Doktorský studijní program

Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů

Molecular Biology, Genetics and Physiology of Animals

Kód programu: D-MBGFZ
Standardní délka studia: 4 roky
Akreditováno v jazyce: čeština a angličtina
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Garant studijního programu: prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Charakteristika programu

Porozumíš tajům genetiky, které řídí naše životy a zdraví tím, jak podmiňuje správnou fyziologickou funkci organismu. Věnovat se také můžeš studiu rozmanitosti naší živé přírody, která je tak důležitá pro její zachování a ochranu. Dále budeš ovládat molekulární biologii, která umožňuje svými metodami prozkoumat naši genetickou informaci a v případě potřeby nasadit nejmodernější metody léčby. Pochopíš i imunologii, jako klíčovou disciplínu pro porozumění schopnosti živočichů a člověka odolávat nebezpečným infekcím, které tak významně ovlivňují naši současnost.

Profil absolventa

Absolvent studijního programu získá detailní teoretické znalosti i praktické dovednosti v oblastech molekulární biologie, genetiky a fyziologie živočichů. Student zvládne tvůrčím způsobem metodologii vědecké a výzkumné práce v biologii a genetice, nejnovější laboratorní metody molekulární a buněčné biologie, genomiky i metody bioinformatiky, kvantitativní genetiky a šlechtění zvířat. Zvládne pochopení fyziologických mechanizmů ve vztahu k posuzování úrovně základních biochemických procesů v živočišném organismu. Technikami genomiky bude schopen analyzovat strukturu genomu zvířat sekvence DNA a vyhledávat polymorfizmy a analyzovat funkci genů (expresi), především ve vztahu k fyziologii organizmu.

Mezi vhodné profese absolvent budou patřit pozice vědecký a výzkumný pracovník ve výzk. ústavech; pedagogicko-vědecký pracovník na univerzitách; specialista ve službách pro zemědělství, potravinářství nebo u biotechnologických firem. Dále pozice v orgánech státní správy, kontrolních a inspekčních orgánech zaměřených na genetické testování, diagnostiku DNA nebo morfologické a fyziologické analýzy, dále např. uplatnění jako vedoucí vývojové laboratoře firem zaměřených na vývoj a distribuci diagnostických setů i tvůrčí aplikační specialista firem, které dodávají nejsložitější přístroje do molekulárně-biologických laboratoří.

Přijímací řízení

Podmínky přijímacího řízení, termín podání přihlášky, povinné přílohy k přihlášceseznam školitelů a nabídku témat disertačních prací najdete na http://af.mendelu.cz/30921-chci-studovat-dokt

Přijímací zkouška

Ústní pohovor

Studijní plán

Molekulární biologie, genetika a fyziologie živočichů

Školitel

 • Vedoucím disertační práce doktoranda je jeho školitel.
 • Pokud uchazeč nekontaktuje vhodného školitele sám ještě před přijímací zkouškou, bude mu školitel doporučen oborovou radou na základě specifikace tematického okruhu, kterým se chce uchazeč v rámci svého studia zabývat.
 • Pro potřeby přijímacího řízení je pro každý studijní program stanoven pouze jediný školitel, a to předseda oborové rady daného studijního programu. Jméno školitele bude upraveno ve studijní evidenci po zápisu do studia.

Individuální studijní plán

 • Studium v doktorských studijních programech na Agronomické fakultě Mendelovy univerzity v Brně probíhá podle individuálního studijního plánu (dále jen ISP), který sestavuje školitel společně s doktorandem a následně schvaluje vedoucí pracoviště a oborová rada příslušného studijního programu.
 • ISP musí být sestaven tak, aby za standardní dobu studia student získal minimálně 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia. Za povinné studijní aktivity získá student 165 kreditů, zbylých 75 kreditů získá absolvováním vybraných povinně volitelných a volitelných předmětů. Z důvodu rovnoměrného rozložení studijní zátěže se doporučuje v každém ročníku studia získat 60 kreditů.
 • Příprava na zkoušky probíhá převážně prostřednictvím samostudia doporučené literatury a formou konzultací s vyučujícími a garanty předmětů.

Tvůrčí činnost

 • Student průběžně pracuje v oblasti tvůrčí činnosti (dominantně na zpracovávání tématu disertační práce) v rámci Disertačních seminářů I až IV, dále musí jako první autor publikovat minimálně 1 článek typu Jimp, který se vztahuje k tématu disertační práce a alespoň 2 další články z kategorie Jimp nebo Jsc, přičemž celkově bude na dvou vědeckých článcích jako první autor a minimálně 2 články budou Jimp. Výsledky tvůrčí činnosti musí také prezentovat na mezinárodní konferenci v anglickém jazyce a podat přihlášky dvou grantových projektů.
 • • Další výstupy, resp. aktivity z oblasti tvůrčí činnosti, za které může student získat kredity, jsou: článek typu Jost, prezentace výsledků disertační práce na konferenci, získání a řešení projektu IGA nebo externího projektu a tvorba aplikovaných výstupů typu patent, užitný vzor, prototyp nebo certifikovaná metodika.

Disertační práce

 • Téma disertační práce volí student při přijímacím řízení po dohodě se svým školitelem. Musí být voleno tak, aby jeho řešení nutně vyžadovalo vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje.
 • Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění. Může mít strukturu klasické vědecké práce (literární přehled, materiál a metody, výsledky, diskuse, závěry), příp. se může jednat o soubor minimálně tří již publikovaných prací týkajících se tématu práce, doplněných úvodním literárním přehledem a společným shrnujícím komentářem.
 • Disertační práce se předkládá v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

 Příklady témat disertačních prací:

 • Genetická diverzita ve vybraných funkčních oblastech genomu zvířat.
 • Molekulární taxonomie vybraných skupin hmyzu pomocí analýzy variability mitochondriálních genů.
 • Vliv zakázaných růstových faktorů na mikroskopickou strukturu svalové tkáně a parenchym varlat u jatečných prasat.
 • Využití modelu intraperitoneální aplikace potkana ke studiu pro- a protizánětlivého účinku látek.
 • Vliv bioregulátorů rostlinného původu na signální dráhy řídící remodelaci kostní tkáně nosnic.
 • Genetická charakterizace/struktura včely medonosné na základě polymorfizmů genetických markerů.

Ukončení studia

 • splnění všech studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu
 • dosažení 240 kreditů, z toho alespoň 20 kreditů v prvním roce studia
 • státní doktorská zkouška
 • obhajoba disertační práce

Platnost akreditace

do 12. 10. 2031

Studentům doktorského studia nabízíme

 • stipendium pro studenty doktorských studijních programů v prezenční formě ve výši 11.000 Kč měsíčně
 • další možnosti získání stipendií (motivační, mimořádné, za tvůrčí činnost, sociální)
 • široké možnosti zahraničních studijních pobytů a stáží
 • špičkově vybavené učebny, laboratoře a provozy pro výzkumnou činnost
 • úzké provázání s praxí
 • studentskou menzu, kavárnu, pizzerii v areálu univerzity
 • ubytování a stravování na kolejích, sportoviště i arboretum poblíž univerzitního kampusu

Další informace

prof. RNDr. Aleš Knoll, Ph.D.

Garant programu (předseda oborové rady)
e-mail: ales.knoll@mendelu.cz, tel.: 545 133 184, Ústav morfologie, fyziologie a genetiky zvířat (budova C)

Bc. Alena Martauzová

Studijní referentka
e-mail: alena.martauzova@mendelu.cz, tel.: 545 133 114, Studijní oddělení AF (budova C)

AgroContact | s námi porostete