Doktorský studijní program

Aplikovaná a krajinná ekologie

Applied and Landscape Ecology

Kód programu: D-AKE
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Charakteristika programu

Studijní program Aplikovaná a krajinná ekologie je interdisciplinárně zaměřen s důrazem na ekologicko-environmentální problematiku v zemědělsky využívané krajině a na udržitelné hospodaření ve venkovské krajině. Součástí studia je jak čistě základní výzkum převážně technického charakteru, tak aplikovaný výzkum vztahů, vazeb a procesů od úrovně ekosystému po krajinu jako celek. Obsah studijního programu zohledňuje a analyzuje taktéž dopady vlivu různých antropogenních činností v krajině, možnosti jejich hodnocení a řízení, znalosti metodologie krajině-ekologického výzkumu a znalosti problematiky rozvoje venkova včetně fungování veřejné správy na tomto úseku. Dále se zabývá identifikací aktuálních problémů ve venkovské krajině, otázkami udržitelné spotřeby a výroby, ochranou přírody a krajiny, ale i obnovou venkova a návrhy možných nápravných opatření.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu Aplikovaná a krajinná ekologie získá kromě znalosti ekologických vztahů a procesů od úrovně ekosystému po krajinu jako celek také poznání nových přesahů v dalších oblastech souvisejících se studovanou problematikou. Bude schopen posoudit vlivy různých antropogenních činností v krajině, včetně návrhu možných opatření, dále bude schopen analyzovat a vybrat vhodné možnosti hodnocení a řízení rizik, získá znalosti metodologie krajině-ekologického výzkumu a znalosti integrující problematiku rozvoje venkova, včetně fungování veřejné správy. Absolvent bude schopen identifikace problémů v krajině a návrhů vhodných i nápravných opatření, včetně využití nových přístupů a technologií. Taktéž získá znalosti z aplikovaných přírodních věd a základů věd sociálních.

Absolventi tohoto studijního programu nalézají uplatnění zejména ve výzkumu, vysokém školství, poradenství, orgánech státní správy i samosprávy a firmách zabývajících se zemědělskou, krajině-ekologickou a environmentální problematikou.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášce, seznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na webových stránkách fakulty pod odkazem na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Aplikovaná a krajinná ekologie

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Po splnění všech studijních povinností a dosažení 240 kreditů se může student přihlásit ke státní závěrečné zkoušce a obhajobě disertační práce.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 1 další článek z kategorie Jimp nebo Jsc, kde je členem autorského kolektivu. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci.
 • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce. Návrh témat disertačních prací:

 Příklady témat disertačních prací:

 • Možnosti využití fenologických pozorování v aplikované a krajinné ekologii
 • Nové přístupy k potravinové bezpečnosti a ochraně kulturní krajiny
 • Možnosti využití nového inovativního nástroje v kulturním cestovním ruchu venkovské krajiny
 • Krajina jako kulturní dědictví a jeho potenciál pro územní soudržnost v integrované Evropě
 • Degradace mokřadních biotopů
 • Stanovení intenzity eolické eroze pomocí počítačových modelů

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do roku 2026

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • moderně vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání a spolupráci s praxí
 • možnost zapojit se do řešených vědeckých projektů pracoviště
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • příjemné pracovní prostředí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu

Další informace

prof. Dr. Ing. Milada Šťastná

Garantka programu (předsedkyně oborové rady)
e-mail: milada.stastna@mendelu.cz, tel.: 545 132 459, Ústav agrosystémů a bioklimatologie (budova A)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

 
AgroContact | s námi porostete