN, KRM, RH, TP, RL, ŽB, ZOO, konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
 • proděkan pro studijní záležitosti doc. Ing. Vojtěch Kumbár, Ph.D. – obory ABY, AE, AD, PT, VS, RV, TMO, konzultaci je nutné dohodnout nejdříve emailem
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí