V roce 2019 jsme oslavili 100. výročí založení

Agronomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně

 

Pro Agronomickou fakultu MENDELU je charakteristická:

 • dlouholetá tradice specializovaného zemědělského, environmentálního a potravinářského výzkumu
 • dlouholetá spolupráce s univerzitami a vědeckými pracovišti v tuzemsku i v zahraničí
 • vysoká odborná úroveň řady akademických pracovníků a jejich uznání ve vědecké komunitě i odborné veřejnosti
 • vyváženost základního a aplikovaného výzkumu
 • dlouhodobě vysoký podíl řešených výzkumných projektů od externích poskytovatelů
 • tradiční široká spolupráce s praxí
 • realizace výstupů aplikovaného výzkumu prvovýrobci a zpracovateli
 • v rámci kontinuálního zajišťování kvality výzkumné činnosti je kladen důraz na aktivity spojenou s odbornou a vědeckou činností a na prezentaci výsledků výzkumu odborné a laické veřejnosti

 

Profilace fakulty a zaměření studia:

V souvislosti se změnami ve společnosti i v zemědělství a potravinářství rozšířila Agronomická fakulta nabídku svých studijních oborů, které připraví absolventy pro jejich dobré uplatnění v praxi.

V rámci přiblížení se standardům zahraničních univerzit probíhá studium na Agronomické fakultě Evropského kreditního systému. Nový kreditní systém umožňuje rozsáhlejší výběr volitelných předmětů hlavně ve vyšších ročnících a tedy zvýšený podíl studentů na utváření vlastního osobního odborného profilu, včetně širokých možností na mezinárodní mobilitu studentů.

 

Možnost studia: 

Bakalářské studijní programy a jejich specializace: Fytotechnika(specializace Fytotechnika, Rostlinolékařství), Zootechnika (specializace Zootechnika, Rybářství), Zemědělské inženýrství (specializace Agrobyznys, Zemědělské inženýrství(+K)), Technologie potravin, Aplikovaná technika (specializace Odpadové hospodářství, Provoz techniky, Technické znalectví a oceňování, Zemědělské stavby a technologická zařízení), Agroekologie (specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Molekulární biologie a biotechnologie, Profesní zemědělství

Navazující magisterské studijní programy a jejich specializace: Fytotechnika, Rostlinolékařství, Zootechnika (specializace Zootechnika, Chov koní a agroturistika), Krmivářství, Rybářství a hydrobiologie, Zemědělské inženýrství (specializace Zemědělské inženýrství, Agrobyznys (+K)), Potravinářství a výživa člověka (specializace Technologie potravin, Jakost a bezpečnost potravin, Výživa člověka), Provoz techniky, Odpadové hospodářství (+K), Technické znalectví a oceňování, Agroekologie (specializace Agroekologie, Pozemkové úpravy a ochrana půdy, Voda v agroekosystému), Molekulární biologie a biotechnologie (specializace Molekulární biologie a biotechnologie rostlin, Molekulární biologie a biotechnologie živočichů), Profesní zemědělství

Doktorské studijní programy: Zemědělská chemie, Agricultural Chemistry, Anatomie a fyziologie rostlin, Aplikovaná a krajinná ekologie, Molekulární biologie a genetika živočichů, Obecná produkce rostlinná, Obecná zootechnika, Rostlinolékařství, Speciální produkce rostlinná, Speciální zootechnika, Technika a mechanizace zemědělství, Technologie odpadů, Chemie a technologie potravin

 

Cíle fakulty v oblasti vědy a výzkumu:  

Mezi základní dlouhodobé cíle Agronomické fakulty v oblasti vědy a výzkumu v nejbližších letech patří:

 • prohloubení profilace fakulty jako výzkumné součásti univerzity
 • rozvíjení priorit výzkumu, budování, či spolupráce excelentních pracovišť (participace např. na projektech CEITEC, CzechGlobe, apod.)
 • vytvoření prostorových podmínek pro rozvoj vědy a výzkumu – vybavení nového Biotechnologického pavilonu
 • udržení stávajícího počtu a finančního objemu řešených projektů tuzemských poskytovatelů
 • zvýšení podílu mezinárodních projektů
 • posílení vědecko-výzkumného potenciálu akademických pracovníků, podpora publikační činnosti a transferu technologií
 • zvýšení mezioborové týmové spolupráce
 • zvýšení provázanosti vědecko-výzkumné činnosti s potřebami praxe

 

Je potěšitelné, že na vzrůstající mezinárodní spolupráci, která dokumentuje zachycení hlavních trendů evropského i světového výzkumu, se rostoucí měrou podílejí relativně mladé týmy výzkumných pracovníků se získanými zkušenostmi z pobytů ve významných zahraničních výzkumných centrech, včetně nově habilitovaných docentů.

 

Významné odborné akce

Tradiční listopadová Konference MendelNet je určena především pro studenty doktorského studia. Hlavním cílem konference je umožnit studentům vystoupit s příspěvkem, který studenti samostatně zpracovali a na jehož výzkumné realizaci se aktivně podíleli. Velkým přínosem pro budoucí práci jsou diskuze mezi účastníky konference a prezentujícími studenty. Příspěvky zpracované na konferenci MendelNet Agro jsou dobrým základem pro budoucí publikaci ve vědeckém časopise. Uvedená akce si během několika málo let získala významné místo, s aktivní účastí 80–100 studentů, především doktorandů.

 

Příležitosti pro fakultu do blízké budoucnosti je možné spatřovat v

 • prohloubení základního výzkumu v oblasti genetiky a molekulární biologie
 • tvorbě excelentních pracovišť, jako např. Centrum kompetence pro inovativní využití a posílení konkurenceschopnosti českých pivovarských surovin a výrobků
 • partnerství fakulty na projektu excelentní vědy CEITEC
 • prohloubení výzkumných aktivit v oblasti vlivu klimatických změn na řízené ekosystémy – realizovaná smlouva fakulty s centrem excelence CzechGlobe
 • modernizaci a rozšíření výzkumného zázemí fakulty realizací výstavby Mendelova biotechnologického pavilonu
 • motivaci talentovaných studentů doktorského studia k rychlejšímu profesionálnímu a kariérnímu růstu.
AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí