Doktorský studijní program

Obecná a speciální zootechnika

Kód programu: D-OSZ
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního oboru: prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.

Charakteristika programu

Hlavním cílem studijního programu je rozvíjet u nadaných absolventů magisterského studia jejich schopnosti samostatné tvůrčí práce v oblasti výzkumu, vývoje a inovací a to v těchto oblastech zootechniky:

 • rozvoji vědeckých poznatků z chovu a šlechtění skotu, koní, prasat, ovcí a koz, drůbeže, králíků, kožešinových zvířat, ryb a včel
 • rozvoji vědeckých poznatků z chovu faremní zvěře, zvířat chovaných v lidské péči a zájmových zvířat
 • rozvoji vědeckých poznatků v oblasti etiky, welfare a etologie v chovu zvířat
 • rozvoji vědeckých poznatků v oblasti reprodukce zvířat.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia programu Obecná a speciální zootechnika bude schopen samostatné i týmové vědecké práce, založené na podrobném výzkumu dané problematiky. V rámci studia budou studenti podporováni v podávání grantových projektů, které zásadním způsobem přispívají k dovednostem studenta a k navázání nezbytných odborných kontaktů. Absolvent doktorského studia bude schopen kvalifikovaně zprostředkovávat výsledky své práce nejen širší odborné, ale i neakademické veřejnosti, a to jak prostřednictvím vědeckých prací tak na vědeckých konferencích. Absolventi tohoto programu se budou moci zapojit do vědecké činnosti na domácích i zahraničních institucích především v oblasti aplikovaného výzkumu a budou mít dobrou výchozí pozici pro práci v soukromém i státním sektoru. Další uplatnění najdou absolventi oboru ve vývoji a vědě na univerzitách, v ústavech akademie věd, centrálních orgánech (ÚKZÚZ, MZe, ČZPI), orgánech a institucích EU, v resortně fungujících službách (plemenářské podniky, chovatelské svazy, poradenství). Absolventi najdou také uplatnění v komerční sféře na pozici výzkumných pracovníků, inovativních pozicích – vedoucí pracovníci výzkumu, inovací, zaměstnanců zodpovědných za zavádění inovací do provozu, testování a vyhodnocování inovativních prvků apod. Po celou dobu studia bude na doktorandy působeno v oblasti dodržování etických a morálních zásad, resp. závazků ve vědecké práci. Během studia získají doktorandi řadu obecných i specifických kompetencí.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Obecná a speciální zootechnika

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 155 kreditů, zbylých 85 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Vliv vybraných složek chovného prostředí dojnic na složení a technologické vlastnosti jejich mléka
 • Využití bazénového vzorku mléka jako ukazatele chovatelského prostředí dojnic holštýnského plemene skotu
 • Využití pícnin ve výživě kura domácího
 • Využitelnost fosforu u drůbeže
 • Vliv růstové intenzity jalovic českého strakatého plemene skotu na jejich mléčnou užitkovost
 • Vyhodnocení exteriérových vlastností huculských koní ve vybraných chovech v Evropě
 • Testace hřebečků a její využití v kontrole dědičnosti českého teplokrevníka
 • Typová analýza oslů v ČR
 • Reprodukční schopnosti vybraných volně žijících aviárních druhů chovaných v ZOO Zlín
 • Vliv folikulogeneze na efektivitu in vitro fertilizace prasečích oocytů
 • Charakteristika stavu cytoplazmy prasečích oocytů v průběhu folikulogeneze

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do roku 2027

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • moderně vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • poblíž univerzitního kampusu ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží

Další informace

prof. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D

Garantka programu (předsedkyně oborové rady)
e-mail: martina.lichovnikova@mendelu.cz, tel.: 545 133 345, Ústav chovu a šlechtění zvířat (budova A)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete