Doktorský studijní program

Výživa a krmení zvířat

Kód programu: D-VKZ
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Charakteristika programu

Cílem programu je u vybraných absolventů magisterského studia rozvíjet jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací – především v oblasti výživy hospodářských, příp. zájmových zvířat, jejich metabolismu, vlivu výživy na zdraví a užitkovost, ale také v oblasti výroby, konzervace, zpracování či bezpečnosti krmiv. Užší zaměření doktorského studia jednotlivých studentů je ovlivněno zvoleným tématem disertace a výběrem povinně volitelných odborných předmětů. Student získá kompetence tvůrčím způsobem rozšiřovat poznání v příslušném oboru, vykonávat a řídit vědeckou a výzkumnou činnost, prezentovat výsledky své práce vědecké komunitě i odborné veřejnosti.

Profil absolventa

Absolvent bude schopen samostatné i týmové vědecké práce, založené na podrobném výzkumu dané problematiky, bude mít hluboké znalosti odborné problematiky, ve které zpracovával svoji disertační práci, ale i široké teoretické znalosti v celém oboru výživy zvířat. Získá zkušenosti a kompetence v oblasti podávání a řešení grantových projektů. V rámci zahraniční mobility či při zapojení do mezinárodního výzkumu získá zkušenosti s mezinárodním rozměrem vědeckovýzkumné činnosti, vytvoří si mezinárodní odborné kontakty a zvýší své jazykové, prezentační a publikační kompetence. Bude schopen kvalifikovaně předávat výsledky své vědecké práce nejen vědecké komunitě, ale i široké odborné veřejnosti při poradenské a konzultační činnosti v zemědělských a krmivářských provozech. Absolventi budou mít předpoklady a kvalifikaci pro zapojení se do vědecké činnosti v oblasti základního, ale především aplikovaného výzkumu, do práce akademických vysokoškolských pracovníků, ale i do řídících pozic v soukromém i státním sektoru. Další uplatnění mohou absolventi najít v dozorové a kontrolní činnosti (např. Ministerstvo zemědělství, Státní zemědělská a potravinářská inspekce, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, Česká zemědělská a potravinářská inspekce, Státní zemědělský a intervenční fond, Státní veterinární správa), ale i orgánech a institucích EU či jiných mezinárodních společnostech, v resortních výzkumných ústavech, ale i rezortně fungujících službách (komplexní poradenství, chovatelské svazy) i sféře komerční.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Výživa a krmení zvířat

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Příklady témat disertačních prací:

 • Vliv různých systémů výživy telat na rozvoj bachorové fermentace a budoucí užitkovost dojnic
 • Studium vlivu shredlage siláže v TMR dojnic na parametry bachorového trávení
 • Vliv silážních aditiv na aerobní stabilitu kukuřičné a vojtěškové siláže
 • Přírodní adaptogeny ve výživě monogastrických zvířat
 • Využití 3D kamer pro zjištění živé hmotnosti a následnou online optimalizaci krmné dávky vykrmovaných prasat
 • Vliv změny klimatu na sezónní změny kvality a zdravotní bezpečnosti píce travních porostů
 • Hodnocení spektra mykotoxinů a jejich derivátů v zelené píci a silážích druhů čeledi Poaceae
 • Hodnocení selektivity příjmu píce trav, jetelovin a bylin u malých přežvýkavců
 • Vliv fytogenních aditiv ve výživě drůbeže na kvalitu a senzorické vlastnosti masa
 • Deficity stopových prvků a možnosti jejich dotace ve výživě kamelidů

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

16. 9. 2026

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • špičkově vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu

Další informace

prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: leos.pavlata@mendelu.cz, tel.: 545 133 166, Ústav výživy zvířat a pícninářství (budova C)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete