Doktorský studijní program

Speciální produkce rostlinná

Special Plant Production

Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního oboru: doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

Charakteristika programu

Studijní program je zaměřen na rozvoj teoretického poznání a osvojení si metod vědecké práce v oblasti speciální produkce rostlinné. Cílem studia je prohloubit znalosti absolventů v oblasti pěstování, šlechtění, ochrany a zpracování produkce polních a zahradních plodin tak, aby detailně poznali zásady konvenčního, integrovaného, ekologického a precizního způsobu hospodaření na půdě i tvorby pěstitelských postupů, včetně jejich modifikací a mohli fundovaně analyzovat polní hospodářství, jeho efektivitu a relevantní souvislosti. Na základě podrobných znalostí o přednostech a nedostatcích různých způsobů hospodaření a pěstitelských postupů budou absolventi schopni hodnotit a naplňovat kritéria setrvalého rozvoje, zvyšovat úrodnost půdy a omezovat negativní dopady na životní prostředí. Svým profesionálním přístupem přispějí k rozvoji a vyšší efektivnosti výzkumu v oblasti rostlinné produkce a transferu poznatků do praxe.

Profil absolventa

Absolventi programu získají rozsáhlé znalosti a zkušenosti v oblasti vědeckovýzkumné práce, založené na studiu relevantních vědeckých informací a jejich následné metodické aplikaci při samostatné experimentální činnosti směřující k naplnění cílů disertační práce. Absolventi budou rozvíjet své schopnosti systémového myšlení získáním hlubších znalostí o vzájemných souvislostech mezi genotypem, rostlinou, porostem a prostředím. Identifikována a podrobně zkoumána budou primárně témata z pěstitelské a šlechtitelské oblasti, zpravidla vázaná na projektovou činnost, zaměřená zejména na odrůdovou problematiku, pěstitelské technologie a jejich modifikace, hodnocení efektivity agrotechnických zásahů a sledování procesů tvorby výnosu i kvality produkce a to vše s využitím současných přístupů i nových metod molekulární genetiky, zahrnujících především metody genomiky a kvantitativního stanovení exprese genů.
Dále si absolventi osvojí metodologii vědecké práce, včetně metod zpracování a hodnocení experimentálních dat, interpretace výsledků prováděných experimentů a jejich konfrontaci se současnou úrovní poznání v dané oblasti. Budou také schopni koncipovat a předkládat přihlášky do grantových agentur jako důležitý předpoklad pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost a předávat získané znalosti v rámci pedagogického procesu. Zapojení do vědeckých týmů a spolupráce s praxí podpoří u absolventů schopnost týmové práce, komunikace s tuzemskou i zahraniční odbornou komunitou a poskytne cenné zkušenosti v oblasti transferu získaných poznatků.
Absolventi budou připraveni pro samostatnou vědecko-výzkumnou činnost v oblasti fytotechnických a příbuzných disciplín, mají možnost uplatnit se ve školství, zejména vysokoškolském, oborech státní správy, managementu v komerční sféře nebo vykonávat poradenskou, projektovou a expertní činnost. Uvedené profese budou absolventi schopni zastávat i u zahraničních zaměstnavatelů. Analýza uplatnitelnosti absolventů a vysoká poptávka ze strany zaměstnavatelů ukázaly, že takto zaměření absolventi jsou na trhu práce žádáni.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na webových stránkách fakulty pod odkazem na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Speciální produkce rostlinná

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Příklady témat disertačních prací:

 • Metody rapid monitoringu mykotoxinů v obilovinách a možnosti snížení rizika jejich kontaminace pomocí biologických preparátů
 • Kořenový systém ječmene jarního jako faktor tvorby výnosu a kvality produkce
 • Studium antioxidační kapacity zrna ječmene a sladu (obhájeno 2017)
 • Strategie minimalizace negativního dopadu infekce patogeny r. Fusarium na komodity rostlinného původu
 • Vliv odrůd a sucha na syntézu tokolů u ječmene jarního
 • Studium experimentálních linií ječmene z hlediska stability výnosotvorných prvků a obsahu bílkovin v odlišných půdně-klimatických podmínkách
 • Studium rozdílných adaptačních mechanismů pšenice na sucho a možnosti využití různých donorů tolerance pro šlechtění odrůd s vyšší tolerancí k suchu (obhájeno 2016)
 • Kořenový systém a produkce biomasy u vybraných meziplodin (obhájeno 2019)

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do roku 2032

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • špičkově vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu

Další informace

doc. Ing. Radim Cerkal, Ph.D.

garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: radim.cerkal@mendelu.cz, tel. +420 545 133 322, Ústav pěstování, šlechtění rostlin a rostlinolékařství

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete