Doktorský studijní program

Provoz strojů a zemědělských technických systémů

Kód programu: D-PSZTS
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Charakteristika programu

Procesy v zemědělství, dopravě či komunální sféře se neobejdou bez užití sofistikované techniky. Proto jsou pro pracovní trh důležití a nezbytní odborníci na strojírenství, inženýrství se zaměřením na reálné aplikace technologie Zemědělství 4.0, autonomní systémy, pokročilé technologie prototypování, inovativní technické materiály a jejich použití, a také na sofistikované měřicí metody a uplatnění všech těchto oblastí v praxi. V rámci nabízeného studijního programu jsou profilování vysoce fundovaní a kreativní specialisté, kteří budou strůjci nového pojetí technických systémů v éře nastupující digitalizace procesů.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Provoz strojů a zemědělských technických systémů disponuje znalostmi a vědomostmi na vysoké odborné úrovni v oblasti procesů, technologií, materiálů a jejich aplikace včetně modelování, technického měření, experimentálních metod a diagnostiky, kterými rozšiřuje hranice současného poznání, a které dokáže předávat vědecké komunitě, efektivně uplatnit v průmyslové praxi a popularizovat výsledky veřejnosti. Absolvent disponuje hlubokými teoretickými a odbornými znalostmi z konstrukce a stavby strojů a zařízení zemědělského charakteru, aplikované mechaniky, modelování mechanických a mechatronických systémů včetně nezbytné interakce s biologickými soustavami, počítačové podpory simulací a modelování, technických měření, diagnostických postupů a experimentálních metod tak, aby mohl samostatně diagnostikovat, měřit, analyzovat a optimalizovat provozní charakteristiky komplexních systémů a technologií s poznáním vzájemné interakce jejich dílčích prvků. Při studiu získá hlubší znalosti i z dalších disciplín příbuzných oborů podle zaměření své disertační práce.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášceseznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Provoz strojů a zemědělských technických systémů

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Automatizace provozu zemědělských strojů s využitím technologií AutoID
 • Aplikace virtuální reality pro řízení zemědělské techniky
 • Koncepce Agribotu pro malou zemědělskou farmu
 • Řízení procesů termochemických transformací biomasy
 • Systémová analýza provozních a diagnostických dat traktorů
 • Návrh energetické koncepce farmy
 • Analýza provozních parametrů vozidel při dlouhodobém provozu na paliava s vysokým obsahem biosložky
 • Modelování reologických vlastností zemědělských materiálů a produktů
 • Aplikace on-line tribotechnické diagnostiky v zemědělské technice
 • Prediktivní a proaktivní údržba výrobních strojů založená na datech získaných pomocí pokročilých metod tribotechnické diagnostiky

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

Do 13. 8. 2026

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • moderně vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • poblíž univerzitního kampusu ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží

Další informace

doc. Ing. Jiří Čupera, Ph.D.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: jiri.cupera@mendelu.cz, tel.: 545 132 942, Ústav techniky a automobilové dopravy (budova J)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete