Doktorský studijní program

Biologická chemie

Biological Chemistry

Kód programu: D-BCH
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Charakteristika programu

Unikátní spojení ryze chemických disciplín s disciplínami biologickými vytváří v tomto programu předpoklady pro úspěšnou vědeckou práci v oblasti výzkumu a výroby, biotechnologií a také aplikovaných příbuzných vědních oborů. V rámci programu pracujeme s technologií CRISPR, která doslova mění lidské životy. V laboratoři s ní jednak zkoumáme nádorové procesy a hledáme efektivní léčbu, ale také vyvíjíme nanomateriály a mikromateriály, které jsou schopné nahradit stávající antibiotika. Vyvíjíme biosenzory, které dokáží detekovat přítomnost velmi nízké koncentrace nádorových molekul, a rovněž se tedy podílí na boji s rakovinou. V rostlinné říši se věnujeme primárně řasám a řasovým biotechnologiím. Studenty učíme modifikovat genom řasy, protože věříme, že řasy jsou budoucností výživy lidstva. Další studijní cestou je environmentální chemie. Tvoříme vlastní bioanalyzátory, analytické nástroje, které pomáhají zkoumat vztah půdy, vody a vodních organismů a řešit problém nadměrného odpadu a další negativa spojená s životním prostředím.

Profil absolventa

Absolvent získá znalosti, zkušenosti a dovednosti včetně technického a biologického přehledu v oblasti molekulární a buněčné biologie, biotechnologie, biochemie, biofyziky, fyziologie, genetiky, chemie, analytické a bioanalytické chemie, přípravy materiálů a jejich testování. Získané praktické dovednosti zahrnují metodické přístupy a moderní technologie ve zmíněných oborech s akcentem na moderní instrumentaci a praktickou uplatnitelnost výsledků. Absolvent je dále vybaven vědomostmi a schopnostmi, které mu umožňují efektivní vedení pracovního kolektivu.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Biologická chemie

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Vliv metalothioneinů na vazbu platinových cytostatik na DNA v nádorových buňkách
 • Zlepšení vlastností kapilární elektroforézy pomocí nanomateriálů
 • Studium metabolismu sarkosinu a jeho participace na vývoji nádorů prostaty
 • Využití vícenásobného značení pomocí kovových nanočástic pro bio-zobrazování
 • Konstrukce modifikovaných apoferitinových nanočástic s protinádorovými léčivy a studium mechanismů potencujících jejich efektivitu v terapii

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do 16. 9. 2031

Studentům doktorského studia nabízíme

 • tým odborníků
 • individuální přístup pedagogů
 • kvalitní vybavení
 • zapojení se do vědeckého dění nejen v rámci univerzity
 • možnost podávání vlastních projektů
 • podílení se na výzkumných aktivitách ústavu
 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • možnost navýšení příjmu formou pracovní smlouvy se zapojením do výzkumné činnosti ústavu
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • účast na tuzemských i mezinárodních konferencích

Další informace

prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: vojtech.adam@mendelu.cz, tel.: 545 133 350, Ústav chemie a biochemie (budova D))

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete