Doktorský studijní program

Aplikovaná zoologie

Applied Zoology

Kód programu: D-AZO
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

Charakteristika programu

Zajímá tě studium volně žijících živočichů ve vztahu k zemědělství, potravinářství, lesnictví, či ochraně přírody a krajiny? Zajímá tě jejich život jak ve volné přírodě, tak v chovech v zajetí? Aplikovaná zoologie ti umožní rozvíjet tvůj zájem na všech úrovních zoologického bádání (taxonomie, etologie, ekologie živočichů, biodiverzita, ochranářská genetika atd.) ve spojení s výše uvedenými obory lidské činnosti. Získáš jak znalosti metodických postupů monitoringu a výzkumu živočichů ve volné přírodě i v laboratoři, tak schopnosti aplikovat výsledky v souvislosti s ochranou přírody a hospodařením v krajině.

Profil absolventa

Student získá znalosti metodických postupů výzkumu a monitoringu živočichů v krajině a výsledky bude schopný dát do souvislostí s produkčními i mimoprodukčními funkcemi zemědělství a lesnictví a s nimi provázanou ochranou přírody a biodiverzity. Absolvent se může uplatnit ve vědeckovýzkumných institucích, vysokých školách, orgánech státní správy působících v ochraně přírody, zemědělských, potravinářských a lesnických provozech, ve firmách zabývajících se ekologickým monitoringem a řešících konfliktní situace mezi živočichy a člověkem, např. deratizačních firmách, či firmách provozujících poradenské a konzultační služby pro zemědělství, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost, či v oblasti životního prostředí, vzdělávání a mimoškolní výchovy.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Aplikovaná zoologie

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 155 kreditů, zbylých 85 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Faktory ovlivňující populační dynamiku hraboše polního (Microtus arvalis) v různých zemědělských plodinách.
 • Potravní preference rejskovitých (Soricidae) v agrocenózách.
 • Vliv hospodaření na druhovou rozmanitost vybraných skupin bezobratlých.
 • Populační struktura, časoprostorová aktivita a preference biotopů bobra evropského v zemědělské krajině.
 • Změny společenstva motýlů (Lepidoptera) v průběhu sukcese degradovaných stanovišť.

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

Do roku 2026

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • špičkově vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • poblíž univerzitního kampusu ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum

Další informace

prof. Ing. Josef Suchomel, Ph.D.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: josef.suchomel@mendelu.cz, tel.: 545 133 273, Ústav zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství (budova A)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete