Doktorský studijní program

Aplikovaná bioklimatologie

Applied Bioclimatology

Kód programu: D-ABK
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Charakteristika programu

Hlavním cílem studia je získat znalosti a kompetence k provádění samostatné vědecké tvůrčí práce v systému půda-atmosféra-rostlina s důrazem na energetickou a vodní bilanci, které zásadním způsobem ovlivňují funkce našich ekosystémů a vzájemné vztahy všech tří jejich složek. Konkrétněji bude cílem vědeckým bádáním přispět novými poznatky k objasnění problematiky dopadů variability a změny klimatu na výnos polních plodin či dřevin, jejich fenologii, výskytu chorob a škůdců stejně jako dopadů hydrometeorologických extrémů s důrazem na výskyt a dopady meteorologického a půdního sucha. Obecným cílem studia je nalezení optimálního poměru mezi produkčními a mimoprodukčními ekosystémovými službami v podmínkách změny klimatu.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia získá znalosti a dovednosti, na jejichž základě bude schopen samostatně analyticky i systematicky řešit úkoly v řízených ekosystémech. Významným aspektem jeho profilu bude znalost problematiky změny klimatu, její dopady směřujícím k efektivním adaptačním opatřením. V konkurenčním prostředí trhu se bude absolvent schopen prosadit díky detailní znalosti specializované nadstavby biologických, lesnických a zemědělských problémů souvisejících s klimatem, jeho variabilitou, ale i změnou. Bude schopen postupně vytvářet a odborně garantovat nové metodické pokyny, které v současné praxi a návazné legislativě absentují. Konkrétně se jedná o řešení dopadů hydrometeorologických extrémů či detailní popis klimaticko-pedologických vazeb, např. ke škodlivým organismům či k růstu a vývoji polních plodin, resp. lesních dřevin. Absolvent se uplatní především v aplikovaném výzkumu, neboť bude schopen syntetizovat poznatky z uvedených disciplín.. Uplatnění najde na univerzitách, v ústavech akademie věd, centrálních orgánů (ÚKZÚZ, SRS), jakož i orgánů a institucí EU, v rámci Českého hydrometeorologického ústavu, resp. výzkumných ústavů v ČR i v zahraničí se zaměřením na biologický, zemědělský a lesnický výzkum. V případě zapojení do praxe bude pracovat ve státní správě (ministerstva, různé stupně úřadů, instituce a orgány pro zemědělství, lesnictví, resp. životního prostředí, správy chráněných krajinných oblastí apod.) jak na bázi státem organizované sféry, tak na bázi komerční.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Aplikovaná bioklimatologie

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 155 kreditů, zbylých 85 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Po splnění všech studijních povinností a dosažení 240 kreditů se může student přihlásit ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě disertační práce.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Využití dálkového průzkumu Země k posouzení složek vodní a energetické bilance.
 • Modelování výnosů polních plodin v osevním postupu.
 • Měření a modelování složek vodní bilance v různých typech řízených ekosystémů.
 • Měření a modelování složek energetické bilance v různých typech řízených ekosystémů.
 • Využití GIS pro modelování intenzity sucha v detailním rozlišení.
 • Fenologie nekulturních rostlin ve vztahu ke změně klimatu.
 • Zpřesnění vodní bilance krajiny pomocí dálkového průzkumu Země.
 • Validace metod dálkového průzkumu Země pro stanovení evapotranspirace pomocí pozemních měření.

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do 12. 8. 2031

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží především v Evropě a USA
 • špičkově vybavené experimentální plochy a laboratoře Mendelovy univerzity v Brně
 • moderní výzkumnou infrastrukturu Ústavu výzkumu globální změny AV ČR, se kterým byl program „Aplikovaná bioklimatologie“ společně akreditován
 • úzké provázání se zemědělskou a lesnickou praxí
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu

Další informace

prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: zdenek.zalud@mendelu.cz, tel.: 545 133 083, Ústav agrosystémů a bioklimatologie (budova A)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete