Obecné informace a aktuality

 

 • Upozorňujeme studenty 2. ročníku Bc. studia a 1. ročníku NMgr. studia, kteří mají dle studijního plánu v LS 2021/2022 absolvovat předmět Praxe (bakalářská, diplomová, provozní), na změnu postupu:
  1. při výběru pracoviště (společnosti),
  2. při vyplňování smlouvy,
  3. při hodnocení praxe.

 

Vše bude nově administrováno přes aplikaci PORTÁL PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ v UIS, 

kde musí být pracoviště (společnost) nejprve zaregistrována.

 

 • Povinný předmět Praxe (bakalářská, diplomová, provozní) je zapsán v letním semestru (u N-RYB v zimním semestru).
 • Praxe probíhají v termínu 1. června až 31. srpna (mimo N-RYB).

 

 • Pracoviště pro výkon praxe si student vybírá sám v Portálu pracovních příležitostí v UIS (popřípadě jsou mu doporučena pracoviště studijní referentkou).
 • Pracoviště je vybíráno dle zaměření studijního programu/specializace.
 • Pracovní příležitosti pro absolvování praxe můžete hledat také na stránkách AgroContact.cz.

 

 • POZORPokud student chce vykonávat praxi u zahraniční společnosti (tedy mimo Českou republiku nebo Slovenskou republiku), je zapotřebí řešit praxi formou ZAHRANIČNÍ STÁŽE - více info níže.

 

PRO SPOLEČNOSTI: Praxe studentů AF MENDELU ve Vaší společnosti a žádost o registraci

 

Vážená paní, vážený pane,

velmi si ceníme spolupráce s Vámi a jsme rádi, že naši studenti mohou předmět Praxe absolvovat právě ve Vaší firmě. Aktuálně zavádíme elektronickou formu administrativy předmětu Praxe a jménem děkana Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně, prof. Dr. Ing. Jana Mareše, Vás tímto žádáme o registraci Vaší firmy do aplikace Portál pracovních příležitostí. Průvodní dopis pana děkana je níže.

V případě jakýchkoli dotazů se můžete obrátit na kolegyně studijní referentky pro praxi uvedené v příloze dopisu nebo na mne na níže uvedené e-mailové adrese. Rády Vám s registrací pomůžeme.

 

Žádost o registraci do aplikace Portál pracovních příležitostí

 

za Agronomickou fakultu

Ing. Lenka Boháčová Štoudková

Správce Portálu pracovních příležitostí

 

PRO STUDENTY: Zvláštní případy praxe a výjimky

 

Student může předmět PRAXE (bakalářská, diplomová, provozní) v odpovídajícím rozsahu na základě žádosti podané v KC vykonat:

 
 • MIMO TERMÍN:
  • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
  • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní navrhovaný termín konání praxe, oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.
  • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
  • Zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.

 

 • V  RODINNÉ FIRMĚ:
  • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
  • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.
  • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
  • Zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.

 

 • VE VLASTNÍ FIRMĚ:
  • Student podává žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS, vč. scanu živnostenského listu nebo scanu výpisu z obchodního rejstříku.
  • Student v odůvodnění žádosti nebo formou příloh upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy, případně doloží odkaz na webové stránky firmy a návrh náplně práce.
  • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí.
  • Studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost udělen zápočet.

 

 • FORMOU DLOUHODOBÉ BRIGÁDY, KTERÁ PROBÍHÁ:
  • Student má již s firmou podepsanou např. pracovní smlouvu, DPČ, DPP.
  • Práce/brigáda je vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
  • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
  • Student v odůvodnění žádosti upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy a formou přílohy přiloží scan smlouvy s firmou a potvrzení od firmy o počtu odpracovaných dnů/hodin v minimální výši délky povinné praxe.
  • Vše je postoupeno ke schválení proděkanovi pro vzdělávací činnost.
  • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost JE NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
  • Zápočet bude udělen po řádném dokončení administrativního procesu.

 

 • FORMOU DLOUHODOBÉ BRIGÁDY, KTERÁ JE JIŽ UKONČENA:
  • Student měl s firmou podepsanou pracovní smlouvu, DPČ, DPP.
  • Práce/brigáda byla vykonávána v oboru stejném nebo příbuzném se zaměřením studijního programu/specializace.
  • Práce/brigáda byla vykonávána v době po zápisu do studijního programu, ve kterém chce student povinnou praxi uznat.
  • Student podá žádost (000_Z: Obecná žádost) prostřednictvím aplikace Kontaktní centrum v UIS.
  • Student v odůvodnění žádosti upřesní oblast podnikání nebo zaměření firmy a formou přílohy doloží scan smlouvy s firmou a potvrzení od firmy o počtu odpracovaných dnů/hodin v minimální výši délky povinné praxe.
  • Po schválení žádosti proděkanem pro vzdělávací činnost NENÍ NUTNÁ registrace firmy a studenta v Portálu pracovních příležitostí podle pokynů.
  • Studijní referentkou bude bezprostředně po schválení žádosti proděkanem pro studijní činnost udělen zápočet.

  

PORTÁL PRACOVNÍCH PŘÍLEŽITOSTÍ

 

 • V semestru, ve kterém musí student vykonat odbornou praxi, si registruje a následně zapíše příslušný předmět Praxe (bakalářská, diplomová, provozní).
 • Svoji praxi spravuje v Portálu studentaPortál pracovních příležitostí.
 • V případě dotazů souladu praxe a zaměření studijního programu se student může obrátit na studijní referentu pro praxe nebo na garanta studijního programu (v případě odborných dotazů).
 • V případě dotazů k novému postupu prihlášení na praxi v Portálu pracovních příležitostí v UIS se student může obrátit na studijní referentu pro praxe

 

PRO SPOLEČNOSTI: Návod registrace nové společnosti a vypsání nové nabídky praxe

Pokud společnost není registrovaná, je zapotřebí provést její REGISTRACI do Portálu pracovních příležitostí v Univerzitním informačním systému (dále jen UIS).

→ UIS (bez přihlášení) → Portál pracovních příležitostí (na stránce dole) Registrace společnosti do portálu pracovních příležitostí.

 

 1. Po vyplnění základních údajů společnosti (které lze načíst ze systému ARES po zadání IČO) je nutné:
  • vyplnit údaje o kontaktní osobě (jméno a kontaktní e-mail),
  • zadat heslo, které bude kontaktní osoba používat pro přihlášení do UIS,
  • zvolit fakultu (ev. fakulty), ze které chce studenty na praxe přijímat.
 2. Po registraci musí kontaktní osoba společnosti potvrdit registraci společnosti:
  • Potvrzení dostane kontaktní osoba na kontaktní e-mail uvedený v registraci.
  • Po potvrzení proběhne schválení společnosti fakultním správcem praxí.
  • Po schválení společnosti je možné vypisovat nabídky praxí v UIS (po přihlášení do UIS).
 3. Společnost si praxe spravuje v UIS po přihlášení v sekci Portál pracovních příležitostí:
  • Novou nabídku praxe může společnost do systému přidat v záložce Nabízené praxe.
  • U nabídky nové praxe zadává společnost platnost nabídky „do“ a uvádí orientační datum nástupu.
  • Do počtu zájemců o nabídku praxe uvádí společnost maximální počet studentů, kteří mohou projevit zájem o danou nabídku praxe.
  • V případě data nástupu je vhodné nechat dostatečnou časovou rezervu na všechny potřebné administrativní kroky před začátkem praxe (počítejte minimálně se dvěma až třemi týdny).
  • Délku praxe není třeba uvádět (je individuální podle studijního programu studenta).
 4. Po zveřejnění nabídky praxe se na ni již mohou přihlašovat studenti:
  • Společnosti si z nich může vybrat nejvhodnějšího uchazeče o praxi (pod šipečkou ve sloupci Uchazeči).
  • Nevyhovující uchazeče kontaktní osoba společnosti odmítne.
 5. Schválením uchazeče o praxi se společnosti nabídne možnost tisku smlouvy o praxi.
  • Před tiskem smlouvy společnost zadá:
   • odpovídající data začátku a konce praxe studenta (Pozor: délka trvání praxe musí být dostatečná pro naplnění požadovaného počtu hodin, který se liší mezi studijními programy od 2 do 6 týdnů praxe.)
   • místo výkonu praxe.
  • Společnost vytiskne smlouvu ve třech vyhotoveních a za svou stranu podepíše.
  • Tato vyhotovení předá studentovi, který všechna tři vyhotovení (společností a studentem podepsané) smlouvy dodá na agendu praxí na studijním oddělení fakulty.
  • Po podpisu smlouvy děkanem fakulty bude student vyzván k převzetí dvou vyhotovení všemi stranami podepsaných smluv.
  • Jedno vyhotovení je pro studenta a jedno vyhotovení student předá společnosti.
 6. Po ukončení praxe studenta:
  • vyplní kontaktní osoba společnosti dotazník k hodnocení studentské praxe (Realizované praxe → Hodnocení praxe)
 7. Po vyplnění Hodnocení praxe společnost tuto praxi UKONČÍ:
  • jako úspěšně absolvovanou,
  • nebo jako neúspěšně absolvovanou (pokud nebyly splněny podmínky praxe).

 

PRO STUDENTY: Návod pro přihlášení studenta na praxi, její průběh a ukončení

Student se na praxi může přihlásit dvěma způsoby:

1. může si vybrat z nabídky nabízených praxí v Portálu pracovních příležitostí:

    Portál studenta    →     Portál pracovních příležitostí 

     → student vybere nabídku a potvrdí „Odeslat přihlášku na praxi“

2. může požádat svou domluvenou společnost o registraci v Portálu pracovních příležitostí

   (pokud ji nebo danou pozici v nabídce nevidí a dále pak bude pokračovat stejně jako v bodu 1).

 

Průběh a ukočení praxe:

 1. Po přihlášení studenta k nabídce praxe:
  • jej společnost schválí v Portálu pracovních příležitostí, 
  • ostatní studenty zamítne.
 2. Student si může v Portálu pracovních příležitostí (pod linkem Nastavení):
  • vytvořit vlastní poptávku po praxi v UIS zaměřenou na konkrétní odbornou oblast a region,
  • nastavit a vyplnit svůj životopis (pokud chce společnost z nabídky zaujmout nebo zvýšit pravděpodobnost svého výběru ze strany již registrovaných společností v Portálu pracovních příležitostí)
 3. Před začátkem praxe:
  • Je třeba zajistit vyhotovení smlouvy o praxi ve třech vyhotoveních.
  • Tisk smlouvy se nabízí společnosti v Portálu pracovních příležitostí.
  • Společnost vytiskne smlouvu ve třech vyhotoveních a za svou stranu podepíše.
  • Tato vyhotovení předá studentovi, který všechna tři vyhotovení (společností a studentem podepsané) smlouvy dodá na agendu praxí na studijním oddělení fakulty.
  • Po podpisu smlouvy děkanem fakulty bude student vyzván k převzetí dvou vyhotovení všemi stranami podepsaných smluv.
  • Jedno vyhotovení je pro studenta a jedno vyhotovení student předá společnosti. 
 4. Pro řádné ukončení praxe musí společnost:
  • vyplnit Hodnocení praxe studenta,
  • danou praxi následně úspěšně v UIS ukončit.
 5. Student může vyplnit svoje hodnocení teprve až poté, co společnost ÚSPĚŠNĚ UKONČÍ PRAXI!
 6. Zápočet získá student:
  • poté, co společnost vyplní hodnocení a úspěšně ukončí jeho praxi v UIS,
  • poté, co student vyplní hodnocení praxe v UIS.

  

Dokumenty a administrativa

 • Každá praxe musí být evidována v Portálu pracovních příležitostí v UIS.
 • Před začátkem praxe musí být student na praxi společností potvrzen a musí být uzavřena smlouva o zajištění odborné praxe (generuje automaticky UIS v portálu pracovních příležitostí z pohledu spolešnosti), pokud nemá fakulta se společností uzavřenu rámcovou smlouvu o praxi (informaci poskytne referent praxí).
 • Pokud je student u společnosti zaměstnán, lze smlouvu o zajištění odborné praxe nahradit ověřenou kopií pracovní smlouvy, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, kde je uveden rozsah vykonávané pracovní činnosti (termín od do a počet hodin) - více info výše - Zvláštní případy a vyjímky.
 • Po skončení praxe zástupce společnosti a následně i student vyplní Formulář hodnocení praxe (vyplňuje se v UIS u příslušné praxe v Portálu pracovních příležitostí).
 • POZOR: Student nemůže zadat hodnocení, dokud hodnocení praxe nevyplnila společnost a praxi neuzavřela jako úspěšně absolvovanou.
 • Student dotazník vyplňuje v Portálu pracovních příležitostí v UIS.
 • Po řádném dokončení administrativního procesu bude studentovi udělen zápočet z příslušného předmětu odborné praxe.

 

Praxe formou zahraniční stáže

 

 • Student může předmět Praxe (bakalářská, diplomová, provozní) v odpovídajícím rozsahu vykonat i v rámci ZAHRANIČNÍ STÁŽE - více info ZDE.
 • Student může požádat o uznání předmětu Praxe:
  • Bezprostředně po absolvování zahraniční stáže.
  • Prostřednictvím žádosti v Kontaktním centru v UIS (Osobní administrativa → Portál studenta → Kontaktní centrum → Hledám řešení → Žádost 000_Z: Obecná žádost).
  • Předmět Praxe může být uznán i v jiném období (semestru), než je stanoveno studijním plánem daného programu/specializace.
 • Další postup schválení žádosti:
  • Kontrola absolvovaní stáže referentkou pro mezinárodní vztahy.
  • Schválení uznání předmětu příslušným proděkanem pro vzdělávací činnost.
  • Udělení zápočtu studijní referentkou pro praxe.

DŮLEŽITÉ TERMÍNY

 

 • únor, březen, duben
 • Student vybírá a kontaktuje pracoviště, kde by mohl absolvovat praxi.
 • 14. dubna
 • Poslední termín pro dodání smluv referentce na studijní oddělení AF.
 • Smlouvy již musí být studentem vyplněné a podepsané pracovištěm.
 • 15. května
 • Fakulta rozešle smlouvy pracovištím, dle aktuální situace i studentům.
 • V případě příznivé situace si studenti podepsané smlouvy vyzvednou v úřední hodiny na studijním oddělení.
 • 1. června – 31. srpna
 • Doba absolvování praxe (mimo N-RYB).
 • 10. září
 • Nejzazší datum pro vložení podkladů z absolvované praxe do Portálu praxí.
 • Po tomto datu nebude zápočet udělen.

 

Obsahy a délky praxí

 

2. ročník bakalářského studia:

KÓD PROGRAMUNÁZEV PROGRAMUDÉLKA PRAXE
B-AEG Agroekologie 2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-ATE Aplikovaná technika 2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-FYT Fytotechnika 2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-MBI Molekulární biologie a biotechnologie 2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-PZE Profesní zemědělství 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
B-TPO Technologie potravin 2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-ZIN Zemědělské inženýrství 2 týdny praxe (10 pracovních dní)
B-ZOT Zootechnika 2 týdny praxe (10 pracovních dní)

 

1. ročník navazujícího magisterského studia:

KÓD PROGRAMUNÁZEV PROGRAMUDÉLKA PRAXE
N-AEG Agroekologie 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-FYT Fytotechnika 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-KRM Krmivářství 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-MBI Molekulární biologie a biotechnologie 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-OHO Odpadové hospodářství 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-PTE Provoz techniky 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-PVC Potravinářství a výživa člověka 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-PZE Profesní zemědělství 6 týdnů praxe (30 pracovních dní)
N-RLE Rostlinolékařství 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-RYB Rybářství a hydrobiologie 6 týdnů praxe (30 pracovních dní)
N-TZO Technické znalectví a oceňování 4 týdny praxe (20 pracovních dní)
N-ZOT Zootechnika 4 týdny praxe (20 pracovních dní)

Historie absolvovaných praxí

Kontakty na studijní referentky pro praxe

 

Hana Kališová – studijní referentka pro praxe Bc. studia

 

Ing. Dagmar Zlatohlávková – studijní referentka pro praxe NMgr. studia

 

Správce Portálu pracovních příležitostí Agronomické fakulty

 

Ing. Lenka Boháčová Štoudková - správce aplikace Portál pracovních příležitostí v UIS

 • systémová integrátorka fakulty pro doktorské studium
 • správce webových stránek fakulty
 • správce IGA AF
 • správce ESS AF

 

AgroContact | s námi porostete