Doktorský studijní program

Rybářství a hydrobiologie

Kód programu: D-RH
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Charakteristika programu

Cílem studijního programu je rozšíření teoretických znalostí z oblasti sladkovodního rybářství, využití a péče o vodní ekosystémy. Program pokrývá širokou problematiku od studia samotných vodních ekosystémů včetně zhodnocení vlivu jejich zátěže, rizikových faktorů v antropogenně využívané krajině až po technologie produkce ryb v diferencovaných podmínkách chovu, jejich výživy, kvality produkované potraviny a zdravotního stavu. Dále řízení ekosystémů stojatých vod (zejména rybníků a vodních nádrží) a management tekoucích vod.

Profil absolventa

Studenti doktorského programu jsou připravováni pro komplexní odbornou, vědeckou a pedagogickou činnost v celé oblasti sladkovodního rybářství a péči o vodní prostředí. Absolventi programu jsou schopni na odpovídající úrovni definovat a řešit problémy v oblasti vodních ekosystémů, jejich společenstvech, potravních vztazích a udržitelném rybářském využití. Jsou schopni kvalifikovaně zajišťovat chov sladkovodních ryb a jejich potravinářské zpracování, kriticky hodnotit postavení v rámci evropské akvakultury, zajistit ekologické obhospodařování rybářských revírů a tekoucích vod, dále ochranu vodního prostředí před nepříznivými antropogenními vlivy, včetně monitoringu a vyhodnocení působení takových vlivů. Jsou schopni definovat problémy v uvedených oblastech a podílet se na přípravě odborných a vědeckých projektů, prezentovat výsledky takových projektů a obhájit je před odbornou i laickou veřejností. Ovládají právní rámec rybářství a ochrany vodního prostředí, včetně souvisejících právních norem. Absolventi nacházejí uplatnění v rybářské chovatelské praxi a potravinářském zpracování ryb, v obchodu a službách pro rybářství, u rybářských svazů, v rybářském výzkumu a školství i ve státní správě (rybářství, vodní hospodářství, ochrana životního prostředí). Získávají uplatnění ve výzkumných ústavech i organizacích věnujících se vědě a výzkumu v ČR i zahraničí.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášceseznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Rybářství a hydrobiologie

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Ovlivnění imunologických parametrů přídavky do krmné směsi.
 • Optimalizace chovu keříčkovce červenolemého (Clarias gariepinus) v podmínkách intenzivního chovu.
 • Zlepšení retence fosforu v chovu ryb.
 • Možností ovlivnění obsahu mastných kyselin ve svalovině ryb rostlinnými komponenty krmných směsí.

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

Do 13. 8. 2026

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • špičkově vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží

Další informace

prof. Dr. Ing. Jan Mareš

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: jan.mares@mendelu.cz, tel.: 545 133 270, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (budova A, M)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete