Výsledky přijímacího řízení

 

Výsledky přijímacího řízení do doktorského studia (informace budou průběžně doplňovány):


Zápisy přijatých uchazečů Ph.D. studia

 

 


Co si připravit doma před zápisem:

   • v aplikaci e-přihlášky je přístup do e-návratky; podle pokynů je nutné před termínem zápisu potvrdit zájem o studium,
   • na stejném místě zaplaťte poplatek za průkaz studenta (preferujte prosím on-line platbu kartou):
    • ISIC karta pro studenty v prezenční formě studia, částka 300 Kč, platnost karty 5 let, pro doktorské studium je vhodné založit kartu novou,
    • průkaz studenta v kombinované formě studia, částka 150 Kč, držitel již dříve vydaného průkazu studenta MENDELU pro kombinovanou formu studia nemusí zakládat novou kartu, (možné podle nabídky v e-návratce objednat ALIVE kartu),
   • uhraďte poplatek za index (běžným příkazem k úhradě):

adresa majitele účtu: Mendelova univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno

číslo účtu: 7200300237/0100

variabilní symbol: 2

částka: 90 Kč.

Doklad o zaplacení (vytištěné potvrzení o platbě z internetového bankovnictví nebo výpis z banky) předáte studijní referentce při zápisu.

 

 • vytiskněte Čestné prohlášení o bezinfekčnosti, v den zápisu vyplňte a podepište. Prohlášení odevzdáte studijní referentce při prezenci. (dokument bude ke stažení na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt až cca týden před zápisem).

Podle aktuálně platných opatření budou muset studenti, kteří nejsou očkováni, či v posledních 180 dnech před zápisem neprodělali onemocnění Covid-19, prokázat platný PCR nebo antigenní test na přítomnost viru SARS-Cov-2 s negativním výsledkem.

 • pročtěte si Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (dokument je ke stažení na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt). Poučení vytiskněte, vyplňte a podepište. Dokument odevzdáte studijní referentce při prezenci.

 

Co si nezapomenout vzít na zápis:

   • platný občanský průkaz nebo pas
   • úředně ověřenou kopii diplomu magisterského navazujícího studia – pokud jste již neodevzdal/a/ současně s přihláškou (bez uvedeného dokladu nebudete zapsán/a/ do studia)
   • 1x fotografii 3,5 x 4,5 cm pro vlepení do indexu
   • doklad o zaplacení poplatku za index
   • podepsané Čestné prohlášení o bezinfekčnosti                   
   • podepsané Poučení studentů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci
   • podepsaný Souhlas s využitím osobních dat
   • tiskopisy k potvrzení - průkazka na dopravu, žádosti na sociální dávky apod.,
   • psací potřeby

Uchazeči ze zahraničí (kromě Slovenské republiky) navíc:

 • ověřenou kopii nostrifikačního rozhodnutí 
 • ověřenou kopii zahraničního diplomu a jeho ověřený překlad provedený soudním překladatelem

 

Pokud tyto dokumenty nebyly dodány současně s přihláškou ke studiu, musí být odevzdány u zápisu, jinak nebude uchazeč zapsán do studia.

 

Máte dotaz? Informujte se u studijní referentky pro Ph.D. studium


Jak získám přístupové údaje do Univerzitního informačního systému (UIS)?

 

 • Den po zápisu do studia se znovu přihlásíte do Vaší e-přihlášky a hned v první tabulce najdete přihlašovací jméno a heslo do Univerzitního informačního systému (dále jen „UIS“). 
 • Zobrazí se Vám informace, že již proběhl zápis do studia a tabulka s přihlašovacím jménem a heslem. Vedle přihlašovacího hesla se zobrazí šipka, pomocí které provedete Vaše první přihlášení do UIS.

 

Univerzitní informační systém (UIS)

 • Adresa univerzitního informačního systému (UIS), kam se budete těmito nově získanými přístupovými údaji přihlašovat je: https://is.mendelu.cz.
 • Přihlašovací údaje si pečlivě uschovejte, budete je mnohokrát během studia potřebovat.
 • Podrobné školení Univerzitního informačního systému (UIS) proběhne během Úvodu do studia.

 

AgroContact | s námi porostete