Doktorský studijní program

Obecná produkce rostlinná

 

Kód programu: D-OPR
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního oboru: doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

Charakteristika programu

Studijní programu Obecná produkce rostlinná se zaměřuje na studium a rozvoj systémů rostlinné produkce s cílem zdokonalovat studentům jejich profesionální dovednosti a schopnosti, které jim umožní zvyšovat efektivnost výzkumu rostlinné produkce a realizovat výsledky v praxi. Účelem studia je poznat a osvojit si metody vědecké práce v oboru produkce rostlin s důrazem na studium odborných předmětů programu, získat znalost o metodologii vědecké práce a její aplikace na problematiku řešenou v disertační práci, zpracovat dosažené výsledky pomocí statistických metod, zobecnit je a navrhnout jejich realizaci zemědělské praxi. Neméně důležitým cílem programu je zvyšovat znalosti studentů v oblasti pěstování polních a zahradních plodin tak, aby poznali zásady konvenčního, integrovaného, ekologického a precizního způsobu hospodaření na půdě i tvorby pěstitelských postupů, mohli analyzovat polní hospodářství a rozvíjet jeho výzkum a na základě znalosti předností a nedostatků různých způsobů hospodaření uměli hodnotit a naplňovat kritéria setrvalého rozvoje, zvyšovat úrodnost půdy a omezovat dopady na životní prostředí.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Obecná produkce rostlinná si osvojí znalost základy prohlubující vědecko-výzkumné práce, spočívající v získávání, studiu a následném zpracování vědeckých informací jako východiska pro samostatnou experimentální činnost. Zdokonalí se ve znalostech metodologie vědy nad rámec všeobecného vědění a vyhodnocení experimentálních dat, interpretace výsledků prováděných experimentů a jejich konfrontace se současnou úrovní poznání v dané oblasti. Absolvent bude schopen koncipovat a předkládat grantové přihlášky do grantových agentur jako důležitý předpoklad pro budoucí vědeckovýzkumnou činnost.

Absolventi najdou uplatnění především na v pozicích vysokoškolských pedagogů a vědeckých pracovníků univerzit a výzkumných ústavů. Dobrý předpoklad uplatnění je i v poradenské činnosti, v řízení rostlinné produkce velkých zemědělských podniků i v orgánech státní správy na všech úrovních.

Mezi základní odborné kompetence absolventů oboru patří samostatně řešit problémy pěstování polních plodin při různých způsobech hospodaření (konvenční, integrovaný, precizní, ekologický), schopnost efektivně využívat vegetační a produkční faktory při pěstování polních plodin vycházejících se znalosti hospodářských a biologických vlastností polních plodin pěstovaných v ČR, plánovat a rozhodovat pěstitelská opatření zaměřená na zpracování půdy, střídání plodin, hnojení a regulaci plevelů a využívat regulační pravidla při hospodaření na půdě (Kontroly podmíněnosti, DZES, PPH).

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na webových stránkách fakulty pod odkazem na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Obecná produkce rostlinná

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Příklady témat disertačních prací:

 • Meziplodiny v systémech hospodaření na půdě – produkční a agroekologické hodnocení
 • Vliv systémů hospodaření na půdní úrodnost a produkční úroveň vybraných plodin
 • Využití živinami obohacených superabsorpčních polymerů ve výživě polních plodin
 • Studium půdních vlastností při různých technologiích zpracování půdy u kukuřice
 • Efektivní modifikace pěstebních technologií obilnin pro různé půdně-klimatické podmínky
 • Metody detekce sucha a jeho vliv na výnosy polních plodin
 • Využití hnojiv s pozvolným uvolňováním dusíku ve výživě ozimé pšenice
 • Využití mimokořenové výživy v systému pěstování ozimého máku
 • Optimalizace agrosystému se zemědělskou bioplynovou stanicí
 • Zvýšení vitality rostlin kombinovaným přídavkem biouhlu, kompostu a mikrobiálního inokula do půdy
 • Hodnocení stavu porostů plodin na základě spektrálních měření a tvorba doporučení pro lokálně cílené hospodaření
 • Vliv různých pěstitelských systémů hospodaření na půdě na zaplevelení
 • Vliv agrotechnických postupů na zlepšení stability půdní struktury a infiltraci vody
 • Modelování fenologických fází vybraných polních plodin a volně rostoucích druhů v současných a změněných klimatických podmínkách

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do roku 2032

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • špičkově vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu

Další informace

doc. Ing. Petr Škarpa, Ph.D.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: petr.skarpa@mendelu.cz, tel.: 545 133 345, Ústav agrochemie, půdoznalství, mikrobiologie a výživy rostlin (budova C)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

 
AgroContact | s námi porostete