Doktorský studijní program

Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin

Molecular Biology, Genetics and Physiology of Plants

Kód programu: D-MFGBR
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

Charakteristika programu

Program Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin je určen uchazečům, kteří chtějí získat teoretické znalosti a metodické dovednosti nezbytné pro studium podstaty životních projevů a funkcí rostlin, genetické podmíněnosti těchto procesů a možností jejich cílených modifikací vedoucích k získání nových požadovaných vlastností následně využitelných v biotechnologických aplikacích. Těžištěm studia je experimentální činnost v oblastech fyziologie rostlin, molekulární biologie, genomiky, transkriptomiky, proteomiky, metabolomiky a rostlinných biotechnologií. Jedná se o program pro zájemce o multidisciplinární experimentální přístup ke studiu experimentální biologie rostlin od molekulární po organizmální úroveň a o aplikaci získaných poznatků v molekulární biotechnologii rostlin.

Profil absolventa

Absolvent disponuje hlubokými znalostmi experimentální biologie rostlin a schopností jejich projekce do rostlinných biotechnologií. Má zkušenosti se samostatným plánováním i vyhodnocováním výzkumné činnosti. Ovládá širokou škálu experimentálních metod od samotné práce s rostlinami v jejich přirozených prostředích, v polních i v řízených laboratorních podmínkách, přes cílené manipulace jejich genomů až po pokročilé omické analýzy získaných biologických materiálů. Je připraven pro pozice vědecký a výzkumný pracovník ve výzkumných ústavech a biotechnologických firmách; pedagogický a vědecký pracovník na univerzitách; specialista ve službách pro zemědělství i v orgánech státní správy, kontrolních a inspekčních orgánech zaměřených na molekulární diagnostiku.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášceseznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Molekulární fyziologie, genetika a biotechnologie rostlin

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 155 kreditů, zbylých 85 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp s IF nad mediánem oboru dle WoS, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp s IF nad mediánem oboru dle WoS, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Interakce mezi chladem a světlem v chladové aklimatizaci Arabidopsis – ontogenní a fylotaktický pohled
 • Interakce signálních drah tepla a cytokininů v navození teplotního paměťového efektu u rostlin
 • Biologická kontrola adaptace rostlin na biotické a abiotické stresy
 • Proteiny tepelného šoku – role v signálních drahách rostlin a jejich biotických interakcích
 • Metabolická regulace modifikací chromatinu a genové exprese
 • Signální dráhy rostlin na křižovatkách biotických a abiotických interakcí
 • Interakce mezi cytokininy a kyselinou abscisovou v regulaci vývoje rostlin
 • Role cytokininů při iniciaci růstu axilárních pupenů po dekapitaci
 • Fytohormonální podstata korelace mezi hypogeickými dělohami a kotyledonárními pupeny hrachu
 • Využití genetických markerů u zeleniny
 • Detekce patogenů rostlin molekulárně-biologickými metodami
 • Genetická podstata domestikace rostlin
 • Endomembránový systém rostlin v odpovědích na stres
 • Úloha vakuolárního transportu v interakci rostlina-patogen

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do 12. 10. 2031

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • účast na projektové činnosti školícího pracoviště honorovanou formou částečných pracovních úvazků
 • moderně vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • poblíž univerzitního kampusu ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • možnost zapojit se do výuky a vedení pregraduálních studentů
 • podporu v přípravě vlastních projektů a možnost realizace vlastních výzkumných záměrů v rámci zaměření školícího pracoviště

Další informace

prof. RNDr. Břetislav Brzobohatý, CSc.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: bretislav.brzobohaty@mendelu.cz, tel.: 545 133 359, Ústav molekulární biologie a radiobiologie (budova C)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete