AKTUÁLNĚ

14. 10. 2020 -

Veškerá výuka na AF MENDELU probíhá od 12. 10. 2020 pouze on-line.

Na základě aktuálního usnesení vlády České republiky je od pondělí 12. října 2020 zakázána osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na MENDELU. Zákaz se vztahuje i na praxi, praktickou výuku, výuku v laboratořích a individuální konzultace. Celý režim výuky kompletně přechází do on-line prostoru.

Individuální návštěvy knihovny a studovny jsou povoleny při dodržování všech opatření. Návštěva menzy je možná, je však nutné dodržovat všechna opatření (roušky, desinfekce, rozestupy).

Studijní záležitosti je nutné řešit vždy se svojí studijní referentkou emailem.

(aktuálizováno 14.10.2020)

Souhrnné a doplňující informace MŠMT k usnesením vlády vydaným 12. 10. 2020 vztahujících se k oblasti vysokého školství

Na základě usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. října 2020

• je zakázána osobní účast na výuce,

• zkoušky jsou povoleny za přítomnosti maximálně 10 osob,

• vztahuje se také na kurzy celoživotního vzdělávání,

• výjimka pro klinickou a praktickou výuku a praxi ve studijních programech: všeobecné
lékařství, zubní lékařství, farmacie a další zdravotnické studijní programy,

• výjimka pro pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a
středních školách.

Usnesení omezuje také provoz ubytování na vysokoškolských kolejích.

• výjimku mají studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost podle krizového zákona,

• výjimku mají studenti studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství,
farmacie a dalších zdravotnických studijních programů, kteří se účastní klinické a praktické výuky
a praxe, a studenti vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských, základních a
středních školách,

• výjimku mají studenti, kterým byla uložena pracovní povinnost.

Doplňující informace k omezení provozu kolejí dle usnesení vlády č. 1022 ze dne 12. 10. 2020.

Pokud je vysokoškolská kolej pro studenta bydlištěm dle ustanovení § 80 odst. 1 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a tuto skutečnost vysoké škole doloží
prohlášením, může zůstat ubytován na kolejích. Za bydliště se považuje místo, kde se člověk zdržuje
s úmyslem žít tam s výhradou změny okolností trvale.

Pokud jsou na kolejích ubytovaní studenti, kteří mají zároveň pracovně právní poměr s vysokou
školou (například někteří studenti doktorských studijních programů), mohou na kolejích zůstat
ubytovaní za účelem výkonu práce.

studijních programů všeobecné lékařství, zubní lékařství, farmacie a dalších zdravotnických
studijních programů, a studentů vykonávajících pedagogickou praktickou výuku a praxi v mateřských,
základních a středních školách,

MŠMT nicméně doporučuje, pokud je to možné, vrátit se domů a omezit své sociální kontakty. Pokud
mají někteří studenti obavy z návratu domů z důvodu možnosti nakažení členů své
domácnosti, Ministerstvo zdravotnictví nabízí možnost bezodkladného otestování takových studentů na
covid-19 prostřednictvím mobilních odběrových týmů. Pokud se student nechává testovat na covid-19
a/nebo čeká na výsledky těchto testů, předpokládáme, že zůstane do doby získání výsledku testu na
koleji. V případě pozitivního výsledku testu, zůstává student na koleji v karanténě/izolaci. Pro
další informace a s hlášením o počtech studentů se lze obracet na Centrální řídící tým covid-19
e-mail: crtops@army.cz.

Upozorňujeme na nutnost dodržování nejpřísnějších opatření proti šíření onemocnění v
případě částečného zachování provozu kolejí: je třeba uzavřít společenské prostory,
studentské kluby a stravovací zařízení dle režimu usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020 a
zamezit shlukování osob.


Na základě usnesení vlády č. 1021 ze dne 12. října 2020

• jsou zakázány hromadné akce, kterých se účastní více než 6 osob,

• jednání orgánů vysokých škol je omezeno na počet 100 osob s podmínkou 2 m rozestupů a
určeného místa k sezení,

• provoz menz a jídelen v rámci kolejí (kam není povolen přístup veřejnosti) je omezen na dobu
od 6:00 do 20:00 hod., za podmínek maximálně 4 osob u jednoho stolu a rozestupech 1,5 m,

• je zakázán provoz a používání sportovišť ve vnitřních prostorách.

Souhrnné informace k pracovní povinnosti dle usnesení vlády č. 1023 ze dne 12. 10. 2020.

Usnesení ukládá pracovní povinnost studentům vybraných ročníků zdravotnických
programů (lékařských i nelékařských), programu psychologie a farmacie na vysokých školách.
Dotčeným vysokým školám ukládá povinnost sestavit seznamy studentů vybraných oborů a programů a
tyto seznamy poskytnout místně příslušnému hejtmanovi, respektive primátorovi hlavního města Prahy.
Hejtmanům a primátorovi je uloženo vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní
povinnosti, příslušným institucím, ve kterých bude pracovní povinnost vykonána, pak zajištění
vydání potvrzení o výkonu pracovní povinnosti konkrétním osobám.

Souhrnné informace k pracovní povinnosti dle usnesení vlády č. 1027 ze dne 12. 10. 2020.

Usnesení ukládá pracovní povinnost studentům ve studijním programu zaměřeném na sociální práci,
sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii nebo speciální pedagogiku
na vysokých školách. Dotčeným vysokým školám ukládá povinnost sestavit seznamy
studentů uvedených programů a tyto seznamy poskytnout místně příslušnému
hejtmanovi, respektive primátorovi hlavního města Prahy. Hejtmanům a primátorovi je uloženo
vydávat a doručovat příkazy k výkonu pracovní povinnosti, příslušným institucím, ve kterých bude
pracovní povinnost vykonána, pak zajištění vydání potvrzení o výkonu pracovní povinnosti konkrétním osobám.

 

UNIVERZITNÍ SEMAFOR   

3 = Narůstající nebo přetrvávající komunitní přenos

Studenti:

 • Omezený vstup studentů do areálů univerzity. Povolen vstup pouze individuálně po dohodě s vyučujícím, za účelem ubytování v zařízeních univerzity, pro stravovací zařízení univerzity a za účelem návštěvy Ústřední knihovny a Informačního centra
 • Výuka probíhá pouze online
 • Přijímání zahraničních studentů je až na výjimečné případy pozastaveno

Zaměstnanci:

 • Je zajištěn základní* provoz pracovišť. Zaměstnancům se nařizuje práce z domova. Vstup povolen pouze oprávněným osobám*
 • Pořádání akcí, zasedání, porad a podobná setkání je povoleno pouze online
 • Přijímání zahraničních zaměstnanců je až na výjimečné případy pozastaveno
 • Zahraniční cesty se zakazují. Povoleny jsou pouze služební cesty po odsouhlasení rektorky / děkana / ředitele ICV/ ředitele školních statků

Provoz areálů:

 • Areály univerzity jsou veřejnosti uzavřeny. Vstup povolen oprávněným osobám externích subjektů
 • V případě vykazování symptomů Covid-19 osoby externích subjektů nevstupují do areálů univerzity

Provoz Správy kolejí a menz (SKM):

 • Při prvním vstupu na koleje univerzity je od studentů vyžadováno písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění Covid-19.
 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno a dle nařízení ředitelky SKM

Provoz Centra sportovních aktivit (CSA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Botanické zahrady a arboreta (BZA):

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR a Krajské hygienické stanice Brno

Provoz Ústřední knihovny a Informačního centra:

 • Provoz se řídí také dle pravidel Ministerstva zdravotnictví ČR, Krajské hygienické stanice Brno a Ministerstva kultury ČR

 

 Více informací: ZDE   

 

 * z dopisu paní rektorky všem zaměstnancům z 10.10.2020:

Krizový štáb Mendelovy univerzity v Brně se dohodl na změně barvy univerzitního semaforu od 12. října na barvu červenou. Univerzitní semafor bude v Nařízení rektora aktualizován dle Krizového opatření Vlády ČR.

Zaměstnance prosíme o zajištění chodu všech součástí univerzity. Přestože v původním Nařízení rektorky bylo při červené barvě semaforu nařízení home office. Ten je možný, ale ráda bych, abychom kde to půjde, zajistili osobní přítomnost zaměstnanců na pracovištích v takovém režimu, aby nebyla ohrožena Vaše bezpečnost. Apeluji na vedoucí pracovníky, aby zajistili dostatečný sociální distanc kolegů, a případné rozdělení větších pracovních týmů, které sdílí společné prostory. Jsou zakázány veškeré porady a zasedání s osobní účastí, minimalizujte osobní schůzky i v rámci univerzity, co možná nejvíce záležitostí řešte prosím on-line a telefonicky. Menza bude stále v provozu při dodržování hygienických a vládních nařízení (roušky, desinfekce, odstupy).

Společnými silami musíme přispět ke zpomalení šíření nákazy, všechny nás čeká velmi těžké období.

Děkuji Vám za spolupráci, buďte zdrávi,

prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
rektorka

 

AgroContact | s námi porostete

Aktuální nabídka
pracovních příležitostí